Ohjelmat ja suunnitelmat


Kuopion kaupungin poikkihallinnolliset strategiat koskettavat koko kaupungin tai kaupunkiseudun toimintoja.

Elinvoima

Kuopion kasvuohjelma 2013-2020 (pdf)

Kuopion kasvuohjelma konkretisoi kaupungin strategisen tahtotilan tavoitteita ja niiden toteuttamisen vastuita. Ohjelmassa kootaan ja konkretisoidaan yhteiset eri toimijoiden tavoitteet jäsentyneeksi kokonaisuudeksi. Kuopion kasvuohjelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 25.2.2013.

Maaomaisuuden hallinta

Maapoliittinen ohjelma (pdf)

Viimeisin maapoliittinen ohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.12.2015 ohjeeksi kaupungin maanhankintaan ja luovutukseen, kaupungin maaomaisuuden hallinnointiin ja yksityisen maan kaavoittamiseen sekä yksityisessä omistuksessa olevien rakentamiskelpoisten tonttien rakentamisen edistämiseen.

Kaupunkisuunnittelu

APOLI - Kuopion arkkitehtuuripoliittinen ohjelma

Uusi päivitetty arkkitehtuuripoliittinen ohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.10.2017 ohjeeksi kaupungin suunnittelussa ja hallinnossa.

Hyvinvointi

Hyvinvointikertomus

Hyvinvointikertomus kokoaa oleellisen hyvinvointitiedon suunnittelua ja päätöksentekoa varten. Hyvintikertomus on eri hallinnonalojen asiantuntijoiden (Kuopiossa hyvinvointiryhmä ja valmisteleva ryhmä) yhdessä työstämä asiakirja ja se koostuu kolmesta osasta:

- OSA1: kuvaus kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden tilasta ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä arvio toteutuneesta hyvinvoinnin edistämisestä.
- OSA2: suunnitelman kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisestä: tavoitteet, toimenpiteet, vastuutahot ja resurssist sekä arviointimittarit.
- OSA3: suunnitelman valtuustohyväksyntä

Hyvinvoiva Kuopio -strategiaohjelma (pdf)

Ikäystävällinen Kuopio 2009 - 2030 (pdf)

Ikäystävällinen Kuopio 2009 - 2030 -ohjelmassa määritellään kaupungin ja sen asukkaiden yhteiset linjaukset ja toimenpiteet, joilla kuopiolaisten ikäihmisten hyvinvointia tuetaan ja vahvistetaan.

Koti kaikilla 2030 -ohjelma (pdf)

Koti kaikilla 2030 –ohjelmalla Kuopio pyrkii asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn yhteistyössä eri tahojen kanssa. Yhteistyö läpi sektorirajojen on tärkeää asunnottomuuden ennaltaehkäisy työssä. Ohjelmassa korostetaan varhaista välittämistä, osallisuutta ja asumisen tukea.

Kuopion kaupungin mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2013 - 2020 (pdf)

Kuopion kaupungin mielenterveys ja päihdesuunnitelma painottuu hyvinvoinnin edistämiseen, ongelmien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tukemiseen. Tavoitteena on, että mielenterveys- ja päihdeongelmia voidaan tunnistaa ja hoitaa varhain, peruspalvelupainotteisesti, tai mikä parasta, ehkäistä kokonaan ongelmat.

Kuopion vammaispoliittinen ohjelma (pdf)

Ohjelma on jatkoa vuonna 2002 laaditulle ensimmäiselle vammaispoliittiselle ohjelmalle. Päivitetyssä ohjelmassa tarkastellaan aiemmin asetettujen tavoitteiden toteutumista ja esitetään uusia toimenpiteitä.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan toimintaa koskeva suunnitelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon kuntalain (365/1995) 65 §:n mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa.

Seksuaaliterveyden edistämisen suunnitelma 2018-2030 (pptx)

Seksuaaliterveyden edistämisen suunnitelman tavoitteena on ohjata ja kehittää seksuaaliterveyden edistämistyötä Kuopiossa. Suunnitelman taustalla ovat kansainväliset ja kansalliset seksuaaliterveyden edistämisen linjaukset, lait, asetukset, kaupungin strategia ja hyvinvointikertomus.

Nuorisopalveluiden toimintaohjelma 2017–2020 (pdf)

Asukastupa- ja kylätalotoiminnan kehittämissuunnitelma (pdf)

Kuopion kotoutamisohjelma 2016 (pdf)

Kotouttamisohjelma hyväksytään kunnan kunnanvaltuustossa ja sitä tulee tarkistaa kotoutumislain mukaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Kotouttamisohjelman keskeisenä tarkoituksena on sisältää suunnitelma siitä, miten kunnan yleiset palvelut toteutetaan maahanmuuttajille soveltuvina.

Kulttuurin aktivointisuunnitelma 2015-2020

Hyvinvointia ja onnellisuutta taiteesta ja kulttuurista

Koulutus

Kuopion kaupungin koulutuspoliittinen ohjelma 2017-2025

Palvelut ja henkilöstö

Palvelujen hankintaohjelma; Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013-2020 (pdf) (Kh.30.9.2013)

Palvelu- ja hankintaohjelma muodostuu kahdesta osasta: Osa I sisältää kaupungin hankintaperiaatteet ja kaupunkitasoiset linjaukset ja osassa II tarkastellaan palvelualueiden palvelujen järjestämissuunnitelmia lähivuosille. Toiminnalliset tavoitteet ja palvelutuotantoa koskevat muutokset hyväksytään vuosittain talousarvion yhteydessä.

Kuopion henkilöstöohjelma kh 19.12.2016 (pdf)

Henkilöstöohjelmalla tuetaan kaupungin strategian toteuttamista. Siinä määritellään Kuopion kaupungin henkilöstöjohtamisen visio, tavoitteet, toimenpiteet ja vastuutahot. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin henkilöstöohjelman 19.12.2016.

Kuopion kaupungin henkilöstökertomus 2020 (pdf)

Henkilöstökertomus täydentää osaltaan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tietoja henkilöstövoimavarojen nykytilasta ja kehityssuunnasta. Henkilöstökertomus on laadittu KT Kuntatyönantajan ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen antaman suosituksen mukaisella tavalla.

Turvallisuus

Kuopion kaupungin valmiussuunnitelman yleinen osa (pdf)

Julkiset liitteet

Valmiuslain velvoitteet kunnan toimintaan (pdf)
Käsitteet ja määritelmät (pdf)
Kunnan vesihuollon tehtävät (pdf)
Kunnan jätehuoltotehtävien johtamisvastuut Kuopiossa (pdf)

Kuopion kaupungin valmiussuunnitelman yleinen osa on kuvaus Kuopion kaupungin varautumisesta häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin, yhteenveto yksiköiden valmiussuunnitelmin tavoitteista ja toimenpiteistä, kuvaus kaupungin elintärkeistä toiminnoista, uhkamalleista ja linjaus kriisijohtamisesta eri tilanteissa. Valmiussuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.11.2018.

Kuopion kaupungin turvallisuussuunnitelma (osana sähköistä hyvinvointikertomusta) (pptx)

Kuopion kaupunki on vuodesta 2015 lähtien sisällyttänyt turvallisuussuunnitelman osaksi sähköistä hyvinvointikertomusta. Suunnitelman keskeisiä tavoitteita ovat yleisten alueiden turvallisuus ja viihtyisyys, arjen turvallisuus sekä tapaturmien ja onnettomuuksien, päihdehaittojen sekä väkivallan ehkäiseminen.

Ympäristö

Kuopion ilmastopoliittinen ohjelma 2020-2030

Kuopion kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupunkikonsernin uuden Ilmastopoliittisen ohjelman. Uuden Ilmastopoliittisen ohjelman mukaisesti Kuopio tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Hiilineutraaliustavoitteiden lisäksi ohjelma sisältää suunnitelman ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja sopeutumiseen. 

 

Jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2022 (pdf)

Jätepoliittisessa ohjelmassa Kuopion kaupunki ja sen kanssa jätehuoltoyhteistyötä tekevät 15 muuta kuntaa ovat asettaneet tavoitteet kunnallisen jätehuollon kehittämiselle. Visiona on, että alueella on asukkaiden tarpeita palveleva jätehuolto, jonka avulla edistetään kiertotaloutta ja ympäristönsuojelua. Kuopion kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ohjelman 6.2.2017.

FISU-verkosto

FISU (Finnish Sustainable Communities) on edelläkävijäkuntien verkosto, joka tavoittelee hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä. Kunta, yritykset ja muut paikalliset toimijat rakentavat yhteisen vision ja tiekartan tavoitteiden saavuttamiseksi. Pyrkimyksenä on vahvistaa kunta- ja aluetaloutta, luoda työpaikkoja ja edistää kestävää hyvinvointia.

Circwaste – Kiertotalouden edelläkävijäkunnat

Kuopio on sitoutunut yhdessä yhdeksän muun kaupungin kanssa valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseen. Tavoitteena on saada materiaalit kiertoon mahdollisimman kattavasti ja parantaa yhdyskunta- ja rakennusjätteiden hyödyntämismahdollisuuksia.  Kunnat edistävät itse valitsemillaan keinoilla alueensa kiertotaloutta.

Kuopion kaupungin energiatehokkuussopimus 2017-2025


Energiatehokkuus tarkoittaa energiaa kuluttavan toiminnan toteuttamista mahdollisimman vähällä energian kulutuksella. Euroopan unioni ja valtio asettavat kunnille energiatehokkuustavoitteita ja -velvoitteita, joita kunnat toteuttavat osana toimintaansa.

Kuopion kaupunki on allekirjoittanut kunta-alan energiatehokkuussopimuksen vuosille 2017-2025. Uuden sopimuksen tavoitteena on tehostaa kaupungin energiankäyttöä 7,5 prosentilla vuoteen 2025 mennessä.

Luonnon monimuotoisuusohjelma (pdf)
 

Monimuotoinen luonto rehevine luontoineen ja puhtaine järvineen on Kuopion rikkaus.  Luonnonläheinen ja puhdas ympäristö onkin kirjattu yhdeksi Kuopion strategian perusteista.Luonnon monimuotoisuudella tarkoitetaan kaikkea elollisen luonnon monipuolisuutta, elämän koko kirjoa.

Kuopion resurssiviisausohjelma (pdf)

Kuopio tähtää jätteettömäksi, hiilineutraaliksi ja globaalisti kestävän kulutuksen kaupungiksi viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Resurssiviisas Kuopio on yksi kaupungin strategian päätavoitteista. Kuopio on laatinut yhdessä eri sidosryhmien kanssa resurssiviisausohjelman, joka toimii ohjaavana työkaluna resurssiviisauden ja kiertotalouden toteuttamisessa.

Joukkoliikenne

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenneohjelma 2025 (pdf)

Ohjelman mukaisia toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi ovat mm. informaatio- ja lippujärjestelmän kehittäminen, matkaketjujen toimivuuden parantaminen sekä sähköiseen tai muutoin nykyistä vähäpäästöisempään joukkoliikenteeseen siirtyminen vaiheittain vuodesta 2022 alkaen.

Ohjelmat Ohjelmat