Hyvinvoinnin edistäminen

Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 

Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on hyvinvointijohtamisen työväline. Sen avulla linjataan toiminnan painopisteitä sekä mahdollistetaan työskentely yhteisesti sovittujen tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaisesti. 

Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma laaditaan kerran valtuustokaudessa laajana. Laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma sisältää kuvauksen kuntalaisten hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä suunnitelman hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Laajaa hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa päivitetään ja sen toteutumista arvioidaan vuosittain osana kuntasuunnittelua vuosiraportteina. 

Vuosille 2021-2025 laadittu Kuopion hyvinvointikertomus ja -suunnitelma sisältää Terveydenhuoltolain mukaisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman lisäksi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman, ehkäisevän päihdetyön suunnitelman sekä näkökulmia arjen turvallisuuden edistämiseksi. 

Valtuustokauden 2021-2025 hyvinvointikertomus ja -suunnitelma sekä vuosiraportit. 

 

Valtuustokauden 2018-2021 hyvinvointikertomus ja -suunnitelma sekä vuosiraportit.

 

Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

Kuopio on laatinut pitkäjänteisen kaupungin toimintaa ohjaavan strategian vuoteen 2030 visionaan ”Kuopio - Hyvän elämän pääkaupunki”. Visioon tähdätään neljän strategiaa toteuttavan ohjelman kautta; Kasvava Kuopio, Uudistuva Kuopio, Resurssiviisas Kuopio ja Hyvinvoiva Kuopio.

Hyvinvoiva Kuopio 2030 -ohjelmassa määritellään viisi terveyteen ja hyvinvointiin tutkitusti vaikuttavaa hyvän elämän elementtiä

  1. Hyvän elämän rutiinit
  2. hyvän elämän kanssakulkijat
  3. hyvän elämän toimeentulo
  4. hyvän elämän innostajat ja
  5. hyvän elämän elinympäristö. 

Näiden  elementtien avulla voidaan lisätä yksilöllistä elämänlaatua ja rakentaa yhdessä kuopiolaista hyvän elämän ja hyvän mielen pääkaupunkia.

 

Hyvinvoinnin edistäminen nähdään Kuopiossa laaja-alaisena eri toimijoiden yhteistyönä. Kuopiossa toimii hyvinvointiryhmä sekä toimeenpaneva hyvinvointiryhmä luoden poikkihallinnollisen rakenteen hyvinvoinnin edistämiselle. 

 

Muihin Kuopion ohjelmiin ja suunnitelmiin pääset tutustumaan tästä

 

Hyvinvointiin liittyviä selvityksiä
 

Kouluterveyskysely
Kouluterveyskysely tuottaa tietoa eri ikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta, osallisuudesta sekä palvelujen tarpeisiin vastaamisesta. Kyselyä toteuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kouluterveyskyselystä voi lukea tarkemmin tästä. Voit tutustua kyselyn tuloksiin Kuopion osalta alta:

 

Aikuisväestön hyvinvointi, terveys ja palvelut - FinSote tutkimus

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttama FinSote - tutkimus tuottaa tietoa muun muassa väestön hyvinvoinnista, elinoloista, terveydentilasta, elintavoista sekä työ- ja toimintakyvystä. Voit tutustua kyselyn tuloksiin Kuopion osalta alta. Lisätietoja löytyy myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveytemme.fi - palvelusta. 

 

Selvitys vanhemmuudesta ja tuen tarpeista

Kuopiossa toteutettiin helmikuussa 2021 selvitys vanhemmille ja huoltajille. Kyselyssä selvitettiin eri ikäisten lasten vanhempien kokemuksista vanhemmuudesta ja tuen tarpeista. Yhteensä reilu 1150 kuopiolaista vanhempaa vastasi kyselyyn. Voit tutustua kyselyn tuloksiin alta:

 

Lasten, nuorten ja perheiden terveys ja hyvinvointi, FinLapset - tutkimus

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteuttaa FinLapset - tutkimusta, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa lasten, nuorten ja lapsiperheiden terveydestä ja hyvinvoinnista sekä näihin yhteydessä olevista tekijöistä. Lisäksi tutkimus tuottaa tietoa palvelujen käytöstä. Finlapset tutkimuksen tuloksiin Kuopion osalta pääset tutustumaan alta. 

 

Kuopiolaisten kokemus hyvinvoinnista

Kuopiossa toteutetaan säännöllisesti kyselytutkimusta, jossa selvitetään alueen asukkaiden kokemusta hyvinvoinnista ja asuinalueen tuottamaa hyvinvointia. Vuosina 2019-2020 kyselyjen toteutusta on koordinoinut Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hyte-ryhmä. Kysely on toteutettu yhteistyössä Kuopion kaupungin ja Diakonia-ammattikorkea koulun (DIAK) kanssa. Voit tutustua vuosina 2018-2020 toteutettuihin kyselyihin alta:

 

Hyvinvoinnin edistäminen järjestöissä

Pohjois-Savon alueella toteutettiin 2.12.2020-31.1.2021 välisenä aikana kysely alueen järjestöille ja yhdistyksille. Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa järjestöjen toteuttamaa hyvinvoinnin edistämistoimintaa ja tehdä sitä näkyväksi. Voit tutustua kyselyn tuloksiin tarkemmin alta: 

Hankkeita

Mieliteko-ohjelma
- pohjoissavolaisten mielen hyvinvoinnin lisäämiseksi ja päihteiden käytön vähentämiseksi

Kuopio on mukana koko Pohjois-Savon maakunnan kattavassa Mieliteko-ohjelmassa, jonka tavoite on lisätä pohjoissavolaisten mielen hyvinvointia ja vähentää päihteiden käyttöä. Ohjelman taustalla ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sairastavuusindeksit, joiden mukaan Pohjois-Savo on maamme sairain maakunta. Ohjelmaan ovat sitoutuneet Kuopio, Iisalmi, Joroinen, Kaavi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Leppävirta, Pielavesi, Rautalampi, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus ja Vieremä, jotka osallistuvat myös ohjelman rahoitukseen.

Mieliteko-ohjelmaa on toteuttamassa iso joukko: päätoteuttajan Kuopion kaupungin lisäksi mukana työssä ovat Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu, Humanistinen ammattikorkeakoulu sekä Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri.

Mieliteko-ohjelman mahdollistaa Hyvällä mielellä Pohjois-Savo 2021-2030 -hanke. Ohjelman ensimmäiselle kaksivuotiskaudelle on myönnetty Ely-keskuksen kautta Euroopan sosiaalirahaston rahoitus. Voit lukea lisää mieliteko-ohjelmasta:
www.mielitekomedia.fi


Monialaista hyvinvoinnin edistämistä HYMY-hankkeessa

Tampereen kaupunkiseutu, Lahti, Kuopio ja Jyväskylä ovat monialaisen hyvinvointityön edelläkävijöitä. Katso tästä HYMY-hankkeen videolta, miten se tehdään!

 

Muuta materiaalia

Yhteystiedot Yhteystiedot

Hyvinvointikoordinaattori Tanja Tilles-Tirkkonen
tanja.tilles-tirkkonen@kuopio.fi, 044 718 2506