Ympäristönsuojelulain mukainen rekisteröinti

Rekisteröitäviä toimintoja ovat ympäristönsuojelulain (527/2014, Finlex) liitteessä 2 mainitut polttoaineteholtaan vähintään 1 MW, mutta alle 50 MW:n energiantuotantolaitokset, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat (säiliötilavuus vähintään 10 m3), asfalttiasemat, kemialliset pesulat ja orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat sekä kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat.

Toimialakohtaisissa valtioneuvoston asetuksissa on säädetty rekisteröinti-ilmoituksen pakollisista sisällöllisistä vaatimuksista. Rekisteröitävän toiminnan on noudatettava toimialakohtaisessa asetuksessa säädettyjä vaatimuksia. Toimialakohtaisten asetusten tarkoituksena on sekä yhtenäistää toimialakohtaisia ympäristönsuojeluvaatimuksia että parantaa niiden ennakoitavuutta. Viranomainen varmistaa toiminnan valvonnalla, että toiminnassa noudatetaan toimialakohtaisen asetuksen vaatimuksia.

Rekisteröinti-ilmoitus on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään:

  • 30 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitos (keskisuuri energiantuotantolaitos)
  • 60 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on muu rekisteröitävä toiminta.

Ilmoitus tulee tehdä Lupapiste.fi -palvelun kautta. Toiminta voidaan aloittaa, kun kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut 60 päivää. Ympäristönsuojelulain mukaisen rekisteröinti-ilmoituksen käsittelystä peritään Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan hyväksymän taksan mukainen maksu. 

Asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksia koskeva asetus 846/2012 sekä keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ja -laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksia koskeva asetus 1065/2017 ovat tulleet sovellettaviksi viimeistään 1.1.2018. Polttonesteiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksia koskeva asetus 314/2020 tulee sovellettavaksi viimeistään 1.8.2023. Betoniasemia ja betonituotetehtaita koskeva asetus 858/2018 viimeistään 1.1.2025.