Talouden tasapainotus

Kuopion kaupungintalo aamuvalossa talvella.

Kuopion kaupungin talouden tilannekuva tulevina vuosina on voimakkaasti alijäämäinen nykyisten kehitysnäkymien valossa. Tavoitteena on tasapainoinen talous vuonna 2027. Ennustetun alijäämän kattamiseksi ohjausryhmän asettama tasapainotuksen tarve on 35 miljoonaa euroa vuosille 2024 – 2027. Kaupungin kokonaisbudjetti on noin 600 miljoonaa euroa.

Valmistelua varten nimettiin ohjausryhmä, johon kuuluvat kaupunginhallituksen jäsenet, valtuustoryhmien puheenjohtajat, kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto, virkahenkilöjohtoa sekä kaupunginjohtajan johtoryhmä. Työskentely käynnistyi joulukuun 2023 alussa. Työn tukena ovat olleet FCG:n asiantuntijat Eero Laesterä ja Heli Takamäki.

FCG:n talous- ja toiminta-analyysi, 4.12.2023
Lue täältä! Tämä linkki aukeaa uuteen välilehteen

Kuopion kaupungin taloustilanne on siis heikko ja vaarassa ajautua kriisiin. Jotta tältä vältyttäisiin, talouden tasapainottamisen ohjausryhmä antoi viranhaltijoille velvoitteen etsiä 35 miljoonan euron säästöt tuleville 3-4 vuodelle. Tässä vaiheessa tasapainotusohjelma on siis viranhaltijoiden laatima linjausesitys, josta päättää kaupunginvaltuusto. Vasta jos valtuusto hyväksyy esityksen, aloitetaan toimenpiteiden ja mahdollisten verkostoratkaisujen valmistelu, johon kuuluvat tarkempi vaikutustenarviointi ja mahdolliset kuulemiset.

Aikataulu

Ohjausryhmä on päättänyt jatkaa työskentelyä vielä huhtikuun 2024 ajan.

Kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan ma 6.5. ja kaupunginvaltuuston päätöskokous on ma 20.5. 

Lue kaupunginvaltuuston päätöstiedotteesta, mitä valtuusto päätti 20.5.2024

Talouden tasapainotusohjelmassa linjataan ne periaatteet, joiden mukaan tasapainotusta toteutetaan. Lopulliset tasapainotustoimenpiteet etenevät päätöksentekoon normaalin prosessin mukaan. Ensimmäiset toimenpiteet pyritään viemään osaksi vuoden 2025 talousarviota. Toteutusaikataulu on siis pitkä, osa päätöksistä menee vuoteen 2030 asti.

Loppuraportti

Kuopion kaupungin talouden tasapainotusohjelma tuli valmiiksi päätöksentekoa varten 30.4.2024.

Esitys tasapainotusohjelmaksi on luonteeltaan strateginen periaatepäätös, jossa määritellään sekä euromääräiset tavoitteet että jatkovalmistelun periaatteet, kriteerit ja reunaehdot, joihin kaupungin päätöksentekijät ja valmistelijat voivat sitoutua pitkällä tähtäimellä. ​

Ohjelma ei sisällä vielä lopullisia, sitovia ratkaisuja esimerkiksi palveluverkostosta. Varsinaiset valmistelut vaikutusmahdollisuuksien varaamisineen sekä vaikutusten arviointeineen käynnistyvät ohjelman tultua hyväksytyksi kaupunginvaltuustossa. Osa asioista sisältyy talousarviovalmisteluun vuodelle 2025 ja osa tuleville vuosille.   

Talouden tasapainotusohjelman loppuraportti
Lue täältä! Tämä linkki aukeaa uuteen välilehteen

Kuntalaiskysely

Kaupunkilaisilta ja henkilöstöltä on kysytty näkemyksiä työskentelyn tueksi. Osallistamisella on haettu lisäideoita ja vaihtoehtoja työryhmätyöskentelyn pohjalta löydettyihin keinoihin.

Kysely toteutettiin henkilöstölle sisäisessä ja kaupunkilaisille ulkoisessa verkossa 27.2.–10.3.2024, ja siitä viestittiin laajasti kaupungin verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.

Kysely oli auki 27.2.–11.3., jonka aikana kyselyyn saatiin 2430 vastausta. Tämä vastaa noin 2 % asukkaista. Suurin vastaajaryhmä (70 %) oli 31–60-vuotiaita työssäkäyviä kuopiolaisia, 20 % eläkeläisiä. Henkilöstökyselyyn vastasi 814 henkilöä (20 % koko henkilöstöstä), joista lähes puolet oli kasvun ja oppimisen palvelualueelta.  

Kysely oli jaettu kolmeen teemaan ja lisäksi henkilöstölle oli oma kysymys. Teemat myötäilivät konsulttien aiemmin tekemän analyysin sekä viranhaltijoista ja henkilöstön edustajista koottujen työryhmien työstämiä aiheita:  

  • palveluverkko (tasapainotustavoite 10–12 miljoonaa euroa),  
  • palveluiden tuottaminen (tasapainotustavoite 5–8 miljoonaa euroa),  
  • omistaminen ja omistajaohjaus (tasapainotustavoite 4–7 miljoonaa euroa). 
Katso kuntalaiskyselyn tarkemmat tulokset
Lue täältä! Tämä linkki aukeaa uuteen välilehteen