Ajankohtaiset metsänhoitotyöt

Metsänhoitotyöt Rahusenkankaan ja Kettulanlahden alueilla

Kuopion kaupunki käynnisti maaliskuussa 2021 Rahusenkankaan ja Kettulanlahden alueen kaupunginosametsien suunnittelun asukkaille suunnatulla kyselyllä. Kysely lähetettiin postin kautta n.240 omakotitalokiinteistön haltijalle ja asuntoyhtiön edustajalle. Kyselyyn oli myös mahdollista vastata sähköisesti kaupungin verkkosivujen kautta. Kyselyvastauksia saapui yhteensä 168 kpl. Sähköisesti kyselyyn vastasi 80 asukasta ja 88 asukasta palautti vastauslomakkeen postin kautta palautuskuoressa.

Asukaskyselyn tulokset (pdf)

Kyselytulosten pohjalta on laadittu alustava suunnitelma puistometsien hoidosta.
Asukkaiden on mahdollista kommentoida suunnitelmaa perjantaihin 20.8.2021 mennessä osoitteella jukka.laukkanen(at)kuopio.fi. Saatujen kommenttien jälkeen suunnitelmalle haetaan maankäyttö- ja rakennuslain 128§ mukaista maisematyölupaa. Tavoite on, että syksyn aikana suunnitelmaa ryhdytään toteuttamaan.

Alustava metsänhoitosuunnitelma (pdf)

Metsänhoitotyöt alkavat Karttulan Syvänniemen ja Sourun alueilla

Syvänniemen ja Sourun alueen puuston tilaa sekä hoito- ja hakkuutarpeita on tarkasteltu asiantuntijoiden maastokatselmuksella touko-kesäkuussa 2020. Asukkailla on ollut mahdollisuus kommentoida metsäalueiden hoitotoimia. Asukkaat ovat voineet jättää mielipiteitä lähiympäristönsä hoidosta 10.3.2021 saakka.

Maastokatselmuksen perusteella alueella tulisi tehdä metsänhoidollisia töitä puuston elinvoimaisuuden ja kehityksen turvaamiseksi sekä alueen viihtyisyyden säilyttämiseksi. Metsänhoitotöiden arvioitu ajankohta on kevät - alkukesä 2021.

Maastokatselmuksessa tarkastettujen alueiden pinta-ala on, noin 160 hehtaaria. Harvennushakkuun piirissä tästä pinta-alasta on noin 30 % ja avohakkuun piirissä noin 3 %.

Syvänniemen alue

Syvänniemen alue on luonteeltaan taajamatyyppistä. Metsänhoitotoimenpiteet rajoittuvat useissa kohdissa tonttialueisiin.

Luonnon monimuotoisuus Syvänniemen alueella

Alueella on virkistyskäyttöarvoja. Keihäsjoen ympäristössä kulkee luontopolku ja joen rannalla on myös laavu ulkoilijoiden käyttöön. Alueen harvennushakkuilla parannetaan metsien elinvoimaisuutta. Avohakkuussa luontopolun reunaan jätetään metsäkaistale näkösuojaksi.

Keihäsjoen varrella olevat liito-oravan havaintopisteet jäävät metsänhoitotoimenpiteiden ulkopuolelle.

Sourun alue

Sourun alueen metsänhoitotyöt rajoittuvat myös tonttialueeseen. Alueen harvennushakkuilla parannetaan metsien elinvoimaisuutta. Avohakkuut jäävät suurelta osin harvennushakkuiden sisään, joten muutos maisemaan on vähäinen.

Alueen halki kulkeva moottorikelkkareitti tarkastetaan ja mm. mahdolliset vaaralliset puut poistetaan. Koiraladun paikkaa muutetaan myös Tiiranrannantien kohdalla hieman, jotta jatkossa ainoastaan ylitetään tie eikä sitä pitkin tarvitse kulkea.

Luonnon monimuotoisuus Sourun alueella
Sourun ruukkialue jää metsänhoitotoimenpiteiden ulkopuolelle.

Syvänniemen ja Sourun alueen metsänhoitotöistä ja suunnitelmasta on voinut jättää kommentteja Heikki Soiniselle sähköpostitse osoitteeseella heikki.soininen(at)kuopio.fi) 10.3.2021 saakka.

Sourun ja Syvänniemen alueet Tiedote (pdf)
Liite 1.1 Lähestymiskartta (pdf)
Liite 1.2 Kuopion kaupunki maaomaisuus (pdf)
Liite 1.3.1 Souru kartta (pdf)
Liite 1.3.2 Syvänniemi kartta (pdf)
Liite 1.3.3 Syvänniemi kartta 2 (pdf)
Liite 2. Yleiskaava (pdf)
Liite 3. Moottorikelkkareitti (pdf)

Metsien hoito Jynkän ja Leväsen alueella

Kuopion kaupunki tekee puistometsien harvennuksia talven ja kevään aikana Jynkän ja Leväsen alueella. Puistometsien hoito perustuu alueen asukkaille järjestetyn asukaskyselyn pohjalta tehtyyn metsien hoitosuunnitelmaan. Hakkuiden keskeisimpänä tavoitteena on parantaa alueen viihtyisyyttä ja lisätä turvallisuutta.

Kohdealueella tehdään puuston harvennusta, tonttien reunapuiden poistoa ja pienpuuston raivausta. Hakkuussa syntyvä puutavara, latvukset ja isoimmat oksat kerätään kasoihin ja kuljetetaan edelleen pois haketettavaksi tai toimitetaan metsäteollisuuden raaka-aineeksi.

Työskentelyaikana tarpeetonta alueella liikkumista toivotaan vältettävän. Pahoittelemme aiheuttamaamme työnaikaista häiriötä alueen asukkaille ja muille liikkujille.

Jynkän ja Leväsen metsien hoitotoimet kartalla (pdf)

Lisätietoja työkohteesta antaa rakentamisen ja kunnossapidon valvoja Jukka Laukkanen, 044 718 5069, jukka.laukkanen(at)kuopio.fi

Metsänhoitotyöt Niittylahden alueella

Niittylahden alueen puuston tilaa sekä hoito- ja hakkuutarpeita on tarkasteltu asiantuntijoiden maastokatselmuksella touko-kesäkuussa 2020. Maastokatselmuksen perusteella alueella tulisi tehdä metsänhoidollisia töitä puuston elinvoimaisuuden ja kehityksen turvaamiseksi.

Maastokatselmuksessa tarkastettujen alueiden pinta-ala on laaja, noin 900 hehtaaria. Harvennushakkuun piirissä tästä pinta-alasta on noin neljäsosa ja avohakkuun piirissä noin 3 %.

Alueen metsissä noudatetaan talousmetsiä pidempää kiertoaikaa ja metsiä uudistetaan siinä vaiheessa, kun niiden kasvu alkaa heikentyä merkittävästi: metsien hiilinieluominaisuus pyritään turvaamaan huolehtimalla metsien kasvusta ja elinvoimasta. Alueen metsistä on tällä kertaa hoitotoimien kohteena 28 %, joten suuri osa alueesta on käsittelyn ulkopuolella.

Niittylahden alueella paljon virkistyskäyttöä

Niittylahden-Asuman alueella kiertää noin 10 km pitkä luontopolku. Alueella on myös kaksi laavua ulkoilijoiden käyttöön. Alueen läpi kulkee moottorikelkkareitti Kuopiosta Riistavedelle.

Niittylahden monipuolinen metsämaasto on aktiivisen marjastuksen ja sienestyksen aluetta. Siksi ulkoilu- ja virkistysmetsissä metsänhoitotoimenpiteet on suunniteltu maaston muotoja noudatellen.

Myös metsästys ja riistanhoito otetaan huomioon metsänhoidossa esimerkiksi jättämällä riistalle suojapaikkoja ja suosimalla lehtipuustoa.

Niittylahden luonnonsuojelualueet

Alueella on kaksi luonnonsuojelualuetta, joiden pinta-ala on yhteensä 25,4 hehtaaria. Luonnonsuojelualueisiin on tulossa laajennuksia, joten luonnonsuojelualueiden pinta-ala nousee 29,7 hehtaarilla, eli yli kaksinkertaistuu.

Luonnonsuojelualueen läheisyydessä metsänhoitotyöt tehdään niin, että jätetään alueiden rajapintaan enemmän puustoa. Tällöin luonnonsuojelualueen ja metsänhoitoalueen väliin ei jää jyrkkää rajaa.

Niittylahden alueen metsänhoitotöiden suunnitelmia on ollut mahdollista kommentoida 14.10.2020 saakka lähettämällä sähköpostia metsätalousinsinööri Heikki Soiniselle osoitteeseen heikki.soininen(at)kuopio.fi.

Hakkuutapaselvitys kartalla, Liite 1 (Kokonaispuuston määrä ennen metsänhoitotöitä on noin 230 000 m3 ja metsänhoitotöiden jälkeen 204 000 m3.)
Yleiskaava, Liite 2
Moottorikelkkareitti, Liite 3
Luonnonsuojelualue, Liite 4

Linkki kuulutukseen.

Metsänhoitotyöt Jynkänvuoressa ja Pirttiniemessä

Metsänhoitotoimenpiteillä tuetaan liito-oravan elinympäristöä ja parannetaan alueiden viihtyisyyttä virkistyskäyttäjien ja asukkaiden näkökulmasta. 

Jynkänvuoren ja Pirttiniemen metsänhoitosuunnitelmia laadittaessa tehtiin laajat kyselyt alueiden asukkaille ja virkistyskäyttäjille. Saadut toiveet ja ehdotukset on huomioitu kohteiden metsänhoitotoimissa, ja ne on yhteensovitettu liito-oravan elinympäristövaatimusten ja kaupunkiluonnon monimuotoisuuden tukemisen kanssa.

Hoitotoimet ovat pienialaisia pensaston raivauksia maiseman ja viihtyisyyden parantamiseksi, sekä harvennus- tai pienaukkohakkuita, jotka lisäävät lehtipuiden kasvutilaa ja säästävät järeimmät puut. Alueilla ei tehdä voimakkaita hakkuita. Maisemallisesti merkittävissä paikoissa avataan näköalaa poistamalla valikoituja puita. Osa kaadetuista puista jätetään lahopuuksi lisäämään metsän monimuotoisuutta.

Metsänhoitotoimet ovat osaa laajaa Liito-orava-LIFE -hanketta. Hankkeen tavoitteena on turvata liito-oravan suotuisa suojelun taso sekä yhteensovittaa asukkaiden, ulkoilijoiden ja liito-oravien tarpeita niin virkistys- kuin talousmetsissäkin. Hyvin suunniteltu viheralueiden verkosto tarjoaa ihmisille lähiliikuntamahdollisuuksia ja henkistä hyvinvointia, suojellen samalla liito-oravan ja monen muunkin eliön elinympäristöjä.

Metsänhoitotöitä ei tehdä liito-oravan pesimisaikana (1.3.-30.9.). Metsänhoitotyöt alkoivat vuonna 2020 ja jatkuvat syksyllä 2021 metsuritöinä. Lisätietoa hankkeesta: Anu Ruohomäki, anu.ruohomaki(at)kuopio.fi, p. 044 718 2185