Talousvesivalvonta

Verkostovesi


Talousveden laadun valvontaan sovelletaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksia (1352/2015) tai (401/2001). Sovellettava asetus määräytyy laitoksen koon mukaan. Asetusten soveltamisen piiriin kuuluu myös vesi, jota käytetään elintarvikealan yrityksessä tai jota jaetaan osana julkista taikka kaupallista toimintaa. Vähintään 10 m3 päivässä taikka vähintään 50 henkilön tarpeisiin talousvettä toimittavilla laitoksilla tulee olla laadittuna säännöllistä valvontaa varten laitoskohtainen valvontatutkimusohjelma.

Talousvettä toimittavien laitosten säännöllinen valvonta tapahtuu ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaisesti. Laitosten tarkastuksilla kiinnitetään huomiota muun muassa valvontatutkimusohjelmaan ja sen toteuttamiseen, vesinäytteiden tutkimustulosten arviointiin, henkilöstön talousvesihygieeniseen osaamiseen, vedenottamoiden ja niiden ympäristön tilaan, erityistilanteisiin varautumiseen, laitoksen omaan käyttötarkkailuun, laitosten siisteyteen ja kuntoon sekä kemikaalien käyttöön ja varastointiin.

Talousveden saastumistilanteissa ympäristöterveydenhuolto vastaa tilannejohtamisesta ja antaa terveyshaittojen ehkäisemiseen tai välttämiseen liittyvät ohjeet ja määräykset.

Verkostoveden laatuun liittyvissä tavanomaisissa kysymyksissä – väri, haju, maku ja muut vastaavat – kuluttajan tulee ottaa yhteyttä ensisijaisesti vettä toimittavaan laitokseen (Kuopion Vesi ja muut vesihuoltolaitokset). Laitos vastaa myös tilannejohtamisesta silloin, kun kyse on veden käsittely- tai jakeluhäiriöstä.

Kaivovesi


Jos talousvesi otetaan kiinteistöllä sijaitsevasta kaivosta, on veden laadun seuranta kiinteistön omistajan taikka haltijan vastuulla. Terveydensuojeluviranomainen voi määrätä yksittäisen kaivon veden tutkittavaksi, jos on syytä epäillä veden aiheuttavan terveyshaittaa.

Kaivoveden laatuvaatimuksiin sovelletaan STM:n asetusta (401/2001).

Yhteystiedot Yhteystiedot

Ympäristöterveystarkastaja
Isto Mononen
044 7182278
isto.mononen(at)kuopio.fi

Ympäristöterveystarkastaja
Jyrki Hänninen
044 7182284
jyrki.hanninen(at)kuopio.fi

Ympäristöterveystarkastaja
Matti Ruokolainen
044 7182285
matti.ruokolainen(at)kuopio.fi