Painotettu opetus vuosiluokilla 3 – 6

Kolme alakouluikäistä oppilasta soittimineen musiikkitunnilla.

Kuvataide

Pirtin koulussa voi valita kuvataiteen painotetun opetuksen. Painotetun kuvataideopetuksen tavoitteena on kannustaa oppilaita erilaisten kuvailmaisun keinojen kokeiluun ja harjoitteluun sekä kuvallisten taitojen tavoitteelliseen kehittämiseen. Opetuksessa tuetaan oppilaiden identiteettien rakentumista, kulttuurista osaamista sekä yhdessä toimimisen edellytyksiä ja käytäntöjä.

Liikunta

Jynkän koulun liikuntaluokilla tutustutaan moniin liikuntamuotoihin, perehdytään eri lajeihin ja hankitaan monipuoliset taidot perustaksi eri liikuntamuotojen harrastamiselle. Liikuntaluokat osallistuvat aktiivisesti koulujen väliseen kilpailutoimintaan.

Matemaattis-luonnontieteellinen

Pyörön koulussa voi valita matemaattis-luonnontieteellisesti painotetun opetuksen. Painotetussa opetuksessa on tavoitteena syventää matemaattis-luonnontieteellistä ymmärrystä ja osaamista, innostaa ja kannustaa oppilaita kehittämään taitojaan sekä rohkaista oppilaita valitsemaan matematiikkaa ja luonnontieteellisiä aineita jatko-opinnoissaan. Oppilailla on syventävä opetussuunnitelma matematiikassa, fysiikassa, kemiassa, biologiassa ja maantiedossa.

Musiikki

Painotetun musiikin opetuksen tavoitteena on kehittää monipuolisesti oppilaan musiikillisia taitoja ja valmiuksia, innostaa omaehtoiseen musiikin harrastamiseen sekä antaa valmiuksia esimerkiksi yläkoulun musiikkiluokille ja orkestereihin. Musiikkiluokkia 3. – 6. luokilla on Haapaniemen, Kalevalan ja Rajalan kouluilla.

Tanssi

Kalevalan koululla annetaan tanssin painotettua opetusta. Tanssin opetuksessa pyritään kehittämään oppilaan tanssitaitoja ja -valmiuksia sekä luovuutta. Tanssitunneilla tutustutaan eri tanssilajeihin, harjoitellaan omien koreografioiden tekoa ja opetellaan huoltamaan omaa kehoa. Tämän ohella oppilaat saavat tietoa tanssityyleistä ja tanssin historiasta.

Painotetun opetuksen opetussuunnitelmat ja tuntijaot

Painotetun opetuksen opetussuunnitelmat ja tuntijaot