Maisematyölupa

Asemakaava-alueella kiinteistön omistajan tai haltijan on haettava maankäyttö- ja rakennuslain mukaista maisematyölupaa puiden kaatamiseen, maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön ja vastaaviin maisemaa muuttaviin toimenpiteisiin. Yleiskaava-alueella maisematyölupaa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään. Maisematyölupaa ei tarvita myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin. Kuopiossa maisematyöluvan myöntää alueelliset ympäristönsuojelupalvelut (ympäristöjohtaja).

Tonttipuiden kaataminen asemakaava-alueella

Vaikutuksiltaan vähäisen, yksittäisten puiden kaadon voit tehdä ilman alueellisten ympäristönsuojelupalveluiden lupaa, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Puut sijaitsevat hallitsemallasi tontilla.
  • Puita kaadetaan enintään kolme kappaletta, eikä kaadettavien puiden määrä ole yli puolet tontilla sijaitsevien puiden kokonaismäärästä.
  • Kaadettavat puut sijaitsevat tontin sisäosassa, eivät kadun puolella.
  • Kaadettavat puut eivät kasva sellaisella tontin osalla, jossa asemakaavan mukaan tulee olla puita (esimerkiksi tontin luonnontilaisena säilytettävä osa, kaavamerkintä pl). Asemakaavan voit tarkistaa Kuopion karttapalvelusta.
  • Puut eivät ole maisemakuvallisesti merkittäviä. Maisemakuvallisesti merkittäviä puita ovat esimerkiksi komeat vanhat yksittäispuut, puuryhmät, puurivit ja vastaavat, joiden häviämisellä olisi maisemaa olennaisesti köyhdyttävä vaikutus.
  • Puiden poisto on kertaluontoista eikä jatkuvaa toimintaa.

Mikäli edellä olevat ehdot eivät täyty, tarvitset puiden kaatamiseen alueellisten ympäristönsuojelupalveluiden luvan tai kannanoton sen tarpeesta.

Ympäristölle vaarallisen puun voit kaataa ilman lupaa, mikäli toimenpide on tarpeen välittömän vaaran poistamiseksi. Puun vaarallisuus on tarvittaessa pystyttävä todistamaan myös jälkikäteen. Kaatoperusteeksi ei riitä esimerkiksi pelkkä lumikuorman aiheuttama repeämisriski. Mikäli välitöntä vaaraa ei ole, koskee normaali lupamenettely myös huonokuntoisia puita.

Lisätietoja:

Maisematyölupahakemus – E-lomake

Kuopion karttapalvelu