Ajankohtaiset metsänhoitotyöt


Metsänhoitotyöt alkavat Niittylahden alueella

Niittylahden alueen puuston tilaa sekä hoito- ja hakkuutarpeita on tarkasteltu asiantuntijoiden maastokatselmuksella touko-kesäkuussa 2020. Maastokatselmuksen perusteella alueella tulisi tehdä metsänhoidollisia töitä puuston elinvoimaisuuden ja kehityksen turvaamiseksi.

Maastokatselmuksessa tarkastettujen alueiden pinta-ala on laaja, noin 900 hehtaaria. Harvennushakkuun piirissä tästä pinta-alasta on noin neljäsosa ja avohakkuun piirissä noin 3 %.

Alueen metsissä noudatetaan talousmetsiä pidempää kiertoaikaa ja metsiä uudistetaan siinä vaiheessa, kun niiden kasvu alkaa heikentyä merkittävästi: metsien hiilinieluominaisuus pyritään turvaamaan huolehtimalla metsien kasvusta ja elinvoimasta.  Alueen metsistä on tällä kertaa hoitotoimien kohteena 28 %, joten suuri osa alueesta on käsittelyn ulkopuolella.

Niittylahden alueella paljon virkistyskäyttöä

Niittylahden-Asuman alueella kiertää noin 10 km pitkä luontopolku. Alueella on myös kaksi laavua ulkoilijoiden käyttöön. Alueen läpi kulkee moottorikelkkareitti Kuopiosta Riistavedelle.

Niittylahden monipuolinen metsämaasto on aktiivisen marjastuksen ja sienestyksen aluetta. Siksi ulkoilu- ja virkistysmetsissä metsänhoitotoimenpiteet on suunniteltu maaston muotoja noudatellen.

Myös metsästys ja riistanhoito otetaan huomioon metsänhoidossa esimerkiksi jättämällä riistalle suojapaikkoja ja suosimalla lehtipuustoa.

Luonnonsuojelualueet

Alueella on kaksi luonnonsuojelualuetta, yhteensä 25,4 hehtaaria. Luonnonsuojelualueisiin on tulossa laajennuksia, joten luonnonsuojelualueiden pinta-ala nousee 29,7 hehtaarilla, eli yli kaksinkertaistuu.

Luonnonsuojelualueen läheisyydessä metsänhoitotyöt tehdään niin, että jätetään alueiden rajapintaan enemmän puustoa. Tällöin luonnonsuojelualueen ja metsänhoitoalueen väliin ei jää jyrkkää rajaa.

Lähetä kommenttisi suunnitelmaan Niittylahden alueen metsänhoitotöistä 14.10.2020 mennessä sähköpostitse osoitteeseen heikki.soininen(at)kuopio.fi metsätalousinsinööri Heikki Soiniselle.

Hakkuutapaselvitys kartalla, Liite 1 (Kokonaispuuston määrä ennen metsänhoitotöitä on noin 230 000 m3 ja metsänhoitotöiden jälkeen 204 000 m3.)
Yleiskaava, Liite 2
Moottorikelkkareitti, Liite 3
Luonnonsuojelualue, Liite 4

Linkki kuulutukseen.
 

Metsänhoitotyöt alkavat Jynkänvuoressa ja Pirttiniemessä

Metsänhoitotoimenpiteillä tuetaan liito-oravan elinympäristöä ja parannetaan alueiden viihtyisyyttä virkistyskäyttäjien ja asukkaiden näkökulmasta. 

Jynkänvuoren ja Pirttiniemen metsänhoitosuunnitelmia laadittaessa tehtiin laajat kyselyt alueiden asukkaille ja virkistyskäyttäjille. Saadut toiveet ja ehdotukset on huomioitu kohteiden metsänhoitotoimissa, ja ne on yhteensovitettu liito-oravan elinympäristövaatimusten ja kaupunkiluonnon monimuotoisuuden tukemisen kanssa.

Hoitotoimet ovat pienialaisia pensaston raivauksia maiseman ja viihtyisyyden parantamiseksi, sekä harvennus- tai pienaukkohakkuita, jotka lisäävät lehtipuiden kasvutilaa ja säästävät järeimmät puut. Alueilla ei tehdä voimakkaita hakkuita. Maisemallisesti merkittävissä paikoissa avataan näköalaa poistamalla valikoituja puita. Osa kaadetuista puista jätetään lahopuuksi lisäämään metsän monimuotoisuutta.

Metsänhoitotoimet ovat osaa laajaa Liito-orava-LIFE -hanketta. Hankkeen tavoitteena on turvata liito-oravan suotuisa suojelun taso sekä yhteensovittaa asukkaiden, ulkoilijoiden ja liito-oravien tarpeita niin virkistys- kuin talousmetsissäkin. Hyvin suunniteltu viheralueiden verkosto tarjoaa ihmisille lähiliikuntamahdollisuuksia ja henkistä hyvinvointia, suojellen samalla liito-oravan ja monen muunkin eliön elinympäristöjä.

Metsänhoitotyöt aloitetaan vaiheittain lokakuussa 2020 ja ne valmistuvat toukokuuhun 2021 mennessä.

Lisätietoa metsänhoitotöistä ja hankkeesta:

Anu Ruohomäki
Projektikoordinaattori, Liito-orava-LIFE
Kuopion kaupunki, alueelliset ympäristönsuojelupalvelut
anu.ruohomaki(at)kuopio.fi
p. 044 718 2185