Yksityistiet

 

Yleistä
 

Yksityistiellä tarkoitetaan tietä, jolle on joko kunnan tai maanmittauslaitoksen pitämässä toimituksessa annettu tieoikeuksia. Yksityistien tienpidosta, kuten kesä- ja talvikunnossapidosta, vastaavat tieoikeuden saaneiden kiinteistöjen omistajat eli tieosakkaat.

Tieosakkaat ovat voineet järjestäytyä tiekunnaksi, jolloin tienpitoa koskevista asioista päätetään tiekunnan kokouksessa. Jos tiekuntaa ei ole, osakkaat sopivat tienpidosta keskinäisin sopimuksin.


Yksityistieavustusten haettavaksi julistaminen v. 2020

Vuoden 2020 yksityistieavustukset julistetaan kuopiolaisten yksityistiekuntien haettavaksi.

Kunnossapidon avustusta voidaan hakea yksityistien pysyvän asu-tuksen käyttämälle tien osalle. Uusi laki edellyttää tiekunnan toimit-tavan ajantasaiset tiedot Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmään (Digiroad).

Kunnossapitoavustuksen hakuaika on 1.1.- 31.3.2020. Myöhästyneitä tai vaillinaisia hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Perusparantamisen avustusta voidaan hakea yksityistien pysyvän asutuksen käyttämälle tien osalle läpi vuoden. Avustusta haetaan sähköisesti e-lomakkeella (oikealla sivupalkissa).

Lomakkeen voi tarvittaessa täyttää kaupungin asiakaspalvelupisteissä, joissa on käytettävissä asiakaspäätteet.

Tarkempia tietoja: yksityistiet(at)kuopio.fi, puhelimitse 044 718 5115 ma klo 12 – 15 ja to klo 8 – 12.

Kuopiossa 4. joulukuuta 2019
Kaupunkirakennelautakunta
 

Tiekuntien yksityistiepäivän 19.3.2019 materiaalit

Kuopion avustuskäytännöistä 2019 (pdf)
Uusi yksityistielaki, Olli Miettinen, Laatutie Oy (pdf)
Yksityisteiden perusparannukset ja valtionavustukset,
Tanja Seppänen, Ely-keskus
(pdf)
Kemera-tuet metsäautoteille, Kati Kontinen, Tapio Oy (pdf)
Yksityisteiden rummut ja putkisillat, Mika Kajan, ViaCon Oy (pdf)
Tiekunnan kokousmenettelyt (pdf)

Uusi yksityistielaki
 

Laki on astunut voimaan 1.1.2019. Uuden yksityistielain myötä tieosakkaat voivat itse mm. perustaa tiekunnan. Tiekunnat voivat samoin keskenään sopia tiekuntien yhdistämisestä, erottamisesta tai tienosan liittämisestä tiekunnan tiehen. Muutos tulee voimaan, kun Maanmittauslaitokselta on tullut asiaan vahvistus.

Aikaisemmin tiekunnan kokouksen päätöksistä saattoi tehdä oikaisuvaatimuksen kuntaan, jolloin kunnan tielautakunta tai vastaava antoi asiassa päätöksen. Vuoden 2019 alusta  tiekunnan kokouksesta tieosakas voi vaatia, että tiekunta itse oikaisee tehdyn päätöksen tai tehdään oikaisuvaatimus nostamalla kanne tiekuntaa vastaan käräjäoikeudessa.

Tiejaosto käsittelee vanhan yksityistielain (Laki yksityisistä teistä 358/1962) mukaiset ennen 31.12.2018 vireille tulleet sen toimivaltaan kuuluvat asiat (Kuopion kaupungin hallintosääntö II luku 7 §).

Tiejaosto ei ota vastaan tiekuntien oikaisuvaatimuksia uuden yksityistielain tultua voimaan 1.1.2019.


Avustusten myöntämiskriteereihin lisäyksiä

Kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta.

Lisäksi laki edellyttää, että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot on päivitetty Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin. Samoin tie- ja katuverkon tietojärjestelmään (Digiroad) tiekunnan tulee päivittää ajantasaiset tietä koskevat rajoitukset niin kuin lain 50 §:ssä edellytetään.

Yksityisteiden yhteystietomuutosten ilmoittaminen yksityistierekisteriin
Yksityistietietojen ilmoittaminen Digiroadiin

Kunnossapitoavustusten hakuaika vuodelle 2019 päättyi maaliskuun lopussa. Hakemukset on käsitelty ja avustukset maksettu tiekuntien tileille.
 

Perusparantaminen
 

Perusparannustöitä ovat tien kuivatuksen parantaminen ja siihen liittyvä ojien auki kaivaminen, tien kantavuuden parantaminen ja rumpujen uusimiset. Vuosittainen tien soritus ei kuulu perusparantamistoimiin.

Perusparantamiseen voi avustusta hakea yksityistien pysyvän asutuksen käyttämälle tien osalle sähköisesti e-lomakkeella läpi vuoden. Hakemuksen voi tarvittaessa täyttää kaupungin asiakaspalvelupisteissä, joissa on käytettävissä asiakaspäätteet. Lomakkeelle tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksilla.

Perusparannuksesta tulee olla tiekunnan kokouspäätös. Avustusta haetaan hankkeelle ennen sen alkamista. Avustuksen osuus on korkeintaan 50 % kustannuslaskelman summasta.

Tilitykset tehdään myös e-lomakkeella kuitteineen. Lomakkeelle tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksilla. Avustussumma tarkentuu tilityksen perusteella.

Tarkempia tietoja: yksityistiet(at)kuopio.fi tai puhelimitse 044 718 5115.

Kaupungin osakkuudet yksityisteillä


Kokouskutsut tiekokouksiin, tiedonkeruulomakkeet ja osuuksiin liittyvät maksulaskut tulee toimittaa Maaomaisuuden hallintapalveluille. Kutsun liitteenä tulee olla tiekunnan maksuunpanoluettelo, josta selviävät kaupungin omistamien kiinteistöjen tunnukset, yksiköt, liikennelajit, ja selvitys mahdollisen erityisliikenteen painoluvun määräytymisestä.

Sähköpostiosoite: maaomaisuudenhallintapalvelut(at)kuopio.fi
Postiosoite:     

    Kuopion kaupunki
    Maaomaisuuden hallintapalvelut
    Yksityisteiden kokouskutsuasiat
    PL 1097
    70110 Kuopio

Tiejaosto

Tiejaosto hoitaa 31.12.2018 asti voimassa olevan yksityistielain perusteella tielautakunnalle tarkoitettuja lakisääteisiä tehtäviä. Kuopion kaupungin hallintosäännön 2.luvun 7 §:n mukaan kaupunkirakennelautakunnan alaisena toimii tiejaosto, johon kuuluu kolme (3) lautakunnan toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Jaoston jäseneksi, mutta ei puheenjohtajaksi, voidaan valita muitakin kuin lautakunnan jäseniä tai varajäseniä.

Tiejaoston toimituskustannukset

Yksityistieasetuksen 7§:n mukaan tielautakunnan (Kuopiossa tiejaosto) toimituskustannuksiin luetaan toimituksen johdosta puheenjohtajalle ja muille jäsenille sekä sihteerille asianomaisessa kunnassa voimassa olevien perusteiden mukaisesti suoritettavat matkakustannusten korvaukset, päivärahat sekä kokous- ja katselmuspalkkiot samoin kuin muut tehtävän suorittamisen kannalta tarpeelliset menot.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kuopion kaupunki
Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut
PL 1097, 70111 Kuopio
käyntiosoite: Suokatu 42

asiointisähköposti
yksityistiet(at)kuopio.fi

044 718 5115
 

Yksityisteiden avustushakemukset 2019 Yksityisteiden avustushakemukset 2019

Kunnossapidon avustusten hakuaika oli 1.1.-31.3.

Linkkejä Linkkejä

Yksityistielle tulevat liikennemerkit Yksityistielle tulevat liikennemerkit

Yksityistielle tulevat liikennemerkkianomukset

Yksityisteiden osoitenumerointi Yksityisteiden osoitenumerointi

Osoitteet haja-asutusalueella

Tiejaoston jäsenet 2017-2021 Tiejaoston jäsenet 2017-2021

Markku Söderström, pj
(varajäsen Matti Sariola)
Keijo Voutilainen, varapj
(varajäsen Pia Punkki)
Taisto Toppinen, jäsen
(varajäsen Nina Hakokivi)