Tarkastustoimi


Tarkastustoimisto on tarkastuslautakunnan alainen hallinnon ja talouden tarkastusyksikkö.

Tarkastustoimiston tehtävänä on valmistella tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi tulevat asiat ja toteuttaa hallinnon ja talouden tarkastusta sekä avustaa tilintarkastajaa.

Tarkastustoimiston tehtävistä määrätään tarkemmin tarkastustoimiston toimintasäännössä (pdf).

Tilintarkastaja


Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajan on lisäksi tarkastettava:

  • onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti
  • onko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä arvioitava antavatko ne oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista
  • ovatko valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot oikeita, sekä
  • onko kunnan ja kuntakonsernin sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti

Kuopion kaupungin ja kaupunkikonsernin tilintarkastuksen hoitaa vuosina 2021-2024 TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy. Vastuunalaisena tilintarkastajana KHT, JHT Marko Paasovaara.

Tietojensaantioikeus


Tarkastuslautakunnalla ja tilintarkastajalla on salassapitoa koskevien säännösten estämättä oikeus saada kaupungin viranomaisilta tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja. Tiedonsaannin tarpeellisuuden arvioivat ensisijaisesti tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja.

Tarkastuslautakunnan jäsenet ja tilintarkastaja toimivat virkavastuulla.

Hyvää tilintarkastustapaa koskevissa ohjeissa on tarkennettu tilintarkastustietojen julkistamista.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kuopion kaupunki
Tarkastustoimisto
PL 228, Tulliportinkatu 31
70101 Kuopio

vs. tarkastuspäällikkö
Sari Düssel
044 718 2932
sari.dussel(at)kuopio.fi
 

Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta