Liito-orava-LIFE

Kuopio on mukana Metsähallituksen Luontopalveluiden koordinoimassa laajassa EU- hankkeessa, jonka tavoitteena on liito-oravan suotuisan suojelutason turvaaminen. Hanke on alkanut 1.8.2018 ja jatkuu kevääseen 2025 saakka.

Koko hankkeen budjetti on noin 8.9 miljoonaa euroa, josta Kuopion kaupungin ja Kuopion luonnontieteellisen museon osuus on yhteensä noin 630 000 euroa. Mukana on kaupunkien lisäksi paljon toimijoita metsäsektorilta ja vapaaehtoisesta järjestökentästä. Kaikkiaan kumppaneita on 18, myös Virosta, joten hanke kattaa koko liito-oravan eurooppalaisen levinnäisyysalueen.

Kuopion tavoitteena on muun muassa kehittää toimintatapoja liito-oravan suojelun ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamiseksi yhdessä hankkeeseen osallistuvien Espoon ja Jyväskylän kanssa. Kuopio on myös mukana kehittämässä taajamien virkistysmetsien käsittelytapoja, joissa sovitetaan yhteen liito-oravan suojelu sekä asukkaiden ja ulkoilijoiden tarpeet. Lisäksi Kuopiossa seurataan liito-oravakannan tilaa keskeisellä kaupunkialueella, parannetaan liito-oravien liikkumismahdollisuuksia puita istuttamalla ja vahvistetaan virkistys- ja suojelumetsien liito-oravakantaa pöntöttämällä.

Kuopion luonnontieteellinen museo osallistuu hankkeeseen monipuolisella ympäristökasvatukseen ja viestintään liittyvällä osiolla. Hankkeen puitteissa palkataan lähettiläs järjestämään oppitunteja liito-oravasta kuopiolaisissa alakouluissa. Suurelle yleisölle järjestetään retkiä, luentoja ja paneelikeskusteluja, ja lisäksi museo tuottaa kiertävän liito-oravanäyttelyn.

LIFE on EU:n rahoitusjärjestelmä Natura 2000-alueiden suojelutavoitteiden edistämiseksi ja luontodirektiivin lajien suotuisan suojelutason turvaamiseksi. Liito-orava on EU:ssa tiukasti suojeltu luontodirektiivin liitteen IV laji, jonka kannan kehitys on epäsuotuisa. Suurin uhka on sopivan elinympäristön väheneminen. Luontodirektiivin liitteen IV lajeihin keskittyvissä hankkeissa on mahdollisuus saada toimenpiteiden kustannuksista jopa 75 % EU:n rahoitusta.

Liito-oravan huomioiminen kaupunkisuunnittelussa – Hyvien käytäntöjen opas

Liito-orava-LIFE -hankkeen kumppanikaupunkien (Espoo, Jyväskylä, Kuopio) laatima opas julkaistiin 2021. Oppaassa tarkastellaan hyviä käytäntöjä liito-oravan suojelun ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamiseksi.

Oppaassa esitellään hankekaupungeissa hyviksi tunnistettuja keinoja ja työkaluja, joiden avulla liito-oravan elinympäristöverkostot voidaan turvata kuntatasolla. Opas käsittelee muun muassa liito-oravakartoituksia ja tiedonhallintaa, maankäytön suunnittelua ja toteutusta, rakentamishankkeita sekä kaupungin omistamien lähi- ja virkistysmetsien hoitoa. Oppaassa käydään läpi poikkeamislupaprosessi ja pohditaan lieventämistoimenpiteiden hyödyntämistä liito-oravakysymyksissä. Tekstissä on myös käytännön esimerkkejä erilaisten toimintatapojen soveltamisesta hankekaupungeissa.

Opas on ensisijaisesti suunnattu muille kunnille, kaupungeille ja viranomaisille, mutta toimii myös tietopakettina liito-oravista ja kaupunkisuunnittelusta kiinnostuneille kaupunkilaisille ja järjestöille. Opasta pystyy soveltamaan myös muuhun lajisuojeluun.

Liito-orava kaupunkisuunnittelussa Hyvien käytänteiden opas (pdf)

Aineiston tuottamiseen on saatu Euroopan unionin LIFE –rahoitusta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.

Yhteystiedot

Anniina Le Tortorec

Ympäristönsuojelusuunnittelija

Kalle Ruokolainen

Luonnonsuojelusuunnittelija