Ajankohtaiset metsänhoitotyöt

Neulamäen kaupunginosan kaupunkimetsien metsänhoitosuunnitelma

Kuopion kaupunki käynnisti maaliskuussa Neulamäen alueen metsien hoidon ja käytön suunnittelun. Suunnittelu aloitettiin asukkaille suunnatulla kyselyllä.

Asukaskyselyn pohjalta on laadittu suunnitelmat metsäalueiden hoitoon. Reilu kolmannes suunnittelualueen metsistä jää tässä suunnitelmassa kaikkien toimenpiteiden ulkopuolelle. Joillakin alueilla syvennetään luonnon monimuotoisuutta lisäämällä maalahopuita. Suunnitelmassa on pyritty ottamaan huomioon alueen luontoarvot ja liito-oravien reviirit ja ravintoalueet.

Suunnittelualueen kaukomaiseman muutokset ovat pienet ja alueen metsäinen luonne säilyy. Metsänhoitosuunnitelma on esitetty kartassa kuvioina.

Suunnitelma on alustava ja suunnitelmaa voi kommentoida 28.9.2022 mennessä s-postilla jukka.laukkanen(at)kuopio.fi

Saatujen kommenttien jälkeen suunnitelmaa tarkennetaan, jonka jälkeen kaupunki hakee maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaista maisematyölupaa.

Metsänhoitosuunnitelma (pdf)

Asukaskyselyn tulokset Neulamäen alueen kaupunkimetsien hoidosta

Kuopion kaupunki aloitti maaliskuussa Neulamäen alueen kaupunkimetsien suunnittelun asukkaille suunnatulla kyselyllä. Kysely lähetettiin postin kautta noin 370 omakotitalokiinteistön haltijalle ja asuntoyhtiön edustajalle. Kyselyyn oli myös mahdollista vastata sähköisesti kaupungin www-sivujen kautta. Vastauksia kyselyyn saapui 196 kpl. Sähköisesti kyselyyn vastasi 97 asukasta ja 99 asukasta palautti vastauslomakkeen postin kautta palautuskuoressa.

Asukaskyselyn tulokset

Ensimmäisessä kysymyksessä asukkailta kysyttiin lähimetsien ilon ja harmin aiheita. Vastauksia tuli paljon ja vastaukset olivat hyvin erityyppisiä. Iloa herätti metsäluonto virkistyspaikkana, kauniit maisemat, ulkoilureitit, liikuntamahdollisuudet, metsät polkuineen, metsien vihreys ja vehreys, hyvät sieni- ja marjametsät sekä monet muut asiat. Harmin ja huolen puolella olivat näkymien peittyminen, metsien varjostus, puiden tuottama haitta rakennuksille, metsien epäsiisteys, metsän synkkyys, pusikkoisuus, huoli turvallisuudesta, liialliset hakkuut kaupungin alueella ja luonnontilaisten metsien puute.

Toisessa kysymyksessä tiedusteltiin asukkaiden toiveita tontin reunalla kasvavista puista. Kysymyksellä saatiin paljon tietoa, jota voidaan hyödyntää siinä vaiheessa, kun harvennuksia ja raivauksia tehdään.

Neljännessä kysymyksessä kysyttiin tulevaisuuden toiveita metsien käytön suhteen. Vastauksissa korostui toiveet puistomaisista metsistä, monimuotoisista metsistä, luonnontilaisista metsistä, helppokulkuisista metsistä, avarista maisemista, ryteiköiden poistosta, säännöllisen raivaamisen ja hoidon tarpeesta, luontoarvojen lisäämisestä, retkeilypalveluiden parantamisesta, reippaasta metsien hoidosta ja harventamisesta.

Kolmas kysymys oli neljän kysymyksen monivalintaosio, jossa tiedusteltiin erityyppisten metsänhoitotoimenpiteiden tai asioiden sopivuutta alueen metsiin.

Joka kolmas vastaajista oli sitä mieltä, että suunnittelualueella ei tarvitse tehdä mitään metsien hoitotoimenpiteitä. Lähes 80 % vastaajista oli sitä mieltä, että lahopuita jätetään maastoon ja moni toivoi myös lahopuuston lisäämistä. Asukkaiden vastaukset otetaan huomioon alueelle laadittavassa suunnitelmassa ja osa suunnittelualueesta jätetään tällä kertaa kaikkien toimenpiteiden ulkopuolelle.

Tulostaulukot Neulamäen asukaskyselystä (pdf)

 

Metsänhoitoa valmisteleva kuuleminen Neulaniemen alueella

Neulaniemen metsänhoitosuunnitelman lähtökohtana on Kuopion kaupungin strategisen metsäsuunnitelman periaatteet (21.2.2022). Suunnitelman toimenpide-ehdotukset on laadittu lohkoittain metsävaratietojen, yleiskaavan kasvillisuuskartoituksen ja maastokatselmuksen pohjalta.

Osallistaminen

Neulaniemen metsänhoidolliset hakkuut kuullaan ennen hakkuiden aloittamista ja kuulemiseen liittyviä toiveita huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. Kommentit hakkuisiin liittyen pyydetään antamaan toimenpidelohkoittain.

Kommentteja Neulaniemen alueen hakkuista pyydetään lähettämään Heikki Soiniselle sähköpostitse 5.8.2022 mennessä.

Kuopion Neulaniemen alueelle on valmistunut vuonna 2020 uusi yleiskaava, jonka toteuttaminen muuttaa alueen maankäyttöä. Suunnitelluilla metsänkäsittelyillä valmennetaan Neulaniemen puustoa tulevaan rakentamisen aiheuttamaan kasvuolosuhteiden muutokseen.  Neulaniemen alueen tuleva asuntorakentaminen on arvioitu alkavan 2030-luvulla.

Uuden kaupunginosan viheralueiksi jäävien alueiden puustoa vahvistetaan sopeutumaan tulevilta korttelialueilta puhaltaviin tuuliin ja lisääntyvään valoisuuteen. Nykyisiä nuoria metsiä kehitetään puustorakenteeltaan viihtyisiksi puistoiksi. Etenkin iäkkäät kuusikot saattavat kärsiä lisääntyvästä valosta ja tuulisuudesta. Tavoitteena on säilyttää puuston elinvoimaisuus, tukea metsäluonnon monimuotoisuutta maankäytön muuttuessa sekä mahdollistaa pitkälläkin aikavälillä Neulaniemen metsien monipuolinen virkistyskäyttö.

Suunnittelualue on jaettu neljään eri toimenpidelohkoon. Jokaisesta toimenpidelohkosta on laadittu oma raporttinsa. Raporteissa on kerrottu erikseen lohkolla tehtävistä toimenpiteistä, niiden perusteista ja eri asioiden kuten virkistyskäytön ja luonnon monimuotoisuuden huomioimisesta. Esitysmuotona on käytetty erilaisia karttoja, valokuvia ja tekstiä. 

Neulaniemi lohko 1 (pdf)
Neulaniemi lohko 2 (pdf)
Neulaniemi lohko 3 (pdf)
Neulaniemi lohko 4 (pdf)

Arvioitu hakkuiden aloitusaika on syksyllä 2022. Hakkuut perustuvat alueen metsätietoihin ja yleiskaavan laadinnan yhteydessä tehtyihin luontoinventointeihin. Myös muut luontotiedot on otettu suunnitelmissa huomioon. Hakkuutavat painottuvat harvennushakkuisiin ja jatkuvan kasvatuksen tyyppisiin hakkuisiin. Kaikkien neljän toimenpidelohkon hakkuutavat jakautuvat seuraavasti: ylispuiden poisto 1,1 ha, poimintahakkuu 16,2 ha, pienaukkohakkuu 8,5 ha, kaistalehakkuu 1,1 ha, harvennus 87,4 ha, ensiharvennus 7,3 ha ja avohakkuu 4 ha. 

Lisätietoja antaa Kuopion kaupunki, metsätalousinsinööri Heikki Soininen, maaomaisuuden hallintapalvelut, heikki.soininen(at)kuopio.fi

 

Metsiä hoidetaan Rahusenkankaan ja Kettulanlahden alueella vuoden 2022 alusta


Puistometsiä harvennetaan Rahusenkankaan ja Kettulanlahden kaupunginosissa talven aikana. Puistometsien hoito perustuu alueen asukkaille tehtyyn asukaskyselyyn ja alueen asukkaiden antamaan palautteeseen. Harvennuksilla ja raivauksilla on tarkoitus parantaa alueen asukkaiden viihtyvyyttä ja parantaa alueen yleisilmettä.  

Kohdealueella harvennetaan puustoa ja pienpuustoa raivataan. Hakkuussa syntyvä puutavara, latvukset ja isoimmat oksat kerätään kasoihin ja kuljetetaan edelleen pois metsäteollisuuden tarpeisiin tai haketettavaksi.

Mikäli asukkaat haluavat harvennusten ulottuvan tonttien reunapuihin, poistettavat puut tulisi merkitä nauhoilla tai pidettävä katselmus kaupungin edustajan kanssa. Tonttien reunapuut ovat puita, jotka kasvavat 20 metrin läheisyydessä tontin rajasta.

Metsätyöt aloitetaan viikolla 2 ja pyritään pääosin toteuttamaan tämän talven 2022 ja tulevan kevään aikana. Työskentelyaikana alueella liikkumista toivottavasti vältetään turvallisuussyistä. Pahoittelemme aiheuttamaamme työnaikaista häiriötä alueen asukkaille ja muille liikkujille.

Lisätietoja työkohteesta antaa Kuopion kaupunki, valvoja Jukka Laukkanen, rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, 044 718 5069, jukka.laukkanen(at)kuopio.fi

Metsänhoitosuunnitelma (pdf)