Muuhun kuin lähikouluun hakeminen

Huoltaja voi hakea lapselleen koulupaikkaa myös ns. toissijaisesta koulusta (muu kuin lapselle osoitettu koulupaikka).

Oppilas voidaan ottaa toissijaiseen kouluun, mikäli koulussa on vapaita oppilaspaikkoja ja mikäli toissijainen oppilaaksiotto ei lisää opetusryhmien määrää koulussa. Ulkokuntalaisia oppilaita voidaan ottaa kouluun toissijaisessa oppilaaksiotossa, mikäli koulussa on vapaita paikkoja sen jälkeen, kun kaikki oman kunnan toissijaisen oppilaaksi oton hakemukset on käsitelty.

Jos hakijoita on enemmän kuin koulussa on oppilaspaikkoja, oppilaat valitaan tärkeysjärjestyksessä seuraavilla perusteilla:
1. oppilaan terveydentilaan liittyvä syy tai oppilashuollinen syy, jota ei voida hoitaa oppilaalle osoitetussa koulussa (asiantuntijalausunto)
2. oppilaan sisarus käy samaa koulua samanaikaisesti (perustetta ei käytetä, jos sisarus on sijoitettu kyseiseen kouluun erityisen tuen päätöksen perusteella, on ko. koulussa toissijaisesti tai valintakokeen perusteella)
3. oppilaan esiopetus on toteutettu kyseisessä koulussa
Mikäli samat hakukriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin vapaita paikkoja, oppilaat valitaan arpomalla. Toissijaisen oppilaaksiottamisen päätös koskee vuosiluokkia 1 – 6.

Huoltaja vastaa mahdollisista oppilaan kuljetuksesta ja saattamisesta aiheutuvista kustannuksista, mikäli koulu ei ole oppilaan lähikoulu. Koulukuljetus voidaan kuitenkin myöntää muualle kuin lähikouluun myös, mikäli kuljetuskustannukset ovat samansuuruiset tai edullisemmat kuin omaan lähikouluun. Edellytyksenä tällöin on, että koulukuljetus tapahtuu joukkoliikenteessä. Huoltajan on tässä tapauksessa haettava aina kuljetusta koulukuljetushakemuksella. Huoltaja vastaa koulukuljetuskustannuksista myös silloin, kun oppilas tarvitsee sairauden tai vapaa-ajan tapaturman vuoksi kuljetuksen kouluun. Koulutapaturman perusteella määräaikainen koulukuljetus järjestetään tarvittaessa koulun puolesta.


Hakemus koulunkäyntioikeudesta

Hakemus palautetaan koulun rehtorille.