Hyvinvoinnin edistäminen

Kuopiolaisten laaja-alainen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn tukeminen, sairauksien ennaltaehkäisy sekä syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen ovat keskeisiä tavoitteita. Hyvinvoinnin edistämistä toteutetaan pohjautuen kuntalakiin ja terveydenhuoltolakiin.

Hyvinvoinnin edistämistä toteutetaan laaja-alaisesti eri toimijoiden yhteistyönä. Kuopiossa toimii hyvinvointiryhmä sekä toimeenpaneva hyvinvointiryhmä luoden poikkihallinnollisen rakenteen hyvinvoinnin edistämiseen. Yhteistyötä tehdään myös eri toimijoiden, kuten poliisin, seurakunnan, järjestöjen ja alueen yritysten kanssa ja osallistaen myös kuntalaisia.

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen suunnitelmat

Hyvinvointikertomus

Hyvinvointikertomus on hyvinvointijohtamisen työväline toimien tukena päätöksenteossa. Kertomuksen avulla linjataan toiminnan painopisteitä ja mahdollistetaan työskentely yhteisesti sovittujen tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaisesti. Hyvinvointikertomus valmistellaan kunnan eri palvelualueiden yhteistyönä osallistaen myös muita toimijoita ja kuntalaisia.

Hyvinvointikertomus laaditaan kerran valtuustokaudessa laajana. Laaja hyvinvointikertomus sisältää kuvauksen kuntalaisten hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä suunnitelman hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Laajaa hyvinvointikertomusta päivitetään ja sen toteutumista arvioidaan vuosittain osana kuntasuunnittelua. 

Alla olevien linkkien kautta pääsee tutustumaan Kuopion hyvinvointikertomuksiin. Hyvinvointikertomukset löytyvät myös Kuntaliiton sähköisestä palvelusta hakemalla kunnan nimellä. 

Monialaista hyvinvoinnin edistämistä HYMY-hankkeessa
Tampereen kaupunkiseutu, Lahti, Kuopio ja Jyväskylä ovat monialaisen hyvinvointityön edelläkävijöitä. Katso tästä HYMY-hankkeen videolta, miten se tehdään!

Muita hyvinvointiin liittyviä selvityksiä

Muuta materiaalia

Yhteystiedot Yhteystiedot

Hyvinvointikoordinaattori Tanja Tilles-Tirkkonen
tanja.tilles-tirkkonen@kuopio.fi, 044 718 2506