Rakennetun ympäristön valvonta

Ilmakuva Kuopion keskustasta Kuopionlahden suuntaan

Rakennetun ympäristön hoidosta annetaan yleisiä määräyksiä maankäyttö- ja rakennuslaissa. Rakennusvalvonnan toimivaltaan kuuluu osa rakennetun ympäristön valvontaan liittyvistä asioista.

Jälkivalvonnan asioita ovat esimerkiksi:

  • Luvaton rakentaminen
  • Luvaton käyttötarkoituksen muutos
  • Rappeutuneet rakennukset
  • Luvaton varastointi
  • Hulevesistä aiheutuneen haitan poistaminen

Valvontailmoitus

Edellämainituista valvonta-asioista voi tehdä valvontailmoituksen rakennusvalvontaviranomaiselle.

Ennen valvontailmoituksen tekemistä on syytä harkita tarkkaan onko asia niin tärkeä että ilmoitus on tehtävä. Valvonta-asiat työllistävät viranomaisia merkittävästi.

Rakennusvalvonnan toimivallassa olevan jälkivalvonnan piiriin eivät kuulu esimerkiksi ympäristön roskaaminen, luvaton puiden kaataminen tai rakennustöistä aiheutuva häiritsevä pöly tai melu. Näiden asioiden osalta ilmoituksen voi tehdä ympäristönsuojeluviranomaiselle. Naapureiden väliset riidat, uhkaava käytös tai kunnianloukkaukset kuuluvat poliisin toimivaltaan.

Kuinka teen ilminannon, toimenpide- tai valvontapyynnön?

Ilmoituksen voi tehdä kirjeitse tai rakennusvalvonnan viralliseen sähköpostiin. Ilmoitus voi olla vapaamuotoinen jossa yksilöidään selvästi:

  • Pyynnön tekijä / ilmoittajan nimi, yhteystiedot ja päiväys
  • Valvottavan kiinteistön osoite tai muut yksilöintitiedot
  • Toimenpiteet, joita asiassa vaaditaan
  • Perustelut vaatimukselle
  • Tieto siitä, mikä pyynnön tekijän/ilmoittajan yhteys asiaan on: onko hän naapuri, ohikulkija tai jotakin muuta

Emme käsittele nimettömänä tehtyjä valvontailmoituksia.

Valvontailmoituksen käsittelyvaiheet

Kun toimenpidepyyntö toimitetaan viranomaiselle, se kirjataan, jolloin siitä pääsääntöisesti tulee julkinen asiakirja. Tämä tarkoittaa, että jokaisella on oikeus saada tieto asiakirjasta.

Kaikkia asiaan liittyviä osapuolia kuullaan viranhaltijan toimesta ja pyydetään mahdollisia selvityksiä asiasta.

Asiasta tehdään päätös, joka lähetetään tiedoksi asian molemmille osapuolille. Riita-asian osapuolilla on mahdollisuus vaatia viranhaltijan tekemään päätökseen oikaisua rakennuslautakunnalta ja rakennuslautakunnan päätöksestä saa valittaa hallinto-oikeuteen.

Uhkasakko

Mikäli annettua kehotusta ei määräajassa noudateta, voidaan asiassa asettaa tehosteeksi maankäyttö ja rakennuslain mahdollistava uhkasakko. Uhkasakon asettamisesta päättää ympäristö- ja rakennuslautakunta ja asianosaiselle annetaan ennen päätöstä mahdollisuus esittää asiasta kirjallisesti oma näkemyksensä.

Päätöksistä perittävät maksut

Maksut perustuvat Kuopion ympäristö- ja rakennuslautakunnan hyväksymään rakennusvalvontataksaan.

Valvontasuunnitelma

Kuopion alueellinen rakennusvalvonta suorittaa suunnitelmallista kaupunkiympäristön valvontaa. Tavoitteena on lisätä kaupungin turvallisuutta, viihtyisyyttä ja vetovoimaa.

Tarkastuksissa kiinnitetään huomiota yleiseen katukuvaan, julkisivujen kuntoon, mainoslaitteisiin, piha-alueisiin, varastointiin ja luvattomaan rakentamiseen.

Rakennetun ympäristön valvontasuunnitelmaan voit tutustua aluejakokartasta (pdf)