Lapsen tuki varhaiskasvatuksessa

Jokainen lapsi tarvitsee tukea jossakin kasvun, kehityksen ja oppimisen vaiheessa. Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus saada riittävää ja oikea-aikaista tukea kasvuun ja oppimiseen heti tuen tarpeen ilmetessä.

Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä kasvuun, oppimiseen, kehitykseen ja hyvinvointiin liittyvät tarpeet. Varhaiskasvatuksessa tuki rakentuu lapsen yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisesta sekä yhteisöllisistä ja oppimisympäristöihin liittyvistä ratkaisuista. Varhaiskasvatuksessa huolehditaan siitä, että jokainen lapsi kokee itsensä hyväksytyksi omana itsenään sekä ryhmän jäsenenä. Kannustamalla lasta ja antamalla hänelle mahdollisuuksia onnistumisen kokemuksiin tuetaan lapsen myönteisen minäkuvan kehittymistä. Lapsen tarvitsema tuki ja toimenpiteet kirjataan päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. 

Kolmitasoinen tuki

Kuopiossa lapsen oppimisen ja kehityksen tuki järjestetään osana varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa. Tukea annetaan ensisijaisesti lapsen omassa päiväkoti-, esiopetus- tai perhepäivähoitoryhmässä. Lapsen oppimisen ja kehityksen tuen järjestämisessä käytetään kolmitasoisen tuen mallia. Tavoitteena on tunnistaa lapsen tuen tarve mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja tarjota soveltuvia tukimuotoja.

Oikea-aikaisella ja mahdollisimman varhaisella tuella autetaan lasta sekä ehkäistään ongelmien kasaantumista myöhemmin. Lapsen kehitystä ja oppimista tuetaan sopeuttamalla toiminta ja oppimisympäristö lapsen tarpeiden mukaisesti. Lapsen myönteistä käsitystä itsestään ja onnistumisen kokemuksia tuetaan positiivisella ja kannustavalla oppimisympäristöllä.

Tuen tasot

Lapselle annettava tuki voi olla pedagogista, hoidollista tai rakenteellista kaikilla tuen tasoilla.  

  • Yleinen tuki on pedagogista, kasvatuksellista ja hoidollista toimintaa, joka kuuluu kaikille osana laadukasta varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa.
  • Tehostettua tukea tarjotaan, jos yleinen tuki ei riitä ja lapsi tarvitsee yksilöllisempää tukea yhdellä tai useammalla kehityksen osa-alueella. Tehostettu tuki on yleistä tukea yksilöllisempää, säännöllisempää ja vahvempaa.
  • Erityisestä tukea tarjotaan, jos tehostettu tuki ei ole riittävää. Erityinen tuki on kokoaikaista ja sisältää useita saman aikaisesti toteutettavia tukitoimia. Aloite lapsen tuen vahvistamisesta voi tulla ryhmän henkilöstöltä, huoltajalta tai muilta asiantuntijoilta. Tehostetusta ja erityisestä tuesta tehdään hallintopäätös.

Lapselle järjestettävä tuki kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan, jota arvioidaan säännöllisesti huoltajien kanssa. 

Kuva: Opetushallitus 2022

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Jokaiselle päiväkodille on nimetty oma varhaiskasvatuksen erityisopettaja, joka havainnoi, ohjaa ja toimii osana kasvattajatiimiä säännöllisesti ja aina tarpeen mukaan. Varhaiskasvatuksen erityisopettajien yhteystiedot löytyvät päiväkotien verkkosivuilta.

Yhteistyö

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstö tekee tarpeen mukaan yhdessä lapsen huoltajien kanssa yhteistyötä eri asiantuntijatahojen, kuten lastenneuvolan, puhe-, toiminta- ja fysioterapeutin, psykologin, lääkärin, kasvatus- ja perheneuvonnan, sosiaalipalvelun ja erikoissairaanhoidon kanssa.