Ajankohtaiset metsänhoitotyöt

Metsänhoitoa valmisteleva kuuleminen Neulaniemen alueella

Neulaniemen metsänhoitosuunnitelman lähtökohtana on Kuopion kaupungin strategisen metsäsuunnitelman periaatteet (21.2.2022). Suunnitelman toimenpide-ehdotukset on laadittu lohkoittain metsävaratietojen, yleiskaavan kasvillisuuskartoituksen ja maastokatselmuksen pohjalta.

Osallistaminen

Neulaniemen metsänhoidolliset hakkuut kuullaan ennen hakkuiden aloittamista ja kuulemiseen liittyviä toiveita huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. Kommentit hakkuisiin liittyen pyydetään antamaan toimenpidelohkoittain.

Kommentteja Neulaniemen alueen hakkuista pyydetään lähettämään Heikki Soiniselle sähköpostitse 5.8.2022 mennessä.

Kuopion Neulaniemen alueelle on valmistunut vuonna 2020 uusi yleiskaava, jonka toteuttaminen muuttaa alueen maankäyttöä. Suunnitelluilla metsänkäsittelyillä valmennetaan Neulaniemen puustoa tulevaan rakentamisen aiheuttamaan kasvuolosuhteiden muutokseen.  Neulaniemen alueen tuleva asuntorakentaminen on arvioitu alkavan 2030-luvulla.

Uuden kaupunginosan viheralueiksi jäävien alueiden puustoa vahvistetaan sopeutumaan tulevilta korttelialueilta puhaltaviin tuuliin ja lisääntyvään valoisuuteen. Nykyisiä nuoria metsiä kehitetään puustorakenteeltaan viihtyisiksi puistoiksi. Etenkin iäkkäät kuusikot saattavat kärsiä lisääntyvästä valosta ja tuulisuudesta. Tavoitteena on säilyttää puuston elinvoimaisuus, tukea metsäluonnon monimuotoisuutta maankäytön muuttuessa sekä mahdollistaa pitkälläkin aikavälillä Neulaniemen metsien monipuolinen virkistyskäyttö.

Suunnittelualue on jaettu neljään eri toimenpidelohkoon. Jokaisesta toimenpidelohkosta on laadittu oma raporttinsa. Raporteissa on kerrottu erikseen lohkolla tehtävistä toimenpiteistä, niiden perusteista ja eri asioiden kuten virkistyskäytön ja luonnon monimuotoisuuden huomioimisesta. Esitysmuotona on käytetty erilaisia karttoja, valokuvia ja tekstiä. 

Neulaniemi lohko 1 (pdf)
Neulaniemi lohko 2 (pdf)
Neulaniemi lohko 3 (pdf)
Neulaniemi lohko 4 (pdf)

Arvioitu hakkuiden aloitusaika on syksyllä 2022. Hakkuut perustuvat alueen metsätietoihin ja yleiskaavan laadinnan yhteydessä tehtyihin luontoinventointeihin. Myös muut luontotiedot on otettu suunnitelmissa huomioon. Hakkuutavat painottuvat harvennushakkuisiin ja jatkuvan kasvatuksen tyyppisiin hakkuisiin. Kaikkien neljän toimenpidelohkon hakkuutavat jakautuvat seuraavasti: ylispuiden poisto 1,1 ha, poimintahakkuu 16,2 ha, pienaukkohakkuu 8,5 ha, kaistalehakkuu 1,1 ha, harvennus 87,4 ha, ensiharvennus 7,3 ha ja avohakkuu 4 ha. 

Lisätietoja antaa Kuopion kaupunki, metsätalousinsinööri Heikki Soininen, maaomaisuuden hallintapalvelut, heikki.soininen(at)kuopio.fi

 

Metsiä hoidetaan Rahusenkankaan ja Kettulanlahden alueella vuoden 2022 alusta


Puistometsiä harvennetaan Rahusenkankaan ja Kettulanlahden kaupunginosissa talven aikana. Puistometsien hoito perustuu alueen asukkaille tehtyyn asukaskyselyyn ja alueen asukkaiden antamaan palautteeseen. Harvennuksilla ja raivauksilla on tarkoitus parantaa alueen asukkaiden viihtyvyyttä ja parantaa alueen yleisilmettä.  

Kohdealueella harvennetaan puustoa ja pienpuustoa raivataan. Hakkuussa syntyvä puutavara, latvukset ja isoimmat oksat kerätään kasoihin ja kuljetetaan edelleen pois metsäteollisuuden tarpeisiin tai haketettavaksi.

Mikäli asukkaat haluavat harvennusten ulottuvan tonttien reunapuihin, poistettavat puut tulisi merkitä nauhoilla tai pidettävä katselmus kaupungin edustajan kanssa. Tonttien reunapuut ovat puita, jotka kasvavat 20 metrin läheisyydessä tontin rajasta.

Metsätyöt aloitetaan viikolla 2 ja pyritään pääosin toteuttamaan tämän talven 2022 ja tulevan kevään aikana. Työskentelyaikana alueella liikkumista toivottavasti vältetään turvallisuussyistä. Pahoittelemme aiheuttamaamme työnaikaista häiriötä alueen asukkaille ja muille liikkujille.

Lisätietoja työkohteesta antaa Kuopion kaupunki, valvoja Jukka Laukkanen, rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, 044 718 5069, jukka.laukkanen(at)kuopio.fi

Metsänhoitosuunnitelma (pdf)