Rakennuslupapalvelut

Voit hakea rakentamiseen tarvittavia lupia joko sähköisesti Lupapisteen kautta tai paperihakemuksella Kuopion alueellisesta rakennusvalvonnasta.

Maaninkatalo
Maaningantie 32 , 71750 MAANINKA


Käyntiosoite

Maaningantie 32, 71750 MAANINKA

Postiosoite

Maaningantie 32, 71750 MAANINKA

Puhelinnumero

 • (+358) 17185048

 • (+358) 447488211


Rakennuslupa ja toimenpidelupa


Rakennuslupa tarvitaan hyvinkin erilaisten rakennushankkeiden toteuttamiselle. Rakennuslupa on haettava ennen työhön ryhtymistä. Rakennus- ja toimenpideluvan tarve perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Rakennus- ja toimenpideluvat myönnetään kaavan mukaiselle rakentamiselle. Jos hankkeesi ei ole alueella vaikuttavan yleis- tai asemakaavan mukainen, harkitse voiko hankkeen toteuttaa kaavan mukaisesti. Kaavasta poikkeamiset myöntää kaavoitus. Rakennus- ja toimenpideluvat myöntää Kuopion alueellinen rakennusvalvonta.

Tarkempia ohjeita ja yhteisiä tulkintoja on tehty eri kaupunkien rakennusvalvontojen toimesta. Nk. TOPTEN - rakennusvalvonta ohjeet löytyvät omalta sivustoltaan: TOPTEN - Yhtenäiset käytännöt

Rakennuslupa tarvitaan kun
 

 • rakennetaan rakennus
 • tehdään korjaus- tai muutostyö, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen
 • rakennusta laajennetaan
 • rakennuksen kerrosalaan laskettavaa tilaa lisätään
 • tehdään muu korjaus- tai muutostyö, jossa työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin
 • rakennuksen tai sen osan käyttötarkoitusta muutetaan olennaisesti
 • rakennuksen vaipan tai teknisten järjestelmien korjauksiin tai muutoksiin, joilla voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen

Epäselvissä tapauksissa luvan tarve ratkaistaan tapauskohtaisesti. On hyvä huomata, että vähäinenkin toimenpide saattaa vaikuttaa rakennuksen käyttäjien ja ulkopuolisten turvallisuuteen. Tällöin lupakynnys ylittyy. Rakennuslupa vaaditaan myös saunan tai ajoneuvosuojan rakentamiseen. Kesämökin käyttötarkoituksen muuttaminen asuinrakennukseksi vaatii rakennusluvan kuten myös rakennuksen sisätilojen käyttötarkoituksen muutos. Jos toimenpide ei edellytä rakennuslupaa, se voi silti edellyttää toimenpideluvan hakemista.

Toimenpidelupa tarvitaan yleensä kun rakennetaan
 

 • katos, vaja, käymälä
 • masto, säiliö
 • laituri yli 20 m2
 • jätevesien käsittelyjärjestelmä
 • maalämpökaivon rakentamiselle asemakaava-alueelle, suunnittelutarvealueelle, rakennuskielto-alueelle, pohjavesialueelle, vedenhankintavesistöjen valuma-alueelle ja jos rakennuspaikan pinta-ala on alle 5000m2

Rakennus tai toimenpidelupaa varten tarvitset pätevän suunnittelijan apua joka auttaa sinua luvan hakemiseen liittyvissä asioissa, toteuttaa hankkeelle arkistointikelpoiset suunnitelmat ja vastaa niiden oikeellisuudesta. Pätevä suunnittelija tavanomaisissa kohteissa on koulutukseltaan rakennusmestari, rakennusinsinööri, rakennusarkkitehti tai arkkitehti. Suunnittelija kannattaa hankkia heti hankkeen alussa, jolloin hän voi vaikuttaa vielä hankkeen kustannuksiin ja toteutustapaan. Ennen rakennusluvan tai toimenpideluvan hakemista asiasta on hyvä keskustella alueen lupaviranomaisen kanssa.

Uuden jätevesijärjestelmän rakentaminen edellyttää toimenpideluvan hakemista. Vaikka toimenpideluvan myöntää rakennusvalvonta, jätevesijärjestelmään liittyvissä kysymyksissä sinua auttaa ympäristönsuojeluviranomainen sekä palkkaamasi pätevä suunnittelija. Lisätietoa jätevesi asiaan löydät Kuopion jätevedet-sivuilta sekä vesihuolto-sivuilta. Jätevedet sivulla ohjeistetaan mm. jätevesien käsittelyvaatimuksista joiden pohjalta jätevesijärjestelmä tulee toteuttaa.

Vähäiset toimenpiteet, jotka on määritelty rakennusjärjestyksen 8§:ssä eivät vaadi rakennus- tai toimenpidelupia.

Rakennusluvan hakeminen


Rakennuslupa haetaan Lupapiste-palvelun kautta.

Lupapisteen käyttäminen on helppoa. Tästä huolimatta ammattisuunnittelijan kannattaa ottaa mukaan hakemukselle heti aluksi. Hänen avullaan hakemus saadaan nopeammin käsiteltäväksi ja virheiden määrä on vähäisempi. Kuopion alueellinen rakennusvalvonta on koonnut ohjeen Lupapisteen ammattikäyttäjille.

Lupakäsittelyssä käydään läpi mm. seuraavat asiat:

 • rakennuspaikan hallinta
 • hallinnan omaavien allekirjoitukset
 • hankkeen kaavan mukaisuus (mahdolliset poikkeamiset, suunnittelutarveratkaisut tms.)
 • tarvittavat lupapiirustukset ja niiden sisältö (asemapiirros, julkisivu-, pohja- ja leikkauspiirustukset rakennetyyppeineen)
 • naapurien kirjalliset kuulemiset (kaikki naapurikiinteistön haltijat on kuultava)
 • selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista
 • haja-asutusalueella jätevesien käsittelysuunnitelma
 • energiaselvitys (sisältää yleensä mm. energiatodistuksen)

Näiden lisäksi lupahakemuksen yhteydessä voidaan edellyttää muita tarvittavia selvityksiä. Haja-asutusalueelle rakennettaessa tarvitset mahdollisesti poikkeamispäätöksen tai suunnittelutarveratkaisun, jonka pohjalta rakennuslupapäätös voidaan tehdä. Pätevä suunnittelija vastaa hakemuksen ja sen liitteiden paikkansa pitävyydestä.

Katusuunnitelmat voi tilata osoitteesta katusuunnittelu@kuopio.fi Pääasiallinen toimitusmuoto on pdf sekä uusimmista kohteista myös dwg.

Sähköistä kartta-aineistoa (mm. dwg tonttipohjat asemapiirrosta varten) voi tilata e-lomakkeella: 
https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomakkeet/2203/lomake.html

Toimenpideluvan hakeminen


Toimenpidelupa haetaan Lupapiste-palvelun kautta.

Lupakäsittelyssä käydään läpi mm. seuraavat asiat:

 • rakennuspaikan hallinta
 • hallinnan omaavien allekirjoitukset
 • hankkeen kaavan mukaisuus (mahdolliset poikkeamiset, suunnittelutarveratkaisut tms.)
 • tarvittavat lupapiirustukset ja niiden sisältö (toimenpiteestä riippuu, mitä piirustuksia lupasarjaan kuuluu)
 • naapurien kirjalliset kuulemiset (kaikki naapurikiinteistön haltijat on kuultava)

Lupahakemusten yleisimmät lomakkeet
 

Lupahakemusten liitteiksi vaadittavat lomakkeet löydät rakennusvalvonnan lomakkeet-sivulta

Rakennusluvan ja toimenpideluvan jättäminen


Hakemus liitteineen jätetään Lupapiste.fi - palvelussa "hakemuksen jättäminen" välilehden kautta. Tarkastathan yhdessä suunnittelijasi kanssa että kaikki tarvittavat kohdat hakemuksessa on täytetty ja että hakemus on "hakemus jätetty" tilassa. Rakennusvalvonta ei käsittele "luonnos" tilassa olevia hakemuksia. Käsittelemme lupahakemuksia joka viikko. Torstain aikana jätetyt hakemukset käsitellään seuraavalla viikolla. Lupakäsittelyssä havaitut puutteet ja huomiot ilmoitetaan yleensä hankkeen suunnittelijalle joka ammattilaisena osaa hakemusta parhaiten täydentää. Lupakäsittelyssä havaittuja puutteita voi täydentää maanantaihin kello 9.00 saakka jolloin täydennykset ehtivät saman viikon käsittelyyn. Kun puutteet ja huomiot on korjattu, voidaan lupa myöntää. Lupapäätösten julkipano tehdään valtuustotalon ilmoitustaululla ja rakennusvalvonnan lupapäätökset-sivuilla päätöstä seuraavana päivänä.

Rakennuslupahakemuksen ja toimenpidelupahakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on noin 25 vuorokautta.

Muuta huomioitavaa rakennusluvasta ja toimenpideluvasta


Yleisimpiä rakennusluvan viivästymiseen liittyviä asioita ovat pätevän suunnittelijan puuttuminen, käsittelyssä ilmenneiden huomioiden ohittaminen ja puuttuvat naapureiden kuulemiset. On tärkeää, että kaikkien kiinteistön hallinnan omaavien tahojen, myös puolisojen, allekirjoitukset löytyvät lupahakemuksesta tai naapurin kuulemisesta.

Jos tarkoitus on rakentaa kesällä, aloita hankkeen valmistelu edellisenä syksynä, hae lupaa talvella jolloin rakentaminen voidaan aloittaa lumien sulaessa. Parhaat lupahakemukset tulevat hakijoilta jotka luottavat ammattisuunnittelijaansa ja antavat hänen hoitaa lupaprosessin heidän puolestaan. Tämä pienentää virheiden määrää hakemuksessa, lyhentää hakemusten käsittelyaikaa ja vähentää turhaa stressiä ennenkun rakentaminen on edes aloitettu.

Maankäyttö- ja rakennuslaki mahdollistaa, että hakijalle voidaan vakuutta vastaan myöntää oikeus aloittaa toimenpiteen suorittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta. Aloittamisoikeus käsitellään erillisen perustellun hakemuksen pohjalta. Lupapisteessä riittää, että haet aloittamisoikeutta perusteluineen "hankkeen kuvaus" kentässä.

Rakennusluvan mukaiset toimenpiteet saa aloittaa vasta päätöksen saatua lainvoiman. Viranhaltijan tekemä päätös saa lainvoiman 14 päivän ja rakennuslautakunnan päätös 30 päivän kuluttua päätöksen antamisesta, mikäli päätöksestä ei valiteta.

Rakennusvalvonnan yhteystiedot Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Kuopion palvelupiste
Valtuustotalo
Suokatu 42 (PL 1097)
70110 Kuopio
rakennusvalvonta(at)kuopio.fi
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Asiakaspalvelu
017 185 174
rakennusvalvonta(at)kuopio.fi

Tekninen päivystäjä
(lupa- ja katselmuskysymykset)
044 718 5190

Neuvontapyynnöt, ennakkolausunnot ja lupahakemukset
Lupapiste.fi -sivusto

Rakennusrekisteri-, pinta-ala- ja huoneistotietokorjaukset
rakennusrekisterikorjaukset@kuopio.fi

Hulevedet
Kuopion hulevesineuvonnan verkkosivu

Haja-asutuksen jätevedet
Ympäristönsuojelu - jätevedet -verkkosivu