Oppivelvollisuusikäisten maahanmuuttajien (7 -17 v) perusopetus ja perusopetukseen valmistava opetus

Oppivelvollisuusikäiset oppilaat, joilla ei ole suomen kielen taitoa tai joiden suomen kielen taito ei ole vielä riittävä opiskeluun oman alueen lähikoulussa, osallistuvat valmistavan vaiheen opetukseen. Perusopetukseen valmistavaa opetusta järjestetään Kuopiossa Kalevalan koulussa (1 - 6. lk) ja Pyörön koulussa (6 - 9. lk). Koulupaikka harkitaan jokaisen oppilaan kohdalla yksilöllisesti ja kielitaitoa testataan tarvittaessa ennen koulupaikkapäätöstä. Valmistavaa opetusta tarvitsevat esiopetusikäiset integroidaan lähipäiväkodin/koulun esiopetusryhmään.

Valmistavan opetuksen ryhmissä pääsääntöinen opetuskieli on suomen kieli ja opetuksessa edetään valmistavan opetuksen opetussuunnitelman mukaisesti. Valmistavan opetuksen tavoitteena on suomen kielen taidon ja oppimisvalmiuksien kehittäminen niin, että opiskelu suomalaisessa peruskoulussa onnistuu mahdollisimman hyvin. Valmistava opetus on vuosiluokkiin sitomatonta. Kun oppilaan suomen kielen taito karttuu, hän osallistuu valmistavan opetuksen aikana taitotasonsa mukaisesti perusopetuksen luokkien oppitunneille, ns. integraatiotunneille.

Perusopetuksen valmistavaa opetusta annetaan 6 - 10 -vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 1000 tuntia, mikä täyttyy yleensä yhdessä vuodessa. Kun oppilas pystyy seuraamaan perusopetusta suomen kielellä tai valmistavan opetuksen tuntimäärä täyttyy, oppilas siirtyy pääsääntöisesti opiskelemaan omaan lähikouluunsa. Ne oppilaat, joilla on valmistavan opetuksen jälkeen jäljellä peruskoulua enintään kaksi vuotta, suorittavat peruskoulunsa loppuun Pyörön koulussa.

Kuopion perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelmasta löytyy lisätietoja opetuksen toteutuksesta.

Oppivelvollisuusikäisten maahanmuuttajien perusopetukseen hakeudutaan olemalla yhteydessä koordinaattoriin.

Kalevalan koulu
Pohjankatu 2 , 70500 KUOPIO


Koulussa opiskelevat vuosiluokat esiopetuksesta kuudenteen luokkaan, kielen polun erityisluokkia, kv-luokkia sekä kaupungin valmistavan vaiheen luokat

Käyntiosoite

Pohjankatu 2, 70500 KUOPIO


Pyörön koulu
Blominkatu 2 , 70820 KUOPIO


Pyörön koulu on 1-9 yhtenäiskoulu, joka toimii Petosen kaupunginosassa. Pyörön kouluun kuuluu hallinnollisesti Pitkälahden koulu.

Käyntiosoite

Blominkatu 2, 70820 KUOPIO


Kuopion perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma
Kuopion perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma.

Aikuisten perusopetus (17v ->)


Aikuisten perusopetuksen kohderyhmänä ovat oppivelvollisuusiän ylittäneet maahanmuuttajat, joilta puuttuu perusopetuksen päättötodistus, jotka haluavat suorittaa perusopetuksen oppimäärän ja joille on hyötyä perusopetuksen oppimäärän suorittamisesta. Aikuisten perusopetus koostuu kolmesta osasta: lukutaitovaiheesta, alkuvaiheesta ja päättövaiheesta. Opiskelun voi aloittaa mistä osasta tahansa riippuen opiskelijan lähtötasosta ja aiemmasta koulutustaustasta. Kuopiossa aikuisten perusopetuksen järjestäjinä toimivat Kuopion aikuislukio, Kuopion kansalaisopisto sekä Pohjois-Savon opisto. Aikuisten perusopetuksen suorittanut henkilö saa muiden peruskoulun käyneiden tapaan jatko-opintokelpoisuuden ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen.

Kuopion kansalaisopisto tarjoaa aikuisten perusopetuksen lukutaitovaiheen ja alkuvaiheen opetusta. Lukutaitovaiheen koulutus on tarkoitettu aikuisille, joilla ei ole ollut mahdollisuutta käydä koulua omassa maassaan tai opintoja on ollut vähän ja lukutaidon sekä suomen kielen opinnot ovat alkuvaiheessa. Alkuvaiheen opetus on suunnattu aikuisille, joiden kouluopinnot omassa maassa vaativat vahvistamista ennen jatko-opintoja ja työelämää. Luku- ja kirjoitustaidon sekä opiskeluvalmiuksien kehittymisen myötä perusopetuksen alkuvaiheesta jatketaan yksilöllisen polun mukaisesti Kuopion aikuislukioon aikuisten perusopetuksen päättövaiheeseen.

Kuopion aikuislukion aikuisten perusopetuksen päättövaiheeseen hakeudutaan Kuopion kansalaisopiston alkuvaiheen kautta tai suoraan, mikäli opiskelijan suomen kielen taito ja opiskeluvalmiudet ovat tarpeeksi kattavat. Aikuisten perusopetuksen päättövaiheen loppuun saakka suorittanut henkilö saa peruskoulun päättötodistuksen.

Pohjois-Savon opisto tarjoaa sekä alku- että päättövaiheen perusopetusta aikuisille maahanmuuttajille. Lisätietoja:https://www.psko.fi

Aikuisten perusopetukseen Kuopion kansalaisopistoon, Kuopion aikuislukioon ja Pohjois-Savon opistoon haetaan keväisin yhteisen haun kautta. Hausta tiedotetaan lähempänä tällä sivulla. Muuna aikana vapaana olevia paikkoja voi kysellä suoraan kyseisistä oppilaitoksista.

Haku keväällä alkavaan aikuisten perusopetuksen lukutaitoryhmään on auki 30.11.2018 saakka.

Koulutus järjestetään Kuopion kansalaisopistolla ja se on tarkoitettu henkilöille, joilla on idea lukemisesta ja kirjoittamisesta, suomen alkeiden opiskelu on alussa ja oma koulutustausta kaipaa vahvistamista. Koulutuksen laajuus on 750 h ja suomen kielen lisäksi koulutuksessa opiskellaan yhteiskunta- ja ympäristöoppia, matematiikkaa sekä opinto-ohjausta. Perusopetus on maksutonta ja kokopäiväopiskelijoilla sisältää lounaan. Haku tapahtuu hakulomakkeella, jonka löydät oikealta.

Aikuisten maahanmuuttajien ammatillinen koulutus (17v ->)


Maahanmuuttajien, jotka eivät tarvitse perusopetusta, on mahdollista kouluttautua ammatilliseen tutkintoon Savon ammattiopistossa.  Ammatilliseen koulutukseen on mahdollista hakea jatkuvan haun kautta ympäri vuoden. Koulutukseen voidaan valita hakija, jolla on koulutusalalle vaadittava suomen kielen taito ja joka täyttää alan muut hakuehdot. Lisätietoja: https://www.sakky.fi/

 

 

Oman äidinkielen opetus

Oman äidinkielen opetuksen tavoitteena on mahdollistaa kielen ylläpitäminen sekä tukea oman kulttuuritaustan tuntemusta ja kulttuuri-identiteetin kehittymistä.

Oman äidinkielen opetusryhmä on mahdollista perustaa, jos oppilaita on samassa koulussa tai lähekkäisissä kouluissa vähintään neljä. Ryhmät ja kielet saattavat vaihdella vuosittain.

Lisätietoja Lisätietoja

Koordinaattori
Karoliina Peltola
044 718 8942

Kalevalan koulu
rehtori Merja Laininen
044 718 4331

Pyörön koulu
rehtori Erja Kokkonen
044 718 4801

Kuopion kansalaisopisto
koulutussuunnittelija Johanna Jussila
044 718 4714

Kuopion aikuislukio
rehtori Ensio Vatanen
044 718 4522
 

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@kuopio.fi