Hyvinvoinnin edistäminen

Kuopiolaisten laaja-alainen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn tukeminen, sairauksien ennaltaehkäisy sekä syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen ovat keskeisiä tavoitteita. Hyvinvoinnin edistämistä toteutetaan pohjautuen kuntalakiin ja terveydenhuoltolakiin.

Hyvinvoinnin edistämistä toteutetaan laaja-alaisesti eri toimijoiden yhteistyönä. Kuopiossa toimii hyvinvointiryhmä sekä toimeenpaneva hyvinvointiryhmä luoden poikkihallinnollisen rakenteen hyvinvoinnin edistämiseen. Yhteistyötä tehdään myös eri toimijoiden, kuten poliisin, seurakunnan, järjestöjen ja alueen yritysten kanssa ja osallistaen myös kuntalaisia.

Hyvinvointikertomus 

Hyvinvointikertomus on hyvinvointijohtamisen työväline toimien tukena päätöksenteossa. Kertomuksen avulla linjataan toiminnan painopisteitä ja mahdollistetaan työskentely yhteisesti sovittujen tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaisesti. Hyvinvointikertomus valmistellaan kunnan eri palvelualueiden yhteistyönä osallistaen myös muita toimijoita ja kuntalaisia.

Hyvinvointikertomus laaditaan kerran valtuustokaudessa laajana. Laaja hyvinvointikertomus sisältää kuvauksen kuntalaisten hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä suunnitelman hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Laajaa hyvinvointikertomusta päivitetään ja sen toteutumista arvioidaan vuosittain osana kuntasuunnittelua. 

Alla olevien linkkien kautta pääsee tutustumaan Kuopion hyvinvointikertomuksiin. Hyvinvointikertomukset löytyvät myös Kuntaliiton sähköisestä palvelusta hakemalla kunnan nimellä. 

Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

Kuopio on laatinut pitkäjänteisen kaupungin toimintaa ohjaavan strategian vuoteen 2030 visionaan ”Kuopio - Hyvän elämän pääkaupunki”. Visioon tähdätään neljän strategiaa toteuttavan ohjelman kautta; Kasvava Kuopio, Uudistuva Kuopio, Resurssiviisas Kuopio ja Hyvinvoiva Kuopio.

Hyvinvoiva Kuopio 2030 -ohjelmassa määritellään viisi terveyteen ja hyvinvointiin tutkitusti vaikuttavaa hyvän elämän elementtiä

  1. Hyvän elämän rutiinit
  2. hyvän elämän kanssakulkijat
  3. hyvän elämän toimeentulo
  4. hyvän elämän innostajat ja
  5. hyvän elämän elinympäristö. 

Näiden  elementtien avulla voidaan lisätä yksilöllistä elämänlaatua ja rakentaa yhdessä kuopiolaista hyvän elämän ja hyvän mielen pääkaupunkia.

 

Monialaista hyvinvoinnin edistämistä HYMY-hankkeessa

Tampereen kaupunkiseutu, Lahti, Kuopio ja Jyväskylä ovat monialaisen hyvinvointityön edelläkävijöitä. Katso tästä HYMY-hankkeen videolta, miten se tehdään!


Hyvinvointiin liittyviä selvityksiä

 

Kouluterveyskysely                                                                     

Kouluterveyskysely tuottaa tietoa eri ikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta, osallisuudesta sekä palvelujen tarpeisiin vastaamisesta. Kyselyä toteuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kouluterveyskyselystä voi lukea tarkemmin tästä. Voit tutustua kyselyn tuloksiin Kuopion osalta alta: 

Aikuisväestön hyvinvointi, terveys ja palvelut - FinSote tutkimus

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttama FinSote - tutkimus tuottaa tietoa muun muassa väestön hyvinvoinnista, elinoloista, terveydentilasta, elintavoista sekä työ- ja toimintakyvystä. Voit tutustua kyselyn tuloksiin alta. Lisätietoja löytyy myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveytemme.fi - palvelusta. 

Selvitys vanhemmuudesta ja tuen tarpeista

Kuopiossa toteutettiin helmikuussa 2021 selvitys vanhemmille ja huoltajille. Kyselyssä selvitettiin eri ikäisten lasten vanhempien kokemuksista vanhemmuudesta ja tuen tarpeista. Yhteensä reilu 1150 kuopiolaista vanhempaa vastasi kyselyyn. Voit tutustua kyselyn tuloksiin alta: 

Kuopiolaisten kokemus hyvinvoinnista

Kuopiossa toteutetaan säännöllisesti kyselytutkimusta, jossa selvitetään alueen asukkaiden kokemusta hyvinvoinnista ja asuinalueen tuottamaa hyvinvointia. Vuosina 2019-2020 kyselyjen toteutusta on koordinoinut Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hyte-ryhmä. Kysely on toteutettu yhteistyössä Kuopion kaupungin ja Diakonia-ammattikorkea koulun (DIAK) kanssa. Voit tutustua vuosina 2018-2020 toteutettuihin kyselyihin alta: 

Hyvinvoinnin edistäminen järjestöissä

Pohjois-Savon alueella toteutettiin 2.12.2020-31.1.2021 välisenä aikana kysely alueen järjestöille ja yhdistyksille. Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa järjestöjen toteuttamaa hyvinvoinnin edistämistoimintaa ja tehdä sitä näkyväksi. Voit tutustua kyselyn tuloksiin tarkemmin alta: 

 

Muita hyvinvointiin liittyviä selvityksiä

Muuta materiaalia

Yhteystiedot Yhteystiedot

Hyvinvointikoordinaattori Tanja Tilles-Tirkkonen
tanja.tilles-tirkkonen@kuopio.fi, 044 718 2506