Kuopion ystävyyskaupungit

Kuopiolla on 15 ystävyyskaupunkia ja ystävyysmaakunta Virossa. Ystävyyskaupunkitoiminnan ensisijaisena lähtökohtana on vahvistaa kaupunkien välistä yhteistyötä, tukea Kuopion alueen kansainvälistymistä sekä edistää yritysten liiketoiminnan kehittymistä ja yritysten välistä yhteistyötä. Kuopioon onkin tätä varten muodostunut poikkeuksellisen tiivis yhteistyöverkosto.

Kuopion kansainvälisessä ohjelmassa painotetaan ihmisten arjen kontakteja sekä elinkeinoelämän ja oppilaitosten yhteistyötä. Strategiaan on poimittu 19 Kuopion olemassa olevaa kansainvälisen toiminnan aluetta, joista yksi on juuri ystävyyskaupunkitoiminta. Kuopion kaupungin kansainvälisyystyöryhmä toimii ohjausryhmänä, ja on seurannut vuodesta 2004 alkaen strategian kansainvälisten tavoitteiden toteutumista. Kaupunginhallitus nimeää edustajansa työryhmään ja sen puheenjohtajana toimii kaupunginjohtaja.

Perinteisen kulttuuri- ja nuorisovaihdon lisäksi avainryhmiä ovat yritykset, koulut ja yliopisto. Vierailukohteet, harjoittelupaikat ja muut kontaktit löytyvät helpoimmin tutuista ystävyyskaupungeista.

Kansainvälisyyden aamukahvit ovat kaupungin organisoima alueen kansainvälisten asioiden parissa työskentelevien toimijoiden ja sidosryhmien yhteistyöverkosto. Verkostossa käydään vapaamuotoista keskustelua ja ajankohtaisten asioiden esittelyä etäyhteyksin tai kasvokkain järjestetyissä tapaamisissa.

Pohjoismainen ystävyyskaupunkiyhteistyö

Viime vuosina Kuopion kaupunki on panostanut erityisesti pohjoismaiseen yhteistyöhön. Kaupunkien Bodø (Norja), Jönköping (Ruotsi), Kuopio ja Svendborg (Tanska) välinen kansainvälinen yhteistyö on kestänyt jo yli 70 vuotta. Yhteistyön päämääränä on nostaa pohjoismaisen tasavertaisen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan merkitystä globaalilla tasolla. Tulevalla kahdeksanvuotisella sopimuskaudella 2022–2029 tullaan vahvistaman erityisesti kestävän kehityksen ja asukkaiden hyvinvoinnin eri osa-alueita ja asiantuntijayhteistyötä. Toiminnan keskiössä on lasten ja nuorten hyvinvointi ja osallisuus, osaaminen ja elinkeinoelämä, taide ja kulttuuri sekä vapaa-aika ja urheilu.

Ystävyyskaupungit

Lisätietoja:

Pirjo Kolari

Kansainvälisyys- ja PR-assistentti

Johanna Liukkonen

Yrityskoordinaattori

Asia­kas­pal­ve­lu, toi­mi­ti­la­ha­ku, poh­jois­mai­nen ys­tä­vyys­kau­pun­kiyh­teis­työ