Ympäristönsuojelumääräykset ja niistä poikkeaminen

Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista. sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.  Määräykset perustuvat ympäristönsuojelulakiin (527/2014).  

Määräyksien noudattamista valvoo kunnanympäristönsuojeluviranomainen, jona Kuopion kaupungissa toimii ympäristö- ja rakennuslautakunta. Ympäristönsuojelumääräykset ovat voimassa koko kaupungin alueella, jollei muualla näissä määräyksissä toisin säädetä.  

Ympäristönsuojelumääräykset koskevat muun muassa vesien suojelua ja jätevesien käsittelyä, melua aiheuttavaa toimintaa, savukaasupäästöjä, pölyntorjuntaa, kemikaalien käsittelyä ja varastointia sekä jätteiden käsittelyä. 

Nykyiset määräykset ovat tulleet voimaan 1.1.2018. Vuonna 2023 päivitetyt määräykset astuvat voimaan 1.1.2024.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää yksittäistapauksessa luvan poiketa näistä määräyksistä. Poikkeamisesta ei saa aiheutua näiden määräysten tavoitteiden syrjäytymistä. Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisesta peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu. Poikkeamishakemus tulee tehdä Lupapiste.fi-palvelun kautta.  

Ympäristönsuojelumääräykset

1.1.2024 alkaen Kuopion ympäristönsuojelumääräykset (pdf)

1.1.2024 alkaen Suonenjoen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset (pdf)

100 metrin rantavyöhyke ja pohjavesialueet

Lisätietoja

Ympäristönsuojelulaki 527/2014

Lupapiste -palvelu

Poikkeaminen jätevesijärjestelmien käsittelyvaatimuksista

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 2020

Alueelliset ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­pal­ve­lut

Suokatu 42, PL 1097

70111 Kuopio