Maaperän pilaantuminen

Ihmisen toiminnan seurauksena maaperään voi kertyä niin paljon haitallisia aineita, että niistä saattaa aiheutua haittaa tai vaaraa ympäristölle tai ihmisten terveydelle, viihtyisyyden vähentymistä tai muuta niihin verrattavissa olevaa haittaa.

Haitallisia aineita voi joutua maaperään yksittäisten onnettomuuksien, vahinkojen tai pitkän ajan kuluessa tapahtuneiden vähittäisten päästöjen seurauksena. Aineet voivat kulkeutua maaperässä pohjaveteen ja vesistöihin tai levitä ympäröiville alueille. Ympäristön pilaantuminen saatetaan havaita vuosikymmenien jälkeen, kun toiminta on jo päättynyt.

Maaperän pilaantuneisuutta selvitetään tavallisimmin, kun toimintahistorian perusteella pilaantuneeksi epäillyn alueen käyttö tai omistussuhteet muuttuvat, alueelle rakennetaan tai alueella harjoitettu toiminta loppuu. Jos alue todetaan pilaantuneeksi, on ryhdyttävä toimenpiteisiin haittojen ja riskien vähentämiseksi hyväksyttävälle tasolle, joka riippuu alueen maankäytöstä. Riskinhallinta voidaan toteuttaa haitallisia aineita poistamalla, niiden kulkeutumista vähentämällä tai rajoittamalla haitallisille aineille altistumista esim. maankäytön suunnittelulla.

Pilaantuneen maaperän kunnostaminen on tarpeellista, kun riskinarvioinnin perusteella haitta-aineet aiheuttavat merkittävän ympäristö- tai terveysriskin. Lisäksi alueita voidaan kunnostaa esim. alueen omistussuhteiden muuttuessa alueen pilaantumiseen liittyvien puhdistusvastuiden poistamiseksi. Yhdyskuntarakenteen tiivistyessä otetaan entisiä teollisuus- ja liikennealueita asuinkäyttöön, mikä usein edellyttää maaperän puhdistamista.

Tyypillisimpiä maaperää pilaavia toimintoja ovat olleet polttonesteiden jakelu ja varastointi, kaatopaikat, korjaamot, romuttamot ja ampumaradat. Maaperän pilaantumista koskevien kohdetiedot tallennetaan Maaperän tilan tietojärjestelmään, MATTI. Se sisältää tietoja mahdollisesti pilaantuneista, pilaantuneiksi todetuista, puhdistetuista ja puhtaaksi todetuista alueista. Kuopion alueella MATTI järjestelmään on kirjattu 662 kohdetta.

Vanhoja, käytöstä poistettuja yhdyskuntajätteiden kaatopaikkoja on Kuopion alueella 19 kpl ja vanhoja teollisuuden kaatopaikkoja kolme kappaletta. Isoja vanhoja maan- ja tuhkanläjitysalueita on lisäksi kolme kappaletta. Tärkeimpien vanhojen kaatopaikkojen vaikutuksia seurataan tarkkailemalla pinta- ja pohjavesiä.

Lisätietoa maaperän pilaantumisesta ympäristöhallinnon sivustolta.

Jouni Hoffren

ympäristötarkastaja

Kati Määttä

ympäristötarkastaja