Kuopion ympäristökertomus 2023 julkaistu – päivitettyä tietoa ympäristön tilasta ja suojelusta

Krookuksia, violetteja etualalla ja valkoisia takana.

Kuopion ympäristökertomus 2023 on valmistunut. Ympäristökertomus sisältää tiiviissä muodossa tietoa Kuopion ympäristön tilasta ja ympäristönsuojeluun liittyvistä toimenpiteistä sekä vuonna 2023 Kuopiossa toteutetuista hankkeista. Ympäristökertomus lisää ymmärrystä ympäristöasioiden merkityksestä.

Kuopion asukaskohtaiset kasvihuonekaasupäästöt (ilman teollisuutta) ovat pienentyneet 50 % vertailuvuoden 2007 tasosta. Suurimman päästölähteen tieliikenteen osuus kokonaispäästöistä oli 26 %. Keväällä 2023 käynnistynyt Suunnitelmallisen ilmastotyön juurruttaminen Pohjois-Savoon (SISU) -hanke vie ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumistoimia käytäntöön ja osaksi kaupungin toimintoja.

Joukkoliikenteen kalustosta noin 80 % oli EU:n direktiivin määrittelemiä puhtaita ajoneuvoja. Joukkoliikenteen matkustajamäärä vuonna 2023 oli 8,4 miljoonaa. Matkustajamäärä on noussut noin miljoonalla verrattuna koronavuosia edeltävään ennätykseen.

Lämmityskauden 2022–2023 aikana vaikuttanut energiakriisi vaikutti kaupungin toimintaan. Tehostettuja energiansäästötoimenpiteitä toteutettiin talvikauden 2022–2023 aikana. Toimien ansiosta ajanjaksolla yhdeksän kuukauden aikana saatiin säästettyä yhteensä noin 10,6 miljoonaa kilowattituntia sähköä ja lämpöä (taloudellista säästöä saavutettiin noin 1 miljoona euroa).

Ilmanlaatuun vaikuttavat eniten tieliikenteen päästöt (ml. katupöly) ja paikoin pientaloalueilla puun pienpoltto. Vuonna 2023 tärkeimpien ilman epäpuhtauksien eli hengitettävien hiukkasten, pienhiukkasten ja typpidioksidin pitoisuudet alittivat selvästi ilmanlaatuasetuksen raja-arvot, mutta pitoisuudet olivat Maailman terveysjärjestön (WHO) ohjearvojen tasolla tai hieman sen yli.

Kaupunki hyväksyi yhdessä 14 muun kunnan kanssa jätepoliittisen ohjelman, jolla tavoitellaan alueella jätteettömyyttä ja arjen kiertotaloutta. Ohjelmalla ohjataan lisäksi Jätekukkoa toteuttamaan laadukkaita asiakas- ja ympäristölähtöisiä jätehuoltopalveluja kuntalaisille. Päivitetyt jätehuoltomääräykset tulivat voimaan ja kunnalliset ympäristönsuojelumääräykset uudistettiin. Uudistetulla sääntelyllä ja sen toimeenpanolla parannetaan lähiympäristön tilaa sekä edistetään toimivaa jätehuoltoa ja kierrätystä.

Tulevien vuosien suuria ympäristöhaasteita ovat edelleen luonnon monimuotoisuuden varmistaminen kaupungin metsä-, suo- ja vesialueilla, kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, erityisesti tieliikenteen osalta sekä riittävistä hiilinieluista huolehtiminen. Lähivuosina tarvitaan yhä enemmän toimia ilmastonmuutokseen varautumiseksi ja sopeutumiseksi. Ympäristöhaasteet on otettu huomioon uudessa luonnon monimuotoisuusohjelmassa ja päivitettävässä resurssiviisausohjelmassa. Vuoden 2024 aikana ajankohtaista on näiden ohjelmien hyväksyminen, toteutuksen aloittaminen ja viestintä.

Tutustu ympäristökertomukseen vuodelta 2023

Lue lisää ympäristökertomuksista sivuiltamme.