Ajankohtaiset metsänhoitotyöt

Puuston raivaus moottoritien ja rata-alueen ympäristöstä


Kuopiossa aloitettiin syksyllä 2016 mittava puiden poisto moottoritien reuna-alueilta sekä radan varsilta. Tavoitteena on edistää liikenneväylien turvallisuutta sekä parantaa kaupungin yleistä ilmettä. Yhteistyössä toimivat Liikennevirasto, Pohjois-Savon Ely-keskus sekä Kuopion kaupunki.

Suunnittelussa on sovitettu yhteen yleisen turvallisuuden lisäämisen lisäksi liikenteen, liike-elämän ja kaupungin tarpeet sekä luontoarvot. On myös pyritty huolehtimaan ettei lähialueiden asukkaiden viihtyisyys heikkene huomioiden moottoritien varren puuston ja kasviston merkitys liikenteen aiheuttaman melun ja pölyn ehkäisijänä.

Puuston poistotoimet etenevät Kelloniemen rampilta etelän suuntaan Matkukseen asti. Poistettu puu menee koon mukaan energiahakkeeksi tai teollisuuskäyttöön.

Maisematyöluvan mukainen työ jatkuu keväällä 2017 maalis-huhtikuussa. Hakkuiden on tarkoitus valmistua vuoden loppuun mennessä.
(Kaupunkirakennelautakunnan kokous 30.9.2015 § 169)

Lisätiedot:
kaupunginmetsänhoitaja Seppo Jauhiainen, 0400 577 330
seppo.jauhiainen(at)kuopio.fi ja
valvoja Jukka Laukkanen, 044 718 5069
jukka.laukkanen(at)kuopio.fi

Metsänhoitotyöt Petosen alueella
 

Kuopion kaupunki käynnisti Petosen kaupunginosan metsien hoidon ja käytön suunnittelun asukkaille tehdyn kyselyn pohjalta. Saatujen palautteiden pohjalta on laadittu myös maisematyölupahakemus.

Suunnitelmassa on pyritty huomioimaan Petosen asukaskyselyn tulokset ja keskeisimmät toiveet sekä alueen maisemakuvan säilyminen. Myös uhanalaisten eliöiden esiintymispaikat on otettu huomioon. Lähes puolet metsäalueesta jää hoitosuunnitelmassa toimenpiteiden ulkopuolelle.

Karttaan on merkitty tonttien läheisyyteen sinisellä rasterilla alueet, joissa asukkaat voivat metsätöiden alkaessa esittää yksityiskohtaisempia toiveita puiden poistolle. Metsänhoitoa on muissa kohteissa suunniteltu laajemmille alueille.

Kartta (pdf)

Alustava aikataulu suunnitelman toteuttamiselle on talvi 2016–2017.

Lisätiedot:
valvoja Jukka Laukkanen, 044 718 5069
jukka.laukkanen(at)kuopio.fi