Ajankohtaiset metsänhoitotyöt

Metsien hoito Julkulan kaupunginosassa

 

Kuopion kaupunki aloittaa puistometsien hakkuut Julkulan alueella.  Puistometsien hoito perustuu alueella asuvien asukkaiden tekemiin aloitteisiin ja Julkulan alueen puistometsäsuunnitelmaan. Hakkuilla on tarkoitus parantaa jäljelle jäävän puuston elinvoimaa ja lisätä alueen viihtyisyyttä.

Kohdealueella tehdään puuston harvennusta ja pienpuuston raivausta. Hakkuussa syntyvä puutavara, latvukset ja isoimmat oksat kerätään kasoihin ja kuljetetaan edelleen pois haketettavaksi.

Mikäli asukkaat haluavat harvennusten ulottuvan tonttien reunapuihin, puut tulisi merkitä nauhoilla tai pidettävä katselmus kaupungin edustajan kanssa.

Metsätyöt pyritään pääosin toteuttamaan tämän talven ja kevään aikana.  Työskentelyaikana alueella liikkumista toivotaan vältettävän turvallisuussyistä. Erityisesti lapsille toivomme kerrottavan, ettei alueelle saa mennä. Pahoittelemme aiheuttamaamme työnaikaista häiriötä alueen asukkaille ja muille liikkujille.

Alue kartalla (pdf)

Lisätietoja työkohteesta antaa valvoja Jukka Laukkanen, 044 718 5069, jukka.laukkanen (at) kuopio.fi


 

Riistaveden ja Laatanvaarun alueen metsien hoitotyöt

 

Riistaveden ja Laatavaarun metsähoitotyöt on käynnistetty. Riistaveden keskustan hoitosuunnitelma on käytännössä kokonaan harvennuksia.

Keskustan metsänhoitosuunnitelmaa varten laadittiin naapurikiinteistöjen omistajille asukaskysely puistometsien hoidon periaatteista ja yksityiskohdista. Vastauksia saatiin n. 10 kpl ja saatujen palautteiden pohjalta on asukkaiden kanssa vielä käyty vuoropuhelua puiden poiston yksityiskohdista.

Asukkaiden toiveiden mukaiset puiden poistot on merkitty maastoon tulevaa toteutusta varten. Lisäksi Mantun naapurissa tullaan tekemään pienialaisia puiden poistoja. Hakkuutähteet tullaan pääosin keräämään pois ennakkokasausta ja koneellisia menetelmiä käyttäen: Siivouksessa odotetaan kuitenkin myös asukkaiden aktiivisuutta.

Laatanvaarun maisemanhoitosuunnitelman tavoitteena on ennallistaa Laatanvaarun paahde-elinympäristöä ja sen myötä edistää harjulajien menestymistä. Tavoitteena on lisäksi edistää alueen virkistyskäyttöä parantamalla hiihtoladun pohjaa ja avaamalla näkymiä harjun laelta. Myös taloudelliset tavoitteet otetaan huomioon suunnittelemalla harjuympäristöön sopivat metsätalouden toimenpiteet harjun etelärinteen alla sijaitsevalle mäntykankaalle.