Julkiset hankinnat

Kuopion kaupunki hankkii yksityiseltä sektorilta tavaroita ja palveluita, joiden avulla se järjestää vastuullaan olevia palveluita. Vuonna 2022 ulkoisten palvelujen ja tavaroiden ostojen arvo oli 529 milj. euroa.  Hankinnat toteutetaan hajautetusti kaupungin yksiköissä. Kaupunki käyttää hankintalain mukaisissa hankinnoissa Kuopion ja muiden julkisyhteisöjen omistaman hankintayhtiön Sansia Oy:n palveluja.

Katso myös

Sansia Oy:n hankinnat, joissa Kuopion kaupunki on mukana (Excel)

Kuopion Tilapalvelujen hankinnat


Hankintaohjelma ja hankintaohjeet

Kuopio noudattaa julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä sekä kaupungin omia periaatteita, sääntöjä ja ohjeita.

Hankinnat toteutetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Hankintoja koskevat linjaukset on kirjattu hankintaohjelmaan. Merkittävimmistä hankinnoista tulee tehdä vaikutusten arviointi ennen hankintapäätöksen tekemistä. Tässä yhteydessä arvioidaan mm. hankinnan strategiavaikutukset, vaikutukset ihmisiin, ympäristöön ja ilmastoon, kaupungin talouteen ja henkilöstöön sekä vaikutukset yrityksiin.

Päivitetty hankintaohjelma hyväksyttiin 12.6.2023 valtuustossa.

Kuopion kaupungin hankintaohjelma (pdf)

Kuopion kaupungin hankintaohje (pdf)

Kuopion kaupungin pienhankintaohje (pdf)

Tarjouspyynnöt

Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankintailmoitukset julkaistaan HILMA-palvelussa, joko kansallisesti tai EU-laajuisesti, hankinnan arvon mukaisesti. Kussakin hankintailmoituksessa kerrotaan, mistä tarjouspyynnöt löytyvät.

Sansian tekemien hankintojen tarjouspyynnöt löytyvät Tarjouspalvelu.fi-palvelusta.

Pienhankinnat

Kansallisten kynnysarvojen alle jäävissä hankinnoissa eli pienhankinnoissa ei sovelleta hankintalakia.Pienhankinnat tehdään Kuopion kaupungin voimassa olevan pienhankintaohjeen mukaisesti. Myös pienhankinnoissa huomioidaan hankinnan kokoon ja laajuuteen nähden riittävä avoimuus ja syrjimättömyys. Pienhankinnoissa suositaan pienhankintajärjestelmän HankintaSampon käyttöä, millä edistetään alueen elinkeinoelämän mahdollisuutta osallistua hankintoihin. Yritykset kirjautuvat nettipohjaiseen palveluun ilmaiseksi. Palvelun hinnoittelu perustuu kilpailutuksissa voittaneilta yrityksiltä perittävään palvelumaksuun, jonka yritys voi huomioida tarjoushinnassaan.

HankintaSampoon: http://www.hankintasampo.fi/

Hankinnoilla työllistäminen  

Kuopion kaupunki edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien kuopiolaisten työllistymistä julkisten hankintojen avulla.

Voititteko Kuopion kaupungin / Sansian kilpailutuksen, jossa on työllistämisehto? Ole yhteyksissä Kuopion työllisyyspalveluun.

Kuopion työllisyyspalvelun ostopalvelut

Kuopion työllisyyspalvelu tekee tiivistä yhteistyötä alueen työnantajien kanssa, muun muassa ostamalla mukaan ilmoittautuneilta yhteistyöyrityksiltä/palveluntuottajilta työvalmennuspalveluita asiakkailleen.

Lue lisää

Palvelualueiden hankintasuunnitelmat 2024 – 2026

Elinvoima- ja konsernipalvelut (Excel)
Kaupunkiympäristön palvelualue (Excel)
Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualue (Excel)
Tilapalvelut (Excel)

Palveluseteli

Varhaiskasvatuksen palveluseteli on tuki yksityiseen varhaiskasvatukseen ja se myönnetään Kuopiossa asuvalle, varhaiskasvatukseen oikeutetulle lapselle, joka on saanut varhaiskasvatuspaikan yksityisestä päiväkodista tai perhepäivähoidosta. Palveluseteli maksetaan suoraan palveluntuottajalle.

Kaupungin ostot

Kuopion kaupungin avoimella datalla tarkoitetaan kaupungille kertynyttä, jalostamatonta ja koneluettavaa aineistoa, jota voi käyttää maksuttomasti. Myös kaupungin ostolaskuaineistot on julkaistu avoimena datana: avoindata.fi -sivusto.

Raportti: Kuopion kaupungin palvelujen ja tavaroiden ostot vuonna 2023

Raportti: Kuopion kaupungin ostolaskuanalyysi 2023

Yhteystiedot

Tiina Tiihonen

hankintasuunnittelija

talous- ja omis­ta­jaoh­jaus

Kau­pun­ki­ta­soi­nen hankintojen ohjaus

Yrittäjien yhteystieto

Neuvontaa, koulutusta ja apua julkisten hankintojen eri vaiheissa Pohjois-Savon alueella tarjoaa
Savon Yrittäjien hankintapalvelu.

Mia Simpanen, puh. 044-368 0505, mia.simpanen@yrittajat.fi