Painotettu opetus vuosiluokilla 7 – 9

Ryhmä yläkouluikäisiä oppilaita ulkona liikuntatunnilla.

Kuvataide

Hatsalan klassillisessa koulussa annetaan kuvataiteen painotettua opetusta 7. – 9. luokilla. Painotetun kuvataiteen opetuksen tavoitteena on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden identiteettien rakentumista, kulttuurista osaamista ja yhteisöllisyyttä vahvistetaan tuottamalla kuvia ja tulkitsemalla niitä.

Liikunta

Liikunnan painotettua opetusta 7. – 9. luokilla järjestetään Pyörön koulussa. Liikuntaluokan tarkoituksena on tarjota liikunnallisille nuorille monipuolista liikunnanopetusta tasaisessa ja motivoituneessa opetusryhmässä, toteuttaa erilaisia liikuntaprojekteja, luoda yhteyksiä koulun ulkopuoliseen liikuntatoimintaan ja antaa valmiuksia liikunnalliseen jatko-opiskeluun sekä ammatinvalintaan. Liikuntaluokalle voi hakea, vaikka oppilas ei ole osallistunut liikuntaluokkaopetukseen 3. – 6. luokilla.

Matemaattis-luonnontieteellinen

Pyörön koulussa voi valita 7. – 9. luokkien ajaksi matemaattis-luonnontieteellisesti painotetun opetuksen. Painotetussa opetuksessa on tavoitteena syventää matemaattis-luonnontieteellistä ymmärrystä ja osaamista, innostaa ja kannustaa oppilaita kehittämään taitojaan sekä rohkaista oppilaita valitsemaan matematiikkaa ja luonnontieteellisiä aineita jatko-opinnoissaan. Oppilailla on syventävä opetussuunnitelma matematiikassa, fysiikassa, kemiassa, biologiassa ja maantiedossa.

Musiikki

Musiikkiluokkia 7. – 9. luokilla on Minna Canthin koululla. Painotetun musiikin opetuksen tavoitteena on kehittää monipuolisesti oppilaan musiikillisia taitoja ja valmiuksia sekä innostaa omaehtoiseen musiikin harrastamiseen. Painotetun musiikin tarjoamat esiintymistilanteet sekä soitin- ja lauluopinnot ohjaavat oppilasta tavoitteelliseen työhön ja pitkäjänteiseen musiikinopiskeluun. Musiikkiluokalle voi hakea, vaikka oppilas ei ole osallistunut musiikkiluokkaopetukseen 3. – 6. luokilla.

Tanssi

Minna Canthin koulussa annetaan tanssin painotettua opetusta 7. – 9. luokilla. Tanssin opetuksen tavoitteena on tutustua tanssiin monipuolisesti. Opetus sisältää eri tanssityyleihin tutustumista, tanssin tekniikkaa, rytmiikkaa/musikaalisuutta, improvisaatiota, koreografiaa, kehonhuoltoa sekä Suomen tanssielämään ja koulutukseen tutustumista. Tanssiopetukseen voi hakea, vaikka oppilas ei ole osallistunut tanssin opetukseen 3. – 6. luokilla.

Urheilu

Kuopion kaupungissa toimii yhteisin valintakokein valitut urheiluluokat Hatsalan klassillisella sekä Jynkänlahden kouluilla. Urheiluluokkien tavoitteena on koota kilpaurheilijaksi tähtäävät nuoret lahjakkaat oppilaat urheiluluokille harjoittelemaan nousujohteisesti koulun liikuntatunneilla, Kuopion alueen urheiluakatemian taitoharjoituksissa ja seurojen lajiharjoituksissa. Urheiluluokat mahdollistavat tehokkaasti ja koordinoidusti normaalin koulutyön ja lisääntyvän urheiluharjoittelun sekä koulussa että urheiluseurassa.

Painotetun opetuksen opetussuunnitelmat ja tuntijaot

Painotetun opetuksen opetussuunnitelmat ja tuntijaot