Maaperän pilaantuminen


Ihmisen toiminnan seurauksena maaperään voi kertyä niin paljon haitallisia aineita, että niistä saattaa aiheutua haittaa tai vaaraa ympäristölle tai ihmisten terveydelle. Haitallisia aineita voi joutua maaperään yksittäisten onnettomuuksien, vahinkojen tai pitkän ajan kuluessa tapahtuneiden vähittäisten päästöjen seurauksena.  Aineet voivat kulkeutua maaperässä pohjaveteen ja vesistöihin tai levitä ympäröiville alueille. Ympäristön pilaantuminen saatetaan havaita vuosikymmenien jälkeen, kun toiminta on jo päättynyt.

Maaperän pilaantuneisuutta selvitetään tavallisimmin, kun toimintahistorian perusteella pilaantuneeksi epäillyn alueen käyttö tai omistussuhteet muuttuvat, alueelle rakennetaan tai alueella harjoitettu toiminta loppuu. Pilaantuneen maaperän kunnostaminen on tarpeellista aina, kun riskinarvioinnin perusteella haitta-aineet aiheuttavat merkittävän ympäristö- tai terveysriskin. Lisäksi alueita voidaan kunnostaa esim. alueen omistussuhteiden muuttuessa alueen pilaantumiseen liittyvien puhdistusvastuiden poistamiseksi. Yhdyskuntarakenteen tiivistyessä otetaan entisiä teollisuus- ja liikennealueita asuinkäyttöön, mikä usein edellyttää maaperän puhdistamista.

Tyypillisimpiä maaperää pilaavia toimintoja ovat olleet polttonesteiden jakelu ja varastointi, kaatopaikat, korjaamot, romuttamot ja ampumaradat.  Valtakunnalliseen maaperän tilan tietojärjestelmärekisteriin (Matti) on Kuopiosta kirjattu yli 550 toimintahistoriansa perusteella epäiltyä, tutkittua tai kunnostettua pilaantumiskohdetta. Kunkin alueen todellinen tila selvitetään vasta kenttätutkimusten avulla.

Vanhoja, käytöstä poistettuja yhdyskuntajätteiden kaatopaikkoja on Kuopion alueella 19 kpl ja vanhoja teollisuuden kaatopaikkoja kolme kappaletta.  Isoja vanhoja maan- ja tuhkanläjitysalueita on lisäksi kolme kappaletta. Tärkeimpien vanhojen kaatopaikkojen vaikutuksia seurataan tarkkailemalla pinta- ja pohjavesiä.

Lisätietoja Lisätietoja

Ympäristönsuojelutarkastaja
Erkki Pärjälä
044 7182142

Ympäristötarkastaja

044 718 2149