Saavutettavuus

Kallansillat iltavalaistuksessa.

Elinvoimainen Suomi tarvitsee mittavia liikenneinvestointeja myös itäiseen ja pohjoiseen Suomeen kilpailukyvyn ja tasapainoisen valtakunnallisen kehittämisen näkökulmasta. Toimintaympäristö on viime vuosina muuttunut voimakkaasti ja pitkäkestoisesti. Saavutettavuus on keskeisin kilpailutekijä kaikkiin Pohjois-Savon kasvun kärkiin.

Varautumisen, huoltovarmuuden ja aluetalouden näkökohdat sekä väyläinvestointien jälkeenjääneisyys ja vähäliikenteisten väylien korjausvelat tulee ottaa vahvemmin huomioon valtion lähivuosien investointiohjelmassa. Tämä koskettaa vahvasti itäistä Suomea, jossa sijaitsee EU:n ulkoraja.

Huomioitava on myös huoltovarmuuden, elintarviketuotannon ja -jakelun edellytysten turvaaminen. Perusväylänpidon rahoitus on nostettava pysyvästi tasolle, joka mahdollistaa korjausvelan vähentämisen myös vähäliikenteisillä maanteillä ja rautateillä. Sujuvat poikittaisyhteydet sekä yhteydet pohjoiseen suuntaan tulee huomioida valtakunnallisessa väylien suunnittelussa.

Seuraavassa kuvataan kehittämistarpeita liikennemuodoittain.

Lisätietoja:

Jari Kyllönen

Apulaiskaupunginjohtaja

Tero Piippo

Yhteyspäällikkö