Talousvesivalvonta

Talousveden laadun valvontaan sovelletaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksia (1352/2015) tai (401/2001). Sovellettava asetus määräytyy laitoksen koon mukaan. Asetusten soveltamisen piiriin kuuluu myös vesi, jota käytetään elintarvikealan yrityksessä tai jota jaetaan osana julkista taikka kaupallista toimintaa. Vähintään 10 m3 päivässä taikka vähintään 50 henkilön tarpeisiin talousvettä toimittavilla laitoksilla tulee olla laadittuna säännöllistä valvontaa varten laitoskohtainen valvontatutkimusohjelma.

Talousvettä toimittavien laitosten säännöllinen valvonta tapahtuu ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaisesti. Laitosten tarkastuksilla kiinnitetään huomiota muun muassa valvontatutkimusohjelmaan ja sen toteuttamiseen, vesinäytteiden tutkimustulosten arviointiin, henkilöstön talousvesihygieeniseen osaamiseen, vedenottamoiden ja niiden ympäristön tilaan, erityistilanteisiin varautumiseen, laitoksen omaan käyttötarkkailuun, laitosten siisteyteen ja kuntoon sekä kemikaalien käyttöön ja varastointiin.

Talousveden saastumistilanteissa ympäristöterveydenhuolto vastaa tilannejohtamisesta ja antaa terveyshaittojen ehkäisemiseen tai välttämiseen liittyvät ohjeet ja määräykset.

Voit katsoa lisätietoa oman alueesi vedenlaadusta
vesi.fi Tämä linkki aukeaa uuteen välilehteen
Talousvedestä Valviran sivuilla
Valvira – talousvesi

Verkostoveden laatuun liittyvissä tavanomaisissa kysymyksissä – väri, haju, maku ja muut vastaavat – kuluttajan tulee ottaa yhteyttä ensisijaisesti vettä toimittavaan laitokseen (Kuopion Vesi ja muut vesihuoltolaitokset). Laitos vastaa myös tilannejohtamisesta silloin, kun kyse on veden käsittely- tai jakeluhäiriöstä.

Isto Mononen

ympäristöterveystarkastaja

Ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­to

Matti Ruokolainen

ympäristöterveystarkastaja

Ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­to

Jyrki Hänninen

ympäristöterveystarkastaja

Ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­to