Muuhun kuin lähikouluun hakeminen

Alakouluikäinen oppilas on potkaisemassa palloa urheilukentällä.
Huoltaja voi hakea lapselleen koulupaikkaa myös ns. toissijaisesta koulusta (muu kuin lapselle osoitettu koulupaikka).

Lähikoulu

Kuopio on jaettu oppilaaksiottoalueisiin, joiden mukaan kaupunki osoittaa jokaiselle lapselle koulupaikan hänen oman alueensa peruskoulusta (= oppilaan lähikoulu). Kotia lähinnä sijaitseva koulurakennus ei ole välttämättä lapsen lähikoulu. Esiopetuksen järjestämispaikka voi olla myös eri paikassa kuin oppilaalle osoitettu lähikoulu. Oppilasryhmien muodostumiseen oppilaaksiottoalueilla vaikuttavat myös vuosittain ikäluokan koko sekä koulujen tilat ja ryhmäjaot. Tämän vuoksi oppilaan koulupaikka voi olla eri kuin vanhemmilla sisaruksilla.

Toissijaiseen kouluun ottamisen perusteet

Oppilas voidaan ottaa toissijaiseen kouluun, jos koulussa on vapaita oppilaspaikkoja ja toissijainen oppilaaksiotto ei lisää opetusryhmien määrää koulussa. Ulkokuntalaisia oppilaita voidaan ottaa kouluun toissijaisessa oppilaaksiotossa, jos koulussa on vapaita paikkoja sen jälkeen, kun kaikki oman kunnan toissijaisen oppilaaksi oton hakemukset on käsitelty.

Jos hakijoita on enemmän kuin koulussa on oppilaspaikkoja, oppilaat valitaan tärkeysjärjestyksessä seuraavilla perusteilla:

1. – 6. luokat:


1. oppilaan terveydentilaan liittyvä syy tai oppilashuollinen syy, jota ei voida hoitaa oppilaalle osoitetussa koulussa (asiantuntijalausunto)
2. oppilaan sisarus käy samaa koulua samanaikaisesti (perustetta ei käytetä, jos sisarus on sijoitettu kyseiseen kouluun erityisen tuen päätöksen perusteella, on ko. koulussa toissijaisesti tai valintakokeen perusteella)
3. oppilaan esiopetus on toteutettu kyseisessä koulussa

Toissijaisen oppilaaksiottamisen päätös koskee vuosiluokkia 1 – 6.

7. – 9. luokat:


1. oppilaan terveydentilaan liittyvä syy tai oppilashuollinen syy, jota ei voida hoitaa oppilaalle osoitetussa koulussa (asiantuntijalausunto)

Mikäli samat hakukriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin vapaita paikkoja, oppilaat valitaan arpomalla.

Huoltaja vastaa mahdollisista oppilaan kuljetuksesta ja saattamisesta aiheutuvista kustannuksista, jos koulu ei ole oppilaan lähikoulu. Koulukuljetus voidaan kuitenkin myöntää muualle kuin lähikouluun myös, mikäli kuljetuskustannukset ovat samansuuruiset tai edullisemmat kuin omaan lähikouluun. Edellytyksenä tällöin on, että koulukuljetus tapahtuu joukkoliikenteessä. Huoltajan on tässä tapauksessa haettava aina kuljetusta koulukuljetushakemuksella. Huoltaja vastaa koulukuljetuskustannuksista myös silloin, kun oppilas tarvitsee sairauden tai vapaa-ajan tapaturman vuoksi kuljetuksen kouluun. Koulutapaturman perusteella määräaikainen koulukuljetus järjestetään tarvittaessa koulun puolesta.

Muuttaminen kesken lukuvuoden

Jos oppilas muuttaa kesken lukuvuoden toiselle oppilaaksiottoalueelle, huoltajan tulee ilmoittaa asiasta viipymättä nykyisen koulun rehtorille. Tämän jälkeen oppilaalle osoitetaan uusi koulupaikka uuden asuinpaikan mukaisesti. Oppilaalla on kuitenkin oikeus käydä entisessä koulussaan kuluvan lukuvuoden loppuun. Huoltaja vastaa oppilaan kuljetuksesta aiheutuvista kustannuksista. Päätöksen tekee koulun rehtori.

Hakemus koulunkäyntioikeudesta

Hakemus palautetaan koulun rehtorille.