Tonttijako ja tontin lohkominen

Tonttijako

Tonttijako on suunnitelma asemakaavan mukaisen korttelialueen jakamisesta tontteihin. Tonttijaon on oltava tarkoituksenmukainen.

Tonttijako on edellytys tontin lohkomiselle.

Tonttijaon muutoksen edellytykset tutkitaan tapauskohtaisesti ja päätöksen tonttijaon muuttamisesta tekee kiinteistöinsinööri.

Tonttijaon laatiminen kestää 1–2 kuukautta.

Tontin tuleva osoite voidaan antaa tonttijaossa. Lisätietoja osoitteista.

Tontin jakamissuunnitelma kannattaa esittää hyvissä ajoin kiinteistönmuodostukselle.

Tonttijaon muuttamisesta perittävä maksu

Erillisen tonttijaon muutoksen hinta on 810 €. Tämä sisältää enintään kaksi tonttia. Jokaisen lisätontin hinta on 100 €.

Mikäli tonttijaon aikana jokin työvaihe joudutaan tekemään uudelleen asiakkaasta johtuvasta syystä tai kyseessä on poikkeuksellisen suuritöinen tonttijaon muutos, peritään kustannukset kulloinkin voimassa olevan kiinteistötoimitusmaksutaksan mukaisin tuntiveloitushinnoin.

3D-tonttijaon laatimiskustannukset peritään toteutuneiden työtuntien mukaisesti kiinteistötoimitusmaksutaksan mukaisin tuntiveloitushinnoin.

Lohkominen

Tontti muodostetaan lohkomistoimituksessa.

Tontti on lohkomisen ja kiinteistörekisteriin merkitsemisen jälkeen rakennuskelpoinen. Yksistään asemakaavan voimaantulo ja tonttijaon laatiminen ei tee tontista rakennuskelpoista asemakaava-alueella.

Tontin lohkominen tulee vireille omistajan kirjallisesta hakemuksesta, tai mikäli kyse on määräalan luovutuksesta, Maanmittauslaitoksen toimitettua kiinteistönmuodostukseen tiedon määräalan lainhuudosta.

Lohkomistoimituksesta ilmoitetaan asianosaisille kutsukirjeillä tai toimituksesta sovitaan asianosaisten kanssa.

Joissakin tapauksissa tontti voi olla mahdollista muodostaa myös kiinteistörekisterinpitäjän päätöksellä.

Lohkominen kestää noin kahdesta viikosta kolmeen kuukauteen, joten jätäthän hakemuksen hyvissä ajoin, jos rakennushankkeesi edellyttää tontinmuodostusta.

Lohkomisesta perittävät maksut

Lohkomismaksun suuruus määräytyy kaupunkirakennelautakunnan vahvistaman kiinteistötoimitusmaksutaksan mukaisesti.

Tonttijaon ja lohkomisen hakemuslomakkeet

Kiinteistötoimitushakemus (tulostettava pdf-lomake)

Kiinteistötoimitushakemus (verkkolomake)