Viksu Kuopio


Kuopion strategian yksi päätavoitteista on Ilmasto- ja resurssiviisas Kuopio. Resurssiviisaassa Kuopiossa suositaan uusiutuvan energian käyttöä, viisasta liikkumista sekä kiertotaloutta ja huolehditaan luonnon monimuotoisuudesta. Resurssiviisaus on Kuopion kaupungissa sisällytetty toiminnan ja talouden suunnitteluun. Työtä ohjataan resurssiviisausohjelman avulla, joka sisältää kuusi eri teemakokonaisuutta. Kuopion kaupunki on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä ja jätteettömyyttä sekä globaalisti kestävää kulutuksen tasoa vuoteen 2050 mennessä.

Toimimalla resurssiviisaasti eri organisaatiot ja toimijat voivat saada käyttöönsä Viksu Kuopio -tunnuksen. Viksu Kuopio -tunnuksen tarkoituksena on kannustaa kaikkia resurssiviisaustekoihin ja kertomaan niistä. Tehdään Kuopiosta yhdessä Viksu!

Tunnuksen myöntää resurssiviisausohjelman ohjausryhmä 1–2 kertaa vuodessa. Tunnuksen saamisen kriteereinä on, että

 • organisaatio on ottanut resurssiviisauden osaksi omaa toimintaa
 • organisaatiossa on nimetty vastuuhenkilö, kuten ekotukihenkilö tai muu resurssiviisaudesta tai ympäristöstä vastaava henkilö
 • organisaatio on tehnyt alkukartoituksen ja valinnut kehittämistoimenpiteet
 • organisaatio tekee resurssiviisautta edistäviä tekoja ja viestii niistä aktiivisesti.

Voit ilmoittaa organisaatiosi mukaan tällä lomakkeella.

Tunnuksen saaneet julkaistaan tällä sivulla. Lisäksi sivulla kerrotaan Kuopion ilmasto- ja resurssiviisaustyöstä sekä toteutetuista toimenpiteistä.

Viksu Kuopio -tunnuksen ovat saaneet:

2022

Elävä säätiö

 • Edistää vaikuttavasti ja kattavasti kiertotaloutta Pohjois-Savon alueella.
 • Ottaa vastaan vuosittain yli puoli miljoonaa kiloa erilaista tavaraa, mistä menee uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen lähes 80 %.
 • Toimii poistotekstiilin erilliskeräyksen operaattorina ja sitä kautta aiemmin energiahyötykäyttöön päätynyttä tekstiiliä on saatu materiaalihyötykäyttöön yli 30 tonnia. Määrä vastaa noin 200 000 uutta t-paitaa.
 • Säätiö toteuttaa laadusta työvalmennusta pajoillaan kierrätysmateriaaleja hyödyntämällä.
 • Uusiotuotekehityksessä innovoidaan kierrätysmateriaaleista ja tuote uudelleenmuotoillaan esimerkiksi vaatteeksi tai huonekaluksi.
 • Yhteiskunnallinen yritys.

2021

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy

 • Käytössä päästötön sähkö- ja lämpöenergia 
 • Suunnitelmallinen energiatehokas ja ympäristönäkökohdat huomioiva rakentaminen
 • Etävalvonta ja optimointi kiinteistöjen lämmönsäädöissä
 • Tekoälyn hyödyntäminen energiatehokkuuden parantamiseksi (mm. lämmitysjärjestelmän hallinnoinnissa ja lattialämmityksessä)
 • Asukkaiden yhteiskäyttöauto
 • Toiminnan hiilijalanjälki laskettu  

Savon koulutuskuntayhtymä SAKKY

 • Visiona Kestävän tulevaisuuden tekijä, päämääränä edistää ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisuutta omassa toiminnassa ja työelämässä
 • Keskeiset ympäristövaikutukset tunnistettu ja asetettu päämäärät sekä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteet  
 • Toiminnan hiilijalanjälki laskettu
 • Uudet kampukset rakennetaan Joutsenmerkki-kriteerien mukaisesti
 • Hankinnoille asetetaan ympäristövastuullisuuden vaatimuksia
 • Kiertotalouskoordinaattori vastaa irtaimiston uudelleenkäytön organisoinnista
 • Ympäristökädenjäljen kasvattamisen toimia: ympäristöosaavien ammattilaisten kouluttaminen, maakunnan organisaatioiden ja yritysten ympäristötyön tukeminen, ympäristövastuullisten työelämän toimintamallien kehittäminen
 • Kestävän kehityksen mukainen toiminta organisoitua ja järjestelmällistä, toimipistekohtaiset vastuuhenkilöt ja -tiimit
 • Ympäristöraportti julkaistu vuodesta 2009

Mestar Kuopio Oy

 • Ympäristövastuullisuustyötä varten tehty neljännesvuosittain etenevä ympäristösuunnitelma
 • Ekokompassi sertifikaatti saatu keväällä 2021
 • Ympäristövastuullisuus on yksi yhtiön strategian keihäänkärjistä
 • Hiilijalanjälkilaskenta tehty ja CO2-päästöjen vähentämistavoitteet valmisteilla
 • Organisaatiossa toimii ympäristötoimikunta ja organisaatio julkaisee ympäristöraportin
 • Ympäristöviestintä on osa viestintäsuunnitelmaa
 • Ajoneuvojen paikannusjärjestelmä ja taloudellisen ajotavan ohjaus
 • Jätteiden lajittelua parannettu  
 • Siirtyminen fossiilittomiin käyttövoimiin alkanut
 • Kierrätettävien rakennusmateriaalien käytön edistäminen
 • Prosessityökalu otettu käyttöön havainnollistamaan mm. ympäristövastuullisuustyötä  

Kuopion kansalaisopisto

 • Ekososiaalisen sivistyksen ja kestävän hyvinvoinnin työryhmä (Eko) kehittää monipuolisesti opistoa kestävää tulevaisuutta ja hyvää elämää edistäväksi oppilaitokseksi
 • Vuosittainen kestävän hyvinvoinnin toimintasuunnitelma, sisältäen tiedotussuunnitelman
 • Laadittu kestävän hyvinvoinnin käsikirja
 • Järjestetään resurssiviisautta edistäviä koulutuksia henkilöstölle ja kuntalaisille
 • Tekee yhteistyötä useiden sidosryhmien ja hankkeiden kanssa
 • Digitaalisia palveluja ja verkkoasiointia on parannettu, mm. tapahtuma- ja luentotarjontaa sekä opinto-opas julkaistaan pelkästään digitaalisena
 • Ehkäiseen jätteen syntyä pitkäkestoisten hankintojen avulla, ruoka- ja materiaalihävikkiä vältetään, jätteet lajitellaan
 • Toimintaa tarjolla eri asuinalueilla yhteiskäyttöisissä tiloissa – lähipalvelut lisäävät eri alueiden viihtyisyyttä ja elinvoimaisuutta
 • Toimipaikat saavutettavissa kävellen, pyöräillen, joukkoliikenteellä

2020

Kiinteistö-KYS Oy

 • Tehnyt pitkäjänteistä työtä ympäristövastuullisuuden ja energiatehokkuuden huomioimiseksi asuinkiinteistöissään jo vuosia 
 • Asukkaille ympäristöopas   
 • Ekokompassi –ympäristöjärjestelmä vuodesta 2017 
 • Jätteiden lajittelu on tehty asukkaille mahdollisimman helpoksi 
 • Kiinteistöt lämpiävät uusiutuvalla energialla ja sähköntuotannossa hyödynnetään aurinkoenergiaa 
 • Ympäristövastuullisuus huomioidaan laajasti hankinnoissa  
 • Asukkaan resurssiviisas toiminta mahdollistetaan ja ympäristövastuullisuutta vaaditaan myös yhteistyökumppaneilta 

Kuopion kaupunginkirjasto 

 • Lopetti ensimmäisenä kirjastona Suomessa aineiston muovituksenmikä vähentää muovijätettä ja säästää muovittamisen kustannukset 
 • Lainaa kirjojen lisäksi erilaisia vapaa-ajan harrastevälineitä sekä kausikortteja kulttuuri- ja urheiluseurojen tapahtumiin 
 • Kirjojen vaihtohylly 
 • Nimetty ekotukihenkilö 
 • Kannustaa kuntalaisia resurssiviisaaseen elämään aktiivisella viestinnällä 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 

 • Viestii aktiivisesti omille työntekijöilleen ympäristövastuullisuudesta 
 • Kannustaa työntekijöitään viisaaseen liikkumiseen ja tekee yhteistyötä joukkoliikennepalveluiden kanssa 
 • Pyrkii parantamaan jatkuvasti materiaalitehokkuutta ja resurssiviisaita toimintatapoja omassa toiminnassa ja hankintaprosesseissa 
 • Toteuttanut ja käynnissä useita energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä, kuten Kallaveden syvänteiden kylmällä vedellä toimiva kaukojäähdytysjärjestelmä sekä sähkön tuotto aurinkopaneeleilla 
 • Ympäristövastuuohjelma ja mukana kunta-alan energiatehokkuussopimuksissa 

2019

Aurinkorinteen koulu

 • Kestävän kehityksen ohjelma ja kansainvälinen kasvatusalan ympäristömerkki, Vihreä lippu
 • Mukana kaupungin ekotukitoiminnassa jo vuodesta 2014
 • Ruokahävikin aktiivinen seuranta osana arkea
 • Aktiivinen osallistuminen eri kampanjoihin
 • Mukana Pohjois-Savon ympäristökasvatusverkostossa

Lyseon lukio

 • Mukana kaupungin ekotukitoiminnassa jo vuodesta 2014
 • Ympäristöryhmä, jossa mukana eri vuositasojen opiskelijoita ja opettajia
 • Koulun lajittelumahdollisuuksia parannettu onnistuneesti
 • Suunnitelmissa etsiä uusia ratkaisuja ruokahävikin vähentämiseksi
 • YK:n kestävän kehityksen teemat ja Agenda2030-tavoitteet osana opetusta ja näkyvästi esillä koululla

Niiralan Kulma Oy

 • Tehnyt pitkäjänteistä työtä energiatehokkuuden parantamiseksi asuinkiinteistöissään. Mukana Vuokra-asuntoyhtiöiden energiatehokkuussopimuksissa.
 • Yhtiön energiankulutus on laskenut 13 % vuoden 2015 tasosta.
 • Vuonna 2018 Niiralan Kulma sitoutti asukkaat mukaan resurssiviisauden toteuttamiseen järjestämällä kilpailuja kierrätyksen, sähkön ja veden käytön vähentämiseksi.
 • Niiralan Kulma on aktiivisesti viestinyt omille asukkailleen ympäristövastuullisuudesta ja haastanut laajemmin kaikkia kuopiolaisia mukaan resurssiviisaustekoihin.

Jätekukko Oy

 • Kiertotalouden edelläkävijä, aktiivinen uusien ratkaisujen käyttöönottaja ja edistäjä
 • Näkyvää ja laadukasta viestintää ja neuvontaa monipuolisesti eri viestintäkanavissa
 • Palvelujen kehittäminen asukkaiden kanssa,
 • Aktiivinen biojätteen hyötykäytön lisääminen ja muovipakkausten erilliskeräyksen palvelujen kehittäminen
 • Jätekukko on mukana näkyvästi ja mielellään useiden eri sidosryhmien tapahtumissa ja kehityshankkeissa
 • Rakentamisen materiaalikiertojen parantaminen ja uusiomateriaalien hyötykäytön aktiivinen edistäminen

KalPa Hockey Oy

 • Julkistanut omat ympäristövastuulliset tekonsa ja asettanut myös seuraavat tavoitteensa resurssiviisauden kehittämiseksi
 • Tekee yhteistyötä joukkoliikennepalvelujen kanssa ja kannustaa peleihin tulevia viisaaseen liikkumiseen
 • Jäähallissa on toteutettu useita energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä yhdessä Kuopion Tilakeskuksen kanssa
 • Aikoo parantaa lajittelumahdollisuuksia Niiralan jäähallilla
 • Jätteiden ja muovin vähentämiseen etsitään ratkaisuja
 • Liiga on laatinut ympäristöohjelman ja toteuttanut tutkimuksen hiilijalanjäljestä.

Lisätietoja Lisätietoja

Minna Kokkonen
Ympäristöasiantuntija
044 718 2148
minna.julia.kokkonen(at)kuopio.fi