Maa-aineslupa ja maa-ainesten kotitarveotto

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi on oltava maa-aineslain mukainen lupa.  Maa-aineslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena Kuopiossa toimii ympäristö- ja rakennuslautakunta.

Lupa ei ole tarpeen, jos maa-aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Käytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Vaikka lupaa ei tarvittaisikaan, on ottamispaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus ilmoitettava, mikäli maa-aineksia on tarkoitus ottaa yli 500 kiintokuutiometriä.

Maa-aineslupaa voi hakea ja ilmoitus kotitarveotosta jättää ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelu Lupapisteen kautta.

Maa-ainesluvan haltijan tulee vuosittain ilmoittaa lupaviranomaiselle otetun aineksen määrä ja laatu. Ilmoitus tehdään valtionhallinnon NOTTO-järjestelmään.