Ajankohtaiset metsänhoitotyöt

Metsiä hoidetaan Rahusenkankaan ja Kettulanlahden alueella vuoden 2022 alusta


Puistometsiä harvennetaan Rahusenkankaan ja Kettulanlahden kaupunginosissa talven aikana. Puistometsien hoito perustuu alueen asukkaille tehtyyn asukaskyselyyn ja alueen asukkaiden antamaan palautteeseen. Harvennuksilla ja raivauksilla on tarkoitus parantaa alueen asukkaiden viihtyvyyttä ja parantaa alueen yleisilmettä.  

Kohdealueella harvennetaan puustoa ja pienpuustoa raivataan. Hakkuussa syntyvä puutavara, latvukset ja isoimmat oksat kerätään kasoihin ja kuljetetaan edelleen pois metsäteollisuuden tarpeisiin tai haketettavaksi.

Mikäli asukkaat haluavat harvennusten ulottuvan tonttien reunapuihin, poistettavat puut tulisi merkitä nauhoilla tai pidettävä katselmus kaupungin edustajan kanssa. Tonttien reunapuut ovat puita, jotka kasvavat 20 metrin läheisyydessä tontin rajasta.

Metsätyöt aloitetaan viikolla 2 ja pyritään pääosin toteuttamaan tämän talven 2022 ja tulevan kevään aikana. Työskentelyaikana alueella liikkumista toivottavasti vältetään turvallisuussyistä. Pahoittelemme aiheuttamaamme työnaikaista häiriötä alueen asukkaille ja muille liikkujille.

Lisätietoja työkohteesta antaa Kuopion kaupunki, valvoja Jukka Laukkanen, rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, 044 718 5069, jukka.laukkanen(at)kuopio.fi

Metsänhoitosuunnitelma (pdf)

Metsänhoitotyöt alkavat Karttulan Syvänniemen ja Sourun alueilla

Syvänniemen ja Sourun alueen puuston tilaa sekä hoito- ja hakkuutarpeita on tarkasteltu asiantuntijoiden maastokatselmuksella touko-kesäkuussa 2020. Asukkailla on ollut mahdollisuus kommentoida metsäalueiden hoitotoimia. Asukkaat ovat voineet jättää mielipiteitä lähiympäristönsä hoidosta 10.3.2021 saakka.

Maastokatselmuksen perusteella alueella tulisi tehdä metsänhoidollisia töitä puuston elinvoimaisuuden ja kehityksen turvaamiseksi sekä alueen viihtyisyyden säilyttämiseksi. Metsänhoitotöiden arvioitu ajankohta on kevät - alkukesä 2021.

Maastokatselmuksessa tarkastettujen alueiden pinta-ala on, noin 160 hehtaaria. Harvennushakkuun piirissä tästä pinta-alasta on noin 30 % ja avohakkuun piirissä noin 3 %.

Syvänniemen alue

Syvänniemen alue on luonteeltaan taajamatyyppistä. Metsänhoitotoimenpiteet rajoittuvat useissa kohdissa tonttialueisiin.

Luonnon monimuotoisuus Syvänniemen alueella

Alueella on virkistyskäyttöarvoja. Keihäsjoen ympäristössä kulkee luontopolku ja joen rannalla on myös laavu ulkoilijoiden käyttöön. Alueen harvennushakkuilla parannetaan metsien elinvoimaisuutta. Avohakkuussa luontopolun reunaan jätetään metsäkaistale näkösuojaksi.

Keihäsjoen varrella olevat liito-oravan havaintopisteet jäävät metsänhoitotoimenpiteiden ulkopuolelle.

Sourun alue

Sourun alueen metsänhoitotyöt rajoittuvat myös tonttialueeseen. Alueen harvennushakkuilla parannetaan metsien elinvoimaisuutta. Avohakkuut jäävät suurelta osin harvennushakkuiden sisään, joten muutos maisemaan on vähäinen.

Alueen halki kulkeva moottorikelkkareitti tarkastetaan ja mm. mahdolliset vaaralliset puut poistetaan. Koiraladun paikkaa muutetaan myös Tiiranrannantien kohdalla hieman, jotta jatkossa ainoastaan ylitetään tie eikä sitä pitkin tarvitse kulkea.

Luonnon monimuotoisuus Sourun alueella
Sourun ruukkialue jää metsänhoitotoimenpiteiden ulkopuolelle.

Syvänniemen ja Sourun alueen metsänhoitotöistä ja suunnitelmasta on voinut jättää kommentteja Heikki Soiniselle sähköpostitse osoitteeseella heikki.soininen(at)kuopio.fi) 10.3.2021 saakka.

Sourun ja Syvänniemen alueet Tiedote (pdf)
Liite 1.1 Lähestymiskartta (pdf)
Liite 1.2 Kuopion kaupunki maaomaisuus (pdf)
Liite 1.3.1 Souru kartta (pdf)
Liite 1.3.2 Syvänniemi kartta (pdf)
Liite 1.3.3 Syvänniemi kartta 2 (pdf)
Liite 2. Yleiskaava (pdf)
Liite 3. Moottorikelkkareitti (pdf)
 

Metsänhoitotyöt Niittylahden alueella

Niittylahden alueen puuston tilaa sekä hoito- ja hakkuutarpeita on tarkasteltu asiantuntijoiden maastokatselmuksella touko-kesäkuussa 2020. Maastokatselmuksen perusteella alueella tulisi tehdä metsänhoidollisia töitä puuston elinvoimaisuuden ja kehityksen turvaamiseksi.

Maastokatselmuksessa tarkastettujen alueiden pinta-ala on laaja, noin 900 hehtaaria. Harvennushakkuun piirissä tästä pinta-alasta on noin neljäsosa ja avohakkuun piirissä noin 3 %.

Alueen metsissä noudatetaan talousmetsiä pidempää kiertoaikaa ja metsiä uudistetaan siinä vaiheessa, kun niiden kasvu alkaa heikentyä merkittävästi: metsien hiilinieluominaisuus pyritään turvaamaan huolehtimalla metsien kasvusta ja elinvoimasta. Alueen metsistä on tällä kertaa hoitotoimien kohteena 28 %, joten suuri osa alueesta on käsittelyn ulkopuolella.

Niittylahden alueella paljon virkistyskäyttöä

Niittylahden-Asuman alueella kiertää noin 10 km pitkä luontopolku. Alueella on myös kaksi laavua ulkoilijoiden käyttöön. Alueen läpi kulkee moottorikelkkareitti Kuopiosta Riistavedelle.

Niittylahden monipuolinen metsämaasto on aktiivisen marjastuksen ja sienestyksen aluetta. Siksi ulkoilu- ja virkistysmetsissä metsänhoitotoimenpiteet on suunniteltu maaston muotoja noudatellen.

Myös metsästys ja riistanhoito otetaan huomioon metsänhoidossa esimerkiksi jättämällä riistalle suojapaikkoja ja suosimalla lehtipuustoa.

Niittylahden luonnonsuojelualueet

Alueella on kaksi luonnonsuojelualuetta, joiden pinta-ala on yhteensä 25,4 hehtaaria. Luonnonsuojelualueisiin on tulossa laajennuksia, joten luonnonsuojelualueiden pinta-ala nousee 29,7 hehtaarilla, eli yli kaksinkertaistuu.

Luonnonsuojelualueen läheisyydessä metsänhoitotyöt tehdään niin, että jätetään alueiden rajapintaan enemmän puustoa. Tällöin luonnonsuojelualueen ja metsänhoitoalueen väliin ei jää jyrkkää rajaa.

Niittylahden alueen metsänhoitotöiden suunnitelmia on ollut mahdollista kommentoida 14.10.2020 saakka lähettämällä sähköpostia metsätalousinsinööri Heikki Soiniselle osoitteeseen heikki.soininen(at)kuopio.fi.

Hakkuutapaselvitys kartalla, Liite 1 (Kokonaispuuston määrä ennen metsänhoitotöitä on noin 230 000 m3 ja metsänhoitotöiden jälkeen 204 000 m3.)
Yleiskaava, Liite 2
Moottorikelkkareitti, Liite 3
Luonnonsuojelualue, Liite 4

Linkki kuulutukseen.