Ajankohtaiset metsänhoitotyöt

 

Jynkänvuoren metsänhoitosuunnitelma nähtävillä

Kuopion kaupunki aloitti Jynkänvuoren metsänhoitosuunnitelman laadinnan helmikuussa 2020, jolloin lähiasukkailta ja metsissä ulkoilevilta kysyttiin mielipiteitä metsänhoidosta sekä mieluisista ja epämieluisista paikoista. Kysely toteutettiin nettipohjaisella sovelluksella ja siihen vastasi 233 henkilöä.

Vastauksissa korostui Jynkänvuoren merkitys lähivirkistysalueena ja tärkeänä luontokohteena. Laajaa metsäaluetta arvostetaan lähellä asutusta, kun luontokohteelle ei tarvitse matkustaa autolla. Vastaajat arvostavat myös mm. hyväkuntoisia ulkoiluväyliä ja komeita maisemia. Jynkänvuorella liikutaan useimmiten jalan juosten tai kävellen, mutta myös maastopyörällä ja talvella hiihtäen. Suosittuja harrastuksia metsissä ovat myös luonnon tarkkailu ja marjastus sekä sienestys. Vastataukissa korostui moninaiset tavat virkistäytyä luonnossa ja useimmat valitsivat harrastusvaihtoehdoista useamman kuin yhden.

Metsänhoitosuunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä tuetaan liito-oravan elinympäristövaatimusten säilymistä ja parannetaan virkistyskäyttäjien viihtyisyyttä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että metsänhoitotoimet ovat pienialaisia pensaston raivauksia, harvennushakkuita tai pienaukkohakkuita, jotka lisäävät lehtipuiden kasvutilaa ja säästävät järeimmät puut. Voimakkaita hakkuita ei alueella tehdä. Näköaloja ja näkymiä maisemallisesti miellyttävissä paikoissa voidaan avata pienialaisesti puita poistamalla.

Jynkänvuoren metsänhoitosuunnittelu ja ensi syksynä toteutettavat metsänhoitotoimet ovat osaa laajaa Liito-orava-LIFE -hanketta. Hankkeen tavoitteena on sovittaa yhteen asukkaiden, ulkoilijoiden ja liito-oravan tarpeita niin virkistys- kuin talousmetsissäkin. Hyvin suunniteltu viheralueiden verkosto tarjoaa ihmisille lähiliikuntamahdollisuuksia ja henkistä hyvinvointia sekä samalla suojelee liito-oravan elinympäristöjä.

Metsänhoitosuunnitelmaan liittyvät kommentit pyydämme lähettämään 4.5.2020 mennessä: maaret.vaananen(at)kuopio.fi.

Lisätietoa metsänhoitosuunnitelmasta ja hankkeesta:

Maaret Väänänen
Kuopion kaupunki, alueelliset ympäristönsuojelupalvelut
p. 044 718 2185
tai
Timo Perätie,
Kuopion kaupunki, alueelliset ympäristönsuojelupalvelut
p. 0447182145

 

www.kuopio.fi/liito-orava-life
www.metsa.fi/liito-orava-life

Linkkejä Linkkejä

Jynkänvuoren metsänhoitosuunnitelma (pdf)