Rakennuslupapalvelut

Voit hakea rakentamiseen tarvittavia lupia joko sähköisesti Lupapisteen kautta tai paperihakemuksella Kuopion alueellisesta rakennusvalvonnasta.

Lupapiste
Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit rakentamiseen liittyen olla yhteydessä viranomaiseen ja hoitaa lupa-asioinnin.
Kuopion alueellinen rakennusvalvonta, Kuopion toimipiste
Suokatu 42 , 70100 KUOPIO

Normaalit aukioloajat
Lupapiste - lupa- ja neuvontapalvelu netissä
Auki 24/7
Maanantai - Torstai
08:00 - 15:30
Perjantai
08:00 - 14:00
Kesäajan palveluajat (kesä, heinä ja elokuu)
Maanantai - Torstai
08:00 - 15:00
Perjantai
08:00 - 14:00

Kuopion alueellinen rakennusvalvonta ohjaa ja neuvoo rakentamista, ratkaisee rakentamiseen liittyvät luvat ja valvoo rakennettua ympäristöä

Käyntiosoite

Suokatu 42, 70100 KUOPIO

Postiosoite


Puhelinnumero

 • (+358) 17185174

 • (+358) 447185190

Normaalit aukioloajat
Lupapiste - lupa- ja neuvontapalvelu netissä
Auki 24/7
Maanantai - Torstai
08:00 - 15:30
Perjantai
08:00 - 14:00
Kesäajan palveluajat (kesä, heinä ja elokuu)
Maanantai - Torstai
08:00 - 15:00
Perjantai
08:00 - 14:00

Maaninkatalo
Maaningantie 32 , 71750 MAANINKA

Normaalit aukioloajat
Asiakaspalvelun palveluajat
Maanantai - Tiistai
08:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
Torstai
08:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
Kaupunginarkiston palveluajat
Maanantai - Tiistai
08:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
Torstai
08:00 - 11:00, 12:00 - 15:00

Maaninkatalolla sijaitsee useita Kuopion kaupungin palveluja.

Käyntiosoite

Maaningantie 32, 71750 MAANINKA

Postiosoite

Maaningantie 32, 71750 MAANINKA

Puhelinnumero

 • (+358) 17185048

 • (+358) 447488211

Normaalit aukioloajat
Asiakaspalvelun palveluajat
Maanantai - Tiistai
08:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
Torstai
08:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
Kaupunginarkiston palveluajat
Maanantai - Tiistai
08:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
Torstai
08:00 - 11:00, 12:00 - 15:00

Rakentamisen luvat
Rakentamisen luvat ja ilmoitukset
Rakennusvalvontaviranomaisen maksut
Rakennusvalvontaviranomaisen maksut.

Rakennuslupa ja toimenpidelupa


Rakennuslupa tarvitaan hyvinkin erilaisten rakennushankkeiden toteuttamiselle. Rakennuslupa on haettava ennen työhön ryhtymistä. Rakennus- ja toimenpideluvan tarve perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Rakennus- ja toimenpideluvat myöntää Kuopion alueellinen rakennusvalvonta.

Tarkempia ohjeita ja yhteisiä tulkintoja on tehty eri kaupunkien rakennusvalvontojen toimesta. Nk. TOPTEN - rakennusvalvonta ohjeet löytyvät omalta sivustoltaan: TOPTEN - Yhtenäiset käytännöt

Rakennuslupa tarvitaan kun
 

 • rakennetaan rakennus
 • tehdään korjaus- tai muutostyö, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen
 • rakennusta laajennetaan
 • rakennuksen kerrosalaan laskettavaa tilaa lisätään
 • tehdään muu korjaus- tai muutostyö, jossa työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin
 • rakennuksen tai sen osan käyttötarkoitusta muutetaan olennaisesti
 • rakennuksen vaipan tai teknisten järjestelmien korjauksiin tai muutoksiin, joilla voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen

Epäselvissä tapauksissa luvan tarve ratkaistaan tapauskohtaisesti. On hyvä huomata, että vähäinenkin toimenpide saattaa vaikuttaa rakennuksen käyttäjien ja ulkopuolisten turvallisuuteen. Tällöin lupakynnys ylittyy. Rakennuslupa vaaditaan myös saunan tai ajoneuvosuojan rakentamiseen. Kesämökin käyttötarkoituksen muuttaminen asuinrakennukseksi vaatii rakennusluvan kuten myös rakennuksen sisätilojen käyttötarkoituksen muutos. Jos toimenpide ei edellytä rakennuslupaa, se voi silti edellyttää toimenpideluvan hakemista.

Toimenpidelupa tarvitaan yleensä kun rakennetaan
 

 • katos, vaja, käymälä
 • masto, säiliö
 • laituri yli 20 m2
 • jätevesien käsittelyjärjestelmä
 • maalämpökaivon rakentamiselle asemakaava-alueelle, suunnittelutarvealueelle, rakennuskielto-alueelle, pohjavesialueelle, vedenhankintavesistöjen valuma-alueelle ja jos rakennuspaikan pinta-ala on alle 5000m2

Rakennus tai toimenpidelupaa varten tarvitset pätevän suunnittelijan apua joka auttaa sinua luvan hakemiseen liittyvissä asioissa, toteuttaa hankkeelle arkistointikelpoiset suunnitelmat ja vastaa niiden oikeellisuudesta. Pätevä suunnittelija tavanomaisissa kohteissa on koulutukseltaan rakennusmestari, rakennusinsinööri, rakennusarkkitehti tai arkkitehti. Suunnittelija kannattaa hankkia heti hankkeen alussa, jolloin hän voi vaikuttaa vielä hankkeen kustannuksiin ja toteutustapaan. Ennen rakennusluvan tai toimenpideluvan hakemista asiasta on hyvä keskustella alueen lupaviranomaisen kanssa.

Uuden jätevesijärjestelmän rakentaminen edellyttää toimenpideluvan hakemista. Vaikka toimenpideluvan myöntää rakennusvalvonta, jätevesijärjestelmään liittyvissä kysymyksissä sinua auttaa ympäristönsuojeluviranomainen sekä palkkaamasi pätevä suunnittelija. Lisätietoa jätevesi asiaan löydät Kuopion jätevedet-sivuilta sekä vesihuolto-sivuilta. Jätevedet sivulla ohjeistetaan mm. jätevesien käsittelyvaatimuksista joiden pohjalta jätevesijärjestelmä tulee toteuttaa.

Vähäiset toimenpiteet, jotka on määritelty rakennusjärjestyksen 8§:ssä eivät vaadi rakennus- tai toimenpidelupia.

Rakennusluvan hakeminen


Rakennuslupa haetaan Lupapiste-palvelun kautta.

Lupaa voi myös hakea paperihakemuksella rakennusvalvonnasta. Rakennuspaikan hallinnan omaavien tahojen on allekirjoitettava kirjallinen hakemus. Lisäksi hakemus tulee allekirjoittaa pätevän suunnittelijan toimesta. Hakemukseen on liitettävä mukaan :

 • selvitys rakennuspaikan hallinnasta (lainhuutotodistus, vuokrasopimus, kauppakirja tai muu vastaava selvitys)
 • Lupapiirustukset (asemapiirros, julkisivu-, pohja- ja leikkauspiirustukset rakennetyyppeineen)
 • naapurien kirjalliset kuulemiset (kaikki naapurikiinteistön omistajat kuultava)
 • selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista
 • haja-asutusalueella jätevesien käsittelysuunnitelma
 • energiaselvitys (sisältää yleensä mm. energiatodistuksen)

Näiden lisäksi lupahakemuksen yhteydessä voidaan edellyttää muita tarvittavia selvityksiä. Haja-asutusalueelle rakennettaessa tarvitset mahdollisesti poikkeamispäätöksen tai suunnittelutarveratkaisun, jonka pohjalta rakennuslupapäätös voidaan tehdä. Pätevä suunnittelija vastaa hakemuksen ja sen liitteiden paikkansa pitävyydestä.

Katusuunnitelmat .pdf ja .dwg muodossa ovat pyydettävissä sähköpostitse osoitteesta katusuunnittelu@kuopio.fi

Toimenpideluvan hakeminen


Toimenpidelupa haetaan Lupapiste-palvelun kautta.

Lupaa voi myös hakea paperihakemuksella rakennusvalvonnasta. Rakennuspaikan hallinnan omaavien tahojen on allekirjoitettava kirjallinen hakemus. Lisäksi hakemus tulee allekirjoittaa pätevän suunnittelijan toimesta. Hakemukseen on liitettävä mukaan :

 • selvitys rakennuspaikan hallinnasta (lainhuutotodistus, vuokrasopimus, kauppakirja tai muu vastaava selvitys)
 • lupapiirustukset (toimenpiteestä riippuu, mitä piirustuksia lupasarjaan kuuluu)
 • rakennuslupakartta, asemakaavaote tai karttaote
 • selvitys naapurien kuulemisesta

Lupahakemusten yleisimmät lomakkeet
 

Lupahakemusten liitteiksi vaaditut lomakkeet löydät rakennusvalvonnan lomakkeet-sivulta

Rakennusluvan ja toimenpideluvan jättäminen


Hakemus liitteineen jätetään joko Lupapiste.fi - palvelussa "hakemuksen jättäminen" välilehden kautta tai paperisena rakennusvalvonnan tai valtuustotalon asiakaspalveluun. Käsittelemme lupahakemuksia joka viikko. Torstain aikana jätetyt hakemukset käsitellään seuraavalla viikolla. Lupakäsittelyssä havaitut puutteet ja huomiot ilmoitetaan yleensä hankkeen suunnittelijalle joka ammattilaisena osaa hakemusta parhaiten täydentää. Lupakäsittelyssä havaittuja puutteita voi täydentää maanantaihin kello 9.00 saakka jolloin täydennykset ehtivät saman viikon käsittelyyn. Kun puutteet ja huomiot on korjattu, voidaan lupa myöntää. Lupapäätösten julkipano tehdään valtuustotalon ilmoitustaululla ja rakennusvalvonnan lupapäätökset-sivuilla päätöstä seuraavana päivänä.

Rakennuslupahakemuksen ja toimenpidelupahakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on noin 23 vuorokautta.

Muuta huomioitavaa rakennusluvasta ja toimenpideluvasta


Yleisimpiä rakennusluvan viivästymiseen liittyviä asioita ovat pätevän suunnittelijan puuttuminen, käsittelyssä ilmenneiden huomioiden ohittaminen ja puuttuvat naapureiden kuulemiset. On tärkeää, että kaikkien kiinteistön hallinnan omaavien tahojen, myös puolisojen, allekirjoitukset löytyvät lupahakemuksesta tai naapurin kuulemisesta.

Jos tarkoitus on rakentaa kesällä, aloita hankkeen valmistelu edellisenä syksynä, hae lupaa talvella jolloin rakentaminen voidaan aloittaa lumien sulaessa. Parhaat lupahakemukset tulevat hakijoilta jotka luottavat ammattisuunnittelijaansa ja antavat hänen hoitaa lupaprosessin heidän puolestaan. Tämä pienentää virheiden määrää hakemuksessa, lyhentää hakemusten käsittelyaikaa ja vähentää turhaa stressiä ennenkun rakentaminen on edes aloitettu.

Maankäyttö- ja rakennuslaki mahdollistaa, että hakijalle voidaan vakuutta vastaan myöntää oikeus aloittaa toimenpiteen suorittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta. Aloittamisoikeus käsitellään erillisen perustellun hakemuksen pohjalta.

Rakennusluvan mukaiset toimenpiteet saa aloittaa vasta päätöksen saatua lainvoiman. Viranhaltijan tekemä päätös saa lainvoiman 14 päivän ja rakennuslautakunnan päätös 30 päivän kuluttua päätöksen antamisesta, mikäli päätöksestä ei valiteta.

Rakennusvalvonnan linkit Rakennusvalvonnan linkit

Rakennusvalvonnan yhteystiedot Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Kuopion palvelupiste
Valtuustotalo
Suokatu 42 (PL 1097)
70110 Kuopio
rakennusvalvonta(at)kuopio.fi
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Asiakaspalvelu
(ajanvaraukset, neuvonta)
017 185 174
rakennusvalvonta(at)kuopio.fi

Tekninen päivystäjä
(lupa- ja katselmuskysymykset)
044 718 5190

Neuvontapyynnöt, ennakkolausunnot ja lupahakemukset
Lupapiste.fi

Rakennusrekisteri-, pinta-ala- ja huoneistotietokorjaukset
rakennusrekisterikorjaukset@kuopio.fi

Hulevedet
Kuopion hulevesineuvonta

Haja-asutuksen jätevedet
Ympäristönsuojelu - jätevedet

Ohjeet ja yhtenäiset käytännöt Ohjeet ja yhtenäiset käytännöt

Paikalliset määräykset Paikalliset määräykset

Keskeisin lainsäädäntö Keskeisin lainsäädäntö