Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma ja maksut

Ympäristönsuojelulain mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava alueelleen ympäristönsuojelulain mukaista säännöllistä valvontaa varten valvontasuunnitelma. Kunnan on laadittava valvontasuunnitelma myös jätelain 124 §:n mukaisista kunnan valvonnassa olevista jätehuollon kohteista. Suunnitelmat voidaan yhdistää samaan valvontasuunnitelmaan. Valvontasuunnitelmassa on oltava tiedot alueen ympäristöoloista ja pilaantumisen vaaraa aiheuttavista toiminnoista sekä käytettävissä olevista valvonnan voimavaroista ja keinoista. Suunnitelmassa kuvataan tämän lisäksi valvonnan järjestäminen ja riskiarvioinnin perusteet sekä valvonnasta vastaavien viranomaisten yhteistyö. Valvontasuunnitelma vuosille 2022-2024 (pdf) on hyväksytty ympäristö- ja rakennuslautakunnan kokouksessa 16.12.2021.  

Kunta voi periä maksun lupien myöntämisestä ja niiden valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä. Maksua voidaan periä ympäristönsuojelulaissa, maa-aineslaissa, vesilaissa sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyillä perusteilla. Maksun perusteista ja sen perimisessä noudatettavista periaatteista määrätään ympäristö- ja rakennuslautakunnan hyväksymissä taksoissa.

Maksun suuruus kussakin tapauksessa määritetään asiaa koskevassa päätöksessä.