Avustukset

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2023 avustukset

Talkooraha-avustukset

Tapahtumatuki

Palkinnot ja stipendit

Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen ESR+ 

Jääurheilun harjoitustilavuokrien vuoden 2022 avustukset

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2023 avustukset

Kuopion kaupunki varaa kaupungin talousarvioon vuosittain määrärahan käytettäväksi kuopiolaisen kansalaistoiminnan tukemiseen.
 

Kuopion kaupunki myöntää harkinnanvaraisia avustuksia kansalaistoiminnan tukemiseen kuopiolaisille yhdistyksille / toimijoille, joiden kotipaikka on Kuopio tai hakijalle, jonka avustuksen kohteena oleva toiminta sijoituu Kuopioon. Avustukset myönnetään yleisavustuksena tai erityisavustuksena.

Yleisavustukset vuodelle 2023 on haettava 30.11.2022 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei hyväksytä.

Liitteenä on oltava toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023, myös luonnosversiot käy. Tarkastakaa, että kaikki liitteet ovat mukana kun lähetätte sähköisen hakemuksen.

Huom! Käytössä on vain sähköinen lomake, paperilla saapuneita hakemuksia ei oteta vastaan.

Avustushaku koskee seuraavia järjestöryhmiä:

 •    Liikuntaseurat
 •    Nuorisojärjestöt
 •    Kulttuurijärjestöt ja –toimijat, taiteilijoiden työtila-avustukset
 •    Asukas- ja kyläyhdistykset
 •    Eläkeläisjärjestöt
 •    Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt
 •    Muut yhdistykset


Lisätietoja avustus- ja järjestöpalveluista:
Sirpa Niemi, 044 718 2504
 

Lomakkeet:

 

Yleisavustukset
Yleisavustukset myönnetään hakijoille koko vuodeksi kerrallaan. Yleisavustus on tarkoitettu yhdistyksen toimintasuunnitelman ja kaupungin strategian mukaiseen toimintaan.

Erityisavustukset
Erityisavustus on tarkoitettu hakijan kehittämistoimintaan tai kesken toimintakauden tulleisiin yllättäviin menoihin. Erityisavustusta voi hakea ilman määräaikaa koko vuoden ajan ja hakemus on jätettävä ennen toiminnan aloittamista. Erityisavustusta haetaan samalla hakulomakkeella kuin yleisavustusta.

---

Talkooraha-avustukset

Talkooraha-avustukset ovat haettavana sähköpostilla osoitteesta: jari.savinainen(at)kuopio.fi

Lisätietoja:
rakennuttaja
Jari Savinainen
044 718 5552

---

Tapahtumatuki

Tapahtumatuki on tarkoitettu Kuopiossa järjestettävien kertaluontoisten tai toistuvien tapahtumien tukemiseen. Lue lisää TapahtumaKuopio -sivulta: Tapahtumayhteistyö

---

Rahoituksen hakeminen kansalaistoimijalähtöiseen kehittämiseen

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen ESR+ -hankehaku Pohjois-Savossa kohdistuu
toimintalinjan 4. Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi erityistavoitteeseen 4.3 Yhdenvertaiseen osallisuuteen. Hakemukset jätetään EURA 2021 -järjestelmässä.

Kansalaistoimijalähtöisillä hankkeilla parannetaan osallisuutta edistävien toimien asiakaslähtöisyyttä, vahvistetaan erilaisten hanketoimijoiden mahdollisuuksia osallistua ESR+ -ohjelman toteutukseen sekä edistetään pienten hankkeiden yhteistyötä ja maakunnallista koordinaatiota.

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen hankehaussa painotetaan oheisia sisältöjä:

 •  Vahvistetaan kansalaistoimijalähtöistä kehittämistä, huomioiden erityisesti nuorten tarpeet
 • Tuetaan monipuolisin keinoin kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden kiinnittymistä yhteiskuntaan, koulutukseen ja työmarkkinoille sekä torjutaan huono-osaisuutta ja syrjäytymistä
 • Lisätään yksinäisten ja riippuvuus- tai työ- ja toimintakyvyn haasteiden kanssa kamppailevien hyvinvointia mm. yhteisöllisin ja kuntouttavin toimenpitein
 • Edistetään ammattilaisten, kolmannen ja neljännen sektorin ja viranomaisten välistä kumppanuutta, yhteistyötä ja osaamista heikoimmassa asemassa olevien ryhmien palveluiden ja yhteiskuntaan kiinnittymisen parantamiseksi
 • Osallistetaan asukkaat mukaan kehittämiseen ja edistetään paikallisen tason kehittämistoimintaa
 • Kehitetään helposti saavutettavia, monipuolisia, arkiympäristöihin tuotavia palveluita

Hankkeiden tukitaso, rahoitusosuudet ja ryhmähankkeet

Hankkeiden tukitaso on pääsääntöisesti 80% hankkeen kokonaiskustannuksista. Tuen hakijan on itse osallistuttava hankkeen rahoittamiseen (omarahoitusosuus). Lisäksi hankkeessa voi olla myös muuta rahoitusta, joka voi olla kunta-, muuta julkista- tai yksityistä rahoitusta. Ryhmähankkeen hakijoiden on laadittava yhteistyösopimus (tai aiesopimus hakuvaiheessa), joka liitetään hankehakemukseen. 

Mahdollisesta kuntarahoituksesta on myös keskusteltava ennen hakemuksen jättämistä.

Hakuun asetettavan rahoituksen määrä

ELY-keskus varautuu rahoittamaan hankkeita tässä ESR+ -haussa enintään 2 miljoonalla eurolla vuosien 2021-2022 valtuuksista.

Valintaperusteet

Hakemukset tullaan arvioimaan yleisten valintaperusteiden sekä pisteyttämään erityisten ja tarkentavien valintaperusteiden osalta. Yleiset valintaperusteet rajaavat hakemusten tukikelpoisuutta: jos hakemus ei täytä yleisiä valintaperusteita, sitä ei pisteytetä eikä se ole tukikelpoinen. Erityiset ja tarkentavat valintaperusteet tullaan pisteyttämään ja ne asettavat hakemukset etusijajärjestykseen annettujen pisteiden perusteella. Pisteytyksellä arvioidaan sitä, kuinka hyvin hanke edistää ohjelman toteutusta. Hyväksyttyjen hakemusten tulee saavuttaa minimipistemäärä, joka on 50% maksimipistemäärästä.

Ennen hakemuksen jättämistä on suositeltavaa olla yhteydessä ELY-keskuksen yhteyshenkilöön. Rahoitusta haetaan sähköisesti EURA 2021 -järjestelmässä. Hakemus tulee jättää ennen hankkeen aloittamista. Hanketta ei kuitenkaan suositella aloitettavan ennen myönteisen päätöksen saamista, vaikka hankkeen aloittaminen hakemuksen vireille tulon jälkeen onkin mahdollista.

ELY-keskuksen yhteyshenkilöt:

Tuija Tuomela, puh. 0295 026 698, tuija.tuomela(at)ely-keskus.fi

Niina Suorsa, puh. 0295 026 606, niina.suorsa(at) ely-keskus.fi

Sari Marttila, puh. 0295 026 693, sari.marttila(at)ely-keskus.fi

Kuopion kaupungin yhteyshenkilö:

Sirpa Niemi, puh. 044 7182504, sirpa.niemi(at)kuopio.fi

 

 

Rahoituksen hakeminen kokeiluhankkeisiin---

Jääurheilun harjoitustilavuokrien vuoden 2022 avustuksetJääurheilun harjoitustilavuokrien vuoden 2020 avustukset

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue julistaa haettavaksi avustukset jääurheilun harjoitustilavuokrien korvaamiseen.

 • Kevät-ja kesäkauden 1.1.-31.8.2022 osalta ennakkohakemukset 31.1.2022 mennessä ja varsinaiset hakemukset 6.9.2022 mennessä  Syyskauden 1.9.-31.12.2022 osalta ennakkohakemukset 31.8.2022 mennessä ja varsinaiset hakemukset 4.12.2022 mennessä.

Avustusta voivat hakea kuopiolaiset rekisteröidyt yhdistykset, joiden toiminta on suunnattu lasten ja nuorten (alle 18 v.) jääurheiluun ja joille on myönnetty harjoitusvuoroja v. 2022 kaupungin hallissa ja Tuplajäillä.

Hakemuslomake

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen:
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue
Minna Canthin katu 24
70100 Kuopio

Jakoperusteet
 

Hakijan kelpoisuusehdot
Avustusta voivat hakea kuopiolaiset rekisteröidyt yhdistykset.

Avustuksen jakoperusteet
Myönnettävän avustuksen määräytymisen lähtökohtana on hyväksyttävien harjoitustilavuokrien keskinäinen suhde. Myönnettävien avustusten määrässä huomioidaan kuitenkin hakijoiden edellisen vuoden käyttötuntien keskimääräinen maksujen taso. Avustusprosentti riippuu hakemusten määrästä ja määrärahan suuruudesta.

Lasten ja nuorten (alle 18 v.) jääurheilun tilakustannusten avustuksen ohjeellisena tavoitetasona on 60-70 % kustannuksista.

Hyväksyttäviin kustannuksiin luetaan jäähallien peli- ja harjoituskäytön tilavuokrat. Erillisten harjoitusleirien kustannuksia ei hyväksytä.

Avustusennakon hakeminen
Yhdistys voi hakea avustusta ennakkoon ennen varsinaista jakopäätöstä. Avustuksen ennakkoa voivat hakea ne kuopiolaiset rekisteröidyt yhdistykset, joiden toiminta on suunnattu lasten ja nuorten (alle 18 v.) jääurheiluun ja joille on myönnetty harjoitusvuoroja.

Ennakkona hyväksyttäville hakijoille voidaan maksaa enintään 70 % kyseisen vuoden harjoitustila-avustukseen varatusta määrärahasta. Mikäli ennakkona maksettu avustussumma on suurempi kuin lopullinen harjoitustila-avustus, kaupunki perii liikaa myönnetyn osuuden takaisin. Avustuksen ennakkomaksua tulee hakea elokuun viimeiseen arkipäivään mennessä.

Avustusohjeiden rikkomukset

Jos avustusten hakija rikkoo ohjeistusta tai tarkoituksellisesti ilmoittaa tietojaan virheellisesti, myönnetty tai jo käyttöön otettu avustus peritään kokonaisuudessaan takaisin.

---

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen avustukset Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen avustukset

Sirpa Niemi
Kansalaistoiminnan asiantuntija
044 718 2504
sirpa.niemi(at)kuopio.fi

Talkooraha-avustukset Talkooraha-avustukset

Jari Savinainen
Rakennuttaja
044 718 5552
jari.savinainen(at)kuopio.fi

Tapahtumayhteistyö Tapahtumayhteistyö

Laura Kokko
Markkinointikoordinaattori
044 718 2018
tapahtumakuopio(at)kuopio.fi