Jätelain mukaiset rekisteröinnit ja muu jätehuollon valvonta

Asumisen jätehuollon valvonta

Kaikkien asuinkiinteistöjen on oltava kunnallisten jätehuoltopalvelujen piirissä. Palvelut toteuttaa kuntien jäteyhtiö, Jätekukko. Jätehuoltoviranomainen, Savo-Pielisen jätelautakunta, seuraa asuinkiinteistöjen jätehuollon toteutumista. Ympäristönsuojeluviranomainen valvoo, että velvoitteita noudatetaan.

Ympäristönsuojeluviranomaisen on kehotuksin ja pakkokeinoin oikeus ja velvollisuus saada kiinteistöt toteuttamaan jätelainsäädännön ja kunnallisten jätehuoltomääräysten velvoitteita. Valvonnan piiriin kuuluu myös saostus- ja umpikaivolietteiden jätehuolto.

Tarkastuksia asuinkiinteistöille tehdään harkinnan perusteella tarvittaessa. Vuosittain esimerkiksi tehdään kompostointitarkastuksia yhteistyössä kuntien jäteyhtiön edustajan kanssa asuinkiinteistöille, jotka ovat tehneet ilmoituksen biojätteen omatoimisesta kompostoinnista.

Roskaantuminen

Ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa (Jätelaki 72§ roskaamiskielto).

Roskaaja on velvollinen siivoamaan aiheuttamansa roskaantumisen. Jos roskaaja ei saada selville, on kiinteistön omistaja tai haltija velvollinen siivoamaan alueen.

Ilmoita roskaantumisesta Palautepalvelun kautta
Palautepalvelu Tämä linkki aukeaa uuteen välilehteen

Yritysten jätehuollon valvonta

Yritysten jätehuollon valvonta koskee myös valtion, seurakunnan, julkisoikeudellisen yhteisön ja yhdistyksen jätehuoltoa.

Yritysten jätehuoltoa valvotaan kyselyillä ja toimialakohtaisilla selvityksillä. Tarvittaessa pyydetään jätteiden vastaanottajien ja käsittelijöiden vastaanottoraportteja. Tarkastuksia valvontakohteisiin tehdään vuosittain laadittavan tarkastusohjelman mukaisesti ja muutoinkin tarvittaessa.

Valvontaviranomainen tarkastaa määräajoin laitoksia ja toimintoja, joissa syntyy vaarallista jätettä. Valvonnan pääpaino on ollut tähän asti vaarallisissa jätteissä, mutta usein samalla tarkastetaan myös muu jätehuolto ja selvitetään toiminnan muita päästöjä ja ympäristövaikutuksia. Jätelain uudistuksen 2021 jälkeen valvotaan myös yritysten hyötyjätteiden lajittelua ja jätteiden erikseen keräystä.

Valvonnassa olevien yritysten lukumäärä on hyvin suuri. Tarkastuskohteiden valinnassa käytetään tarvittaessa otantaa.

Löydät yritysten jätteiden lajitteluun ohjeita alla olevalta Ympäristöministeriön videolta: