Melu


Tärkein ympäristömelun lähde Kuopiossa on tieliikenne. Tieliikenteen melualueilla, joilla päiväajan keskiäänitaso ylittää ohjearvon 55 dB, asuu noin 27 000 kuopiolaista. Eniten tieliikennemelulle altistuvia asuu keskustassa. Keskustan lisäksi tieliikenne aiheuttaa haittaa valtatie 5:n varrella sekä keskustaan johtavien pääväylien ja vanhojen asuinalueiden kokoojakatujen varsilla. 1990- ja 2000-luvuilla rakennetuilla asuinalueilla tieliikennemelun torjunta on otettu tehokkaasti huomioon jo kaavoituksessa suojaamalla asuinkiinteistöt ja niiden piha-alueet melulta. Haja-asutusalueilla ja maaseututaajamissa tieliikennemelulle altistuminen on selvästi vähäisempää kuin keskeisellä kaupunkialueella.

Erillisiä meluesteitä, meluvalleja ja meluaitoja, on rakennettu valtatie 5:n varrelle keskeiselle kaupunkialueelle mm. Pitkälahden, Särkiniemen, Ritosenkankaan ja Kallansiltojen kohdalle.  Uusissa tiehankkeissa meluntorjunta on otettu huomioon jo rakennusvaiheessa valtatie 5:llä ja valtatie 17:llä.

Kuopion halki kulkee päärata Kouvolasta Kajaaniin. Raideliikenteen melualueilla asuu noin 3 000 kuopiolaista mm. Männistössä ja Kettulanlahdessa. Raideliikenteen melun haitallisuus korostuu yöaikaan, jolloin radalla kulkee enemmän raskaita tavarajunia.

Rissalan lentokentän melualue ulottuu jonkin verran Kuopion puolelle Jännevirralla, mutta tälle lentomelualueelle jää varsin vähän asutusta. Merkittävimmin lentomelua Rissalassa aiheuttaa sotilasilmailu.

Teollisuus- ja energiantuotantolaitosten melun vaikutukset ovat hyvin paikallisia ja rajautuvat pääosin aivan laitosten lähialueille. Eniten melulla on vaikutusta Savon Sellu Oy:n lähialueilla, Kuopion Energia Oy:n Haapaniemen voimalaitoksen lähialueilla sekä kivenlouhimoiden ja –murskaamojen ympäristöissä. Eniten kivenmurskausta ja louhintaa on Hepomäessä ja Heinälamminrinteellä.

Kuopiossa toimii viisi ampumarataa ja yksi moottoriurheilurata. Näistä merkittävin on Heinjoen ampuma- ja moottoriurheilukeskus, jonka melualueet ulottuvat 0,5–1 km:n etäisyydelle radoista.

Tilapäisiä meluhaittoja aiheuttavat lukuisat erilaiset rakennus- ja kunnossapitotyöt, erityisesti kallion louhinta ja murskaus sekä paalutustyöt. Melua aiheuttavien rakennustöiden meluhaittoja säädellään kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä sekä ympäristönsuojelulain mukaisella meluilmoitusmenettelyllä.

Suurista yleisötapahtumista, erityisesti kesäaikaisista ulkoilmakonserteista, aiheutuu tilapäistä meluhaittaa tapahtumapaikkojen lähiympäristöön. Merkittävimpiä ulkoilmatapahtumia ovat matkustajasatamassa järjestettävä Kuopion kansainvälinen viinijuhla, Väinölänniemellä pidettävä KuopioRock sekä Tahkolla järjestettävät festivaalit. Näiden tapahtumien meluhaittoja säädellään meluilmoitusmenettelyn avulla.

Melu on määritelmän mukaan häiritsevää tai kuulolle haitallista ääntä. Koska määritelmä on käsitteellisesti hyvin väljä, niin ääniympäristömme ”meluisuus” jää joskus tulkinnanvaraiseksi. Kaikki elinympäristömme äänet eivät ole melua, vaan ne ovat ja koetaan olevan osa ns. normaalia elämää, eikä niitä välttämättä koeta häiritseviksi.

Kevättalven ja kesän 2021 aikana toteutettu sarja ”Kuopio ääninä” pyrkii havainnollistamaan normaaliin elämään kuuluvia ääniä ilman melumäärittelyä. Osa sarja äänistä voisi väärässä paikassa tai väärään aikaan olla melua, mutta toisaalta nuo äänet kertovat, että yhteiskunta toimii sekä ihmiset ja myös luonto elävät arkielämäänsä.

”Kuopio ääninä” sarjaan, sen taustaan ja tuotantoon - ja ääniin voit tutustua Kuopio ääninä (Sounds Of Kuopio) -blogissa. Äänet ovat myös kuunneltavissa Kuopio ääninä (Sounds Of Kuopio) Youtube-kanavalla.