Tupakka ja nikotiinivalmisteet

Tupakkalain tavoitteena on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppuminen. Tupakkalaissa säädetään toimenpiteistä, joilla ehkäistään tupakkatuotteiden käytön aloittamista ja nikotiiniriippuvuuden syntymistä, edistetään tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden käytön lopettamista ja suojellaan väestöä altistumiselta tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden savulle.

Tupakointikiellot

Tupakkalain (549/2016) mukaan tupakointi on kielletty

1) rakennuksen, kulkuneuvon tai muun vastaavan paikan sisätiloissa, jotka ovat yleisön tai työntekijöiden käytettävissä taikka elinkeinotoiminnassa tuotettujen tai julkisten palvelujen tarjoamista varten asiakkaiden käytettävissä.

2) ulkotiloissa järjestettävien yleisten tilaisuuksien katoksissa tai katsomoissa taikka muissa tilaisuuden seuraamiseen välittömästi tarkoitetuissa tiloissa, joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan.

3) päiväkotien taikka esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta tai lukio-opetusta antavien oppilaitosten ulkotiloissa.

Tupakoida ei myöskään saa yksityisessä käytössä olevan kulkuneuvon sisällä, kun siellä oleskelee alle 15-vuotias. Kielto ei koske kulkuneuvossa olevaa asuintilaa.

Ympäristöterveydenhuolto valvoo tupakkalain tupakointikieltojen noudattamista ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaisten tarkastusten sekä valtakunnallisten valvontakampanjoiden yhteydessä.

Valviran verkkosivulta löydät tietoa tupakkalaista ja sen valvonnasta.

Jyrki Hänninen

ympäristöterveystarkastaja

Ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­to