Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto päättää muun muassa kaupungin strategiasta, toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä hyväksyy kaupungin tilinpäätöksen. Valtuusto valitsee kaupungin toimielinten, esimerkiksi kaupunginhallituksen ja lautakuntien jäsenet ja täyttää tärkeimmät virat.

Valtuuston kokousaikataulut löydät alempaa tältä sivulta.

Valtuuston kokouksia voi seurata myös verkon kautta: kaupunginvaltuuston kokoukset verkossa

Valtuuston esityslistat ja pöytäkirjat

Kaupunginvaltuuston jäsenet 1.8.2021 – 31.5.2025

Yhteystiedot näkyvissä henkilöiltä, jotka ovat antaneet suostumuksensa tietojensa julkaisemiseen.

Marko Kilpi, kok.

valtuuston puheenjohtaja

kan­san­edus­ta­ja

Leila Savolainen, kesk.

I varapuheenjohtaja

kun­nal­lis­neu­vos, ter­vey­den­hoi­ta­ja

Harri Auvinen, vihr.

II varapuheenjohtaja

Markku Rossi, kesk.

valtuustoryhmän puheenjohtaja (kesk.)

maa­kun­ta­neu­vos

Jukka Savolainen, kok.

valtuustoryhmän puheenjohtaja (kok.)

yrittäjä

Jaakko Kosunen, sd.

valtuustoryhmän puheenjohtaja (sd.)

opettaja, eläk.

Marja Berg, vihr.

valtuustoryhmän puheenjohtaja (vihr.)

LT, eri­kois­lää­kä­ri, yrittäjä

Laura Meriluoto, vas.

valtuustoryhmän puheenjohtaja (vas.)

yh­teis­kun­ta­tie­tei­den maisteri

Risto Pirinen, ps.

valtuustoryhmän puheenjohtaja (ps.)

FM, rehtori

Björn Cederberg, kd.

valtuustoryhmän puheenjohtaja (kd.)

lääkäri, pastori

Pekka Timonen, vl.

valtuustoryhmän puheenjohtaja (vl.)

lääkäri

Teemu Soini, liik.

valtuustoryhmän puheenjohtaja (liik.)

johtava suun­nit­te­luin­si­nöö­ri

Tanja Airaksinen, sd.

eri­tyi­so­pet­ta­ja

Adam Al-Sawad, vas.

yrittäjä

Iris Asikainen, sd.

sai­raan­hoi­ta­ja, eläk.

Jarmo Auvinen, ps.

pro­ses­sin­hoi­ta­ja/met­sä­ta­lous­yrit­tä­jä

Aleksi Eskelinen, kesk.

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Miia Eskelinen-Fingerroos, kok.

toi­mi­tus­joh­ta­ja

Vuokko Hämäläinen, ps.

ter­veys­tie­tei­den maisteri, sai­raan­hoi­ta­ja, eläk.

Markus Jukarainen, ps.

va­ras­to­pääl­lik­kö, ra­ken­nus­mies

Tiina Kaartinen, sd.

kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja

toi­min­nan­joh­ta­ja

Hannu Kananen, kesk.

maan­vil­je­li­jä

Kaisa Kantele, vihr.

so­si­aa­li­työn­te­ki­jä

Saara Karkulahti, kesk.

YTM, pro­jek­ti­työn­te­ki­jä

Elsi Katainen, kesk.

Euroopan parlamentin jäsen

Kalle Keinänen, vas.

he­ras­tuo­ma­ri, säh­kö­asen­ta­ja

Hannu Kokki, sd.

dosentti, eri­kois­lää­kä­ri

Anna-Kaisa Kokkonen, kok.

Kaija Koponen, vihr.

sosionomi (AMK)

Allu Koskinen, kok.

kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja

yrittäjä, ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jä

Sami Kumpulainen, vihr.

Lukion lehtori

Maigi Kuutsa, kesk.

ta­lous­pääl­lik­kö

Vesa Linnanmäki, kesk.

Jukka Littunen, ps.

vanhempi konstaapeli

Kari Loponen, kesk.

toi­min­nan­joh­ta­ja

Sallamaarit Markkanen, kesk.

tradenomi, vai­kut­ta­ja­vies­tin­nän asian­tun­ti­ja

Petri Nieminen, vihr.

FM, ym­pä­ris­tö­asian­tun­ti­ja

Pekka Niiranen, kok.

dosentti, toimittaja

Jarmo Nykänen, kesk.

maa­ta­lous­yrit­tä­jä

Karoliina Partanen, kok.

asianajaja

Anne Paulo-Tuovinen, vihr.

psykologi

Henna-Riikka Pitkänen, sd.

bio­ana­lyy­tik­ko, scheduler

Sakari Pääkkö, kok.

ta­lous­po­liit­ti­nen asian­tun­ti­ja

Sari Raassina, kok.

Minna Reijonen, ps.

farmaseutti, kan­san­edus­ta­ja

Olli-Pekka Ryynänen, kok.

professori emeritius

Neeta Röppänen, sd.

senior procurement manager

Matti Sariola, vihr.

musii­kin­opet­ta­ja, eläk.

Tuula Savolainen, kesk.

pal­ve­lu­pääl­lik­kö, työ­ter­veys­hoi­ta­ja

Teija Savolainen-Lipponen, kesk.

asia­kas­pääl­lik­kö, toi­min­ta­te­ra­peut­ti

Soile Sirkka, vas.

sosionomi (AMK)

Irja Sokka, sd.

ter­veys­tie­tei­den maisteri, johtava asian­tun­ti­ja

Kaija Sääski, kok.

yri­tys­pal­ve­lu­joh­ta­ja

Rauno Taskinen, kd.

kapteeni evp

Tapio Tolppanen, kesk.

maan­vil­je­li­jä

Mika Wallius, ps.

vanhempi konstaapeli, muusikko

Eero Wetzell, kok.

yli­kons­taa­pe­li, eläk.


Valtuuston paikkajakauma

 • Kesk. 14
 • Kok. 12
 • SDP 10
 • Vihr. 8
 • PS 7
 • Vas. 4
 • KD 2
 • VL 1
 • Liik. 1

yhteensä: 59

Kaupunginvaltuuston kokoukset

Kaupunginvaltuusto kokoontuu valtuustosalissa, osoitteessa Suokatu 42. Valtuuston kokoukset ovat julkisia.

Kaupunginvaltuuston kokouspäivät 2024 
ma 19.2. klo 18:00
ma 25.3. klo 18:00
ma 22.4. klo 18:00PERUTTU
ma 20.5. klo 18:00Tilinpäätös 2023, arviointikertomus, Eri kertomukset 2023, osavuosikatsaus I
ma 10.6. klo 18:00
ma 23.9. klo 18:00osavuosikatsaus II
ma 11.11. klo 17:00Talousarvion periaatekeskustelu, veroprosentit 2025, osavuosikatsaus III
ma 25.11. klo 18:00Talousarvion päätöskokous
ma 16.12. klo 17:00

Kaupunginvaltuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat

Valtuustoaloitteet

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaan ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle, joka ilmoittaa aloitteen vastaanotetuksi.

Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Valtuustoaloitteista johtuvat toimenpiteet päätetään siinä toimielimessä, jolla on lain, hallinto- tai toimintasäännön perusteella toimivalta asiassa. Kaupunginhallituksen tulee viedä valtuustoaloitetta koskeva asia viipymättä kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Kaupunginvaltuusto voi palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Mikäli toimivalta asiassa kuuluu kaupunginvaltuustolle, asia viedään kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Valtuustoaloitteet löytyvät kaupunginvaltuuston kokousten pöytäkirjojen liitteistä.

Valtuustoaloitteet vuodelta 2024

 • 19.2.2024 Valtuustoaloite / Puijon merkkikiven entisöinti ja siirtäminen Puijolle lähtevän autotien risteysalueelle – Risto Pirinen ym.
 • 25.3.2024 Valtuustoaloite tekstiilipantin käyttöönoton kokeilusta tekstiilikierrätyksen edistämiseksi- Sami Kumpulainen ym.
 • 25.3.2024 Valtuustoaloite / Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman päivitys – Vihreä valtuustoryhmä ym.
 • 25.3.2024 Valtuustoaloite / Puistoruokailu lapsille ja nuorille koulujen kesäloma-aikaan – Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ym.