Ajankohtaiset metsänhoitotyöt

Metsien hoito Puijonlaakson kaupunginosassa


Kuopion kaupunki tekee talven ja tulevan kevään aikana puistometsien harvennuksia ja raivauksia Puijonlaakson alueella. Puistometsien hoito perustuu alueella asuvien asukkaiden tekemiin aloitteisiin ja alueelle suunnattuun asukaskyselyyn.

Asukaspalautteen pohjalta on laadittu Puijonlaakson alueelle metsien hoitosuunnitelma. Harvennuksilla ja raivauksilla on tarkoitus parantaa jäljelle jäävän puuston elinvoimaa ja lisätä alueen viihtyisyyttä.

Kohdealueella tehdään puuston harvennusta ja pienpuuston raivausta. Hakkuussa syntyvä puutavara, latvukset ja isoimmat oksat kerätään kasoihin ja kuljetetaan edelleen pois haketettavaksi.

Metsätyöt pyritään pääosin toteuttamaan tämän talven ja kevään aikana useassa eri jaksossa. Työskentelyaikana alueella liikkumista toivotaan vältettävän turvallisuussyistä. Erityisesti lapsille toivomme kerrottavan, ettei alueelle saa mennä. Pahoittelemme aiheuttamaamme työnaikaista häiriötä alueen asukkaille ja muille liikkujille.

Alue kartalla (pdf)

Lisätietoja työkohteesta antaa valvoja Jukka Laukkanen, 044 718 5069, jukka.laukkanen (at) kuopio.fi

 

Pirtin, Litmasen ja Petosen alueen kaupunkimetsien hoitosuunnitelma
 

Kuopion kaupunki käynnisti lokakuussa 2018 Petosen, Litmasen ja Pirtin alueen kaupunginosametsien suunnittelun asukkaille suunnatulla kyselyllä. Asukaskyselyn pohjalta on laadittu alustava suunnitelma.

Suunnitelmassa on pyritty ottamaan huomioon asukkaiden toiveet, maisemalliset arvot, luonnon monimuotoisuus, uhanalaiset eläimet ja turvallinen ympäristö.

Asukaskyselyssä kolmasosa vastaajista oli sitä mieltä, että suunnittelualueen metsät olisi jätettävä luonnontilaisiksi. Hoitosuunnitelmassa lähes kolmannes suunnittelualueesta on jätetty tällä kaikkien toimenpiteiden ulkopuolelle, esim. Aukeasuo ja sitä ympäröivät metsät.

Hoitosuunnitelmakartassa on kuvioitu harvennettavat alueet. Harvennuskuvioilla merkityiltä alueilta on tarkoitus poistaa puustosta enintään puolet. Joillakin yksitäisillä kohdilla kiinteistöjen läheisyydessä harvennus voi olla voimakkaampaakin, mutta asia sovitaan ennen harvennuksia katselmuksessa asukkaiden kanssa. Maisemallisesti tärkeimmät puut jätetään harvennuksissa pystyyn.

Puiden poisto asukkaiden toiveet huomioiden -kuvioilla merkityillä alueilla on ennen harvennusten aloittamista mahdollista järjestää katselmus kaupungin edustajan kanssa. Silloin sovitaan kaadettavat puut tai raivattavat kohdat tai asukkaiden on mahdollista itse merkitä puut, jotka toivotaan poistettavaksi. Mikäli asukkaat eivät halua puiden poistoa tällä kuviolla merkityllä alueella, ei sinne tulla puita kaatamaan.

Asukkaiden toiveita pyritään pääosin huomioimaan, mikäli ne eivät ole ristiriidassa maisematyölupaehtojen kanssa. Asukkaita tiedotetaan harvennuksista ennen niiden aloittamista ja poistettavien puiden merkintä on hyvä tehdä juuri ennen hakkuiden alkamista.

Pienpuuston raivaus -kuviolla on hoitosuunnitelmassa merkitty raivaussahalla raivattavat alueet. Raivattaville alueille jätetään yksittäisiä pienpuuryhmiä pystyyn.

Suunnitelmista on mahdollista antaa palautetta 15.1.2019 mennessä.

Hoitosuunnitelmakartta (pdf)

 

Petosen, Litmasen ja Pirtin asukaskyselyn tulokset kaupunginosametsien hoidosta

 

Kuopion kaupunki käynnisti lokakuussa 2018 Petosen, Litmasen ja Pirtin alueen kaupunginosametsien suunnittelun asukaskyselyllä, joka lähetettiin postin kautta noin 150 omakotitalokiinteistön haltijalle ja noin 30 asuntoyhtiölle. Kyselyyn oli myös mahdollista vastata sähköisesti kaupungin www-sivujen kautta.

Vastauksia kyselyyn tuli 106 kpl. Sähköisesti kyselyyn vastasi 66 asukasta ja 44 asukasta palautti vastauslomakkeen postin kautta palautuskuoressa.

Asukaskyselyn tulokset

Ensimmäisessä kysymyksessä asukkailta tiedusteltiin lähimetsien ilon ja harmin aiheita. Vastauksia tuli paljon ja vastaukset olivat hyvin erityyppisiä. Iloa toivat metsäluonto virkistyspaikkana, kauniit maisemat, luonnontilainen suoalue, liikuntamahdollisuudet sekä monet muut asukkaille tärkeät asiat. Harmin aiheuttajia olivat näkymien peittyminen etenkin Litmasenlammen alueella, metsien varjostus, puiden tuottama haitta rakennuksille, metsien epäsiisteys, huoli turvallisuudesta ja ulkoilureittien huono kunto.

Toisessa kysymyksessä kysyttiin asukkaiden toiveita tontin reunalla kasvavien puiden suhteen. Kysymyksellä saatiin paljon tietoa, jota voidaan hyödyntää siinä vaiheessa, kun harvennuksia ja raivauksia tehdään.

Kolmas kysymys oli seitsemän kysymyksen monivalintaosio, jossa tiedusteltiin erityyppisten metsänhoitotoimenpiteiden tai asioiden sopivuutta alueen metsiin. Joka kolmas vastaajista oli sitä mieltä, että suunnittelualueella ei tarvitse tehdä mitään metisen hoitotoimenpiteitä. Asukkaiden vastaukset otetaan huomioon alueelle laadittavassa suunnitelmassa ja osa suunnittelualueesta jätetään tällä kertaa kaikkien toimenpiteiden ulkopuolelle.

Neljäs kysymys selvitti asukkaiden toiveita, millaiseksi kaupunginosan metsiä tulisi kehittää. Vastauksissa kaupunkilaiset kuvasivat monisanaisesti tai joskus hyvinkin yksityiskohtaisesti, mitä alueella tulisi tehdä tai mitä jättää tekemättä. Vastauksissa korostui metsien tärkeys. Osalle vastaajista on tärkeää, että alueelle jää luonnontilaisia metsiä, joissa on tiheiköitä, vanhoja puita, luonnontilaisia alueita ja suojapaikkoja luonnoneläimille. Toisille vastaajille toivemetsä on puoliavoin puistomainen metsä ja avoimet näkymät.

Taulukot kysymysten tuloksista (pdf)