Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu

Poikkeamislupapäätös

Suunnitteilla oleva rakennushanke tarvitsee poikkeamisluvan, jos:

  • hanke poikkeaa lainvoimaisen asemakaavan tai oikeusvaikutteisen yleiskaavan määräyksistä
  • alueella on voimassa oleva rakennuskielto
  • hanke sijoittuu rantavyöhykkeelle, jonka rakentamista ei ole määrätty yleis- tai asemakaavalla.

Poikkeamislupa voidaan myöntää vain erityisestä syystä.
(Maankäyttö- ja rakennuslaki 72 § ja 171 §)

Suunnittelutarveratkaisu

Suunnitteilla oleva rakennushanke tarvitsee suunnittelutarveratkaisun, jos:

Hanke voi edellyttää suunnittelutarveratkaisua ja poikkeamislupaa.
(Maankäyttö- ja rakennuslaki 16 § ja 137 §)

Hakeminen

Poikkeamisluvan ja suunnittelutarveratkaisun edellytyksistä on syytä keskustella ensin lupavalmistelijoiden kanssa. Mahdollisesta tapaamisesta lupavalmistelijoiden kanssa tulee sopia etukäteen vapaan ajankohdan varmistamiseksi. Lupavalmistelijat antavat ohjeita myös hakemuksen täyttöön.

Poikkeamiselle tulee olla erityinen syy. Henkilöön liittyvät syyt eivät ole peruste poikkeamisen myöntämiselle.

Hakemus ja ohjeet

Liitteeksi vaaditaan aina:

  • asemapiirros
  • selvitykset naapureiden kuulemisesta.

Tarvittaessa:

  • muita selventäviä piirroksia tai kuvia
  • selvitys omistus- tai hallintaoikeudesta rakennuspaikkaan (kauppakirja, vuokrasopimus tai valtakirja), jos hakija ei ole voimassa olevan lainhuutotodistuksen mukainen omistaja.

Hakemuksessa ja naapurienkuulemisissa tulee olla kaikkien kiinteistönomistajien tai haltijoiden allekirjoitukset tai valtakirjat. Naapurien kuulemisen voi hoitaa joko sähköpostitse Lupapisteen kautta tai paperilomakkeella (pdf), joka liitetään skannattuna suunnitelmat ja liitteet – välilehdelle.

Hakemus tehdään Lupapisteessä. Vanhoja PDF-muotoisia hakemuslomakkeita otetaan vastaan 31.8.2023 asti.

Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu ovat voimassa 2 vuotta. Poikkeamispäätökselle tai suunnittelutarveratkaisulle ei voi hakea jatkoaikaa. Myönteisen poikkeamispäätöksen tai suunnittelutarveratkaisun lisäksi tarvitaan aina rakennuslupa. Rakennuslupa on jätettävä vireille poikkeamispäätöksen tai suunnittelutarveratkaisun voimassaolon aikana mutta em. päätösten ei tarvitse olla voimassa, kun rakennuslupa myönnetään.

Maksut

Poikkeamisluvista ja suunnittelutarveratkaisuista peritään maksu kaupunginhallituksen 14.11.2022 päätöksen mukaisen hinnaston (pdf) perusteella. Lupapäätöksestä perittävä maksu määritellään lupapäätöksessä luvan valmistelun laajuuden perusteella.

Luokka I (Valmistelultaan vähäinen lupaprosessi, esim. enintään kahden asunnon kiinteistöt)
Myönteinen päätös 550 €
Kielteinen päätös 225 €

Luokka II (Valmistelultaan laajempi lupaprosessi)
Myönteinen päätös 1 100 €
Kielteinen päätös 550 €

Luokka III (Valmistelultaan laaja lupaprosessi)
Myönteinen päätös 2 200 €
Kielteinen päätös 1 100 €

Viranomaisen suorittamasta naapureiden kuulemisesta peritään oheisen hinnaston perusteella:
Kirjeellä 90 € / kuultava kiinteistö
Kuulutus 90 € +lehtikuulutuksen todelliset kustannukset

Huomioitava, että kuulutus ei yleensä poista velvoitetta kuulla rakennuspaikan naapurikiinteistöt.

Maksuja sovelletaan 1.1.2023 ja tämän jälkeen saapuneisiin hakemuksiin. Tätä ennen saapuneet hakemukset ratkaistaan aiemman taksan perusteella.

Yhteystiedot

Puhelinyhteydenotot kaavoitukseen maanantaista torstaihin. Paikan päällä valtuustotalolla asioidessa tapaamisajankohta tulee sopia etukäteen. Tarkista yhteystiedoista lupavalmistelijan palveluaika.

Tiia Hyypiä

kaavoitusinsinööri

strateginen maankäyttö

Tiia (poissa 29.7.–8.8.) yleis­kaa­va­poik­kea­mi­set ja suun­nit­te­lu­tar­ve­rat­kai­sut (haja-asutusalue) ma-ti 8.00-12.00, ke-to 12.00-15.30

Arttu Matilainen

kaavoitusinsinööri

strateginen maankäyttö

(poissa 25.6.–15.7.) yleis­kaa­va­poik­kea­mi­set ja suun­nit­te­lu­tar­ve­rat­kai­sut (haja-asutusalue) ma-ti 12.00-15.30 ke-to 8.00-12.00

Roope Ruhanen

kaavoitusinsinööri

ase­ma­kaa­voi­tus

(poissa 12.7.–4.8.) ase­ma­kaa­va­tie­dus­te­lut ja ase­ma­kaa­va­poik­kea­mi­set (taajamat)