Yksityistiet

 

Yksityistieavustukset vuonna 2019

 

Vuoden 2019 yksityistieavustukset julistetaan kuopiolaisten tiekuntien haettavaksi. Kunnossapitoavustuksen hakuaika on 1.1.- 31.3.2019.

Kunnossapidon avustusta voidaan hakea yksityistien pysyvän asutuksen käyttämälle tien osalle. Uusi laki edellyttää tiekunnan toimittavan ajantasaiset tiedot Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmään (Digiroad).

Myöhästyneitä tai vaillinaisia hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Perusparantamisen avustusta voidaan hakea yksityistien pysyvän asutuksen käyttämälle tien osalle läpi vuoden.

Avustusta haetaan sähköisesti e-lomakkeella. Tunnistautuminen palveluun pankkitunnuksilla. Lomakkeen voi tarvittaessa täyttää kaupungin asiakaspalvelupisteissä, joissa on käytettävissä asiakaspäätteet.

Kuopiossa 12. joulukuuta 2018
Kaupunkirakennelautakunta

Yksityisteiden yhteystietomuutosilmoitus MML:n yksityistierekisteriin

Yksityistietietojen ilmoittaminen Digiroadiin

Yksityistieasioista Kohtaamossa 25.1.2019 (pdf)
 

Tarkempia tietoja:
yksityistiet(at)kuopio.fi, 044 718 2114

 

Yleistä
 

Yksityistiellä tarkoitetaan tietä, jolle on joko kunnan tai maanmittauslaitoksen pitämässä toimituksessa annettu tieoikeuksia. Yksityistien tienpidosta, kuten kesä- ja talvikunnossapidosta, vastaavat tieoikeuden saaneiden kiinteistöjen omistajat eli tieosakkaat.

Tieosakkaat ovat voineet järjestäytyä tiekunnaksi, jolloin tienpitoa koskevista asioista päätetään tiekunnan kokouksessa. Jos tiekuntaa ei ole, osakkaat sopivat tienpidosta keskinäisin sopimuksin.

Uusi yksityistielaki

Laki on astunut voimaan 1.1.2019. Uuden yksityistielain myötä tieosakkaat voivat itse mm. perustaa tiekunnan. Tiekunnat voivat samoin keskenään sopia tiekuntien yhdistämisestä, erottamisesta tai tienosan liittämisestä tiekunnan tiehen.

Aikaisemmin tiekunnan kokouksen päätöksistä saattoi tehdä oikaisuvaatimuksen kuntaan, jolloin kunnan tielautakunta tai vastaava antoi asiassa päätöksen. Uuden lain astuessa voimaan, tiekunnan kokouksesta tehdään oikaisuvaatimus joko nostamalla kanne tiekuntaa vastaan käräjäoikeudessa tai tieosakas voi vaatia, että tiekunta itse oikaisee tehdyn päätöksen.

Tiejaosto käsittelee vanhan yksityistielain (Laki yksityisistä teistä 358/1962) mukaiset ennen 31.12.2018 vireille tulleet sen toimivaltaan kuuluvat asiat (Kuopion kaupungin hallintosääntö II luku 7 §). Tiejaosto ei ota vastaan tiekuntien oikaisuvaatimuksia uuden yksityistielain tultua voimaan 1.1.2019.

Avustusten myöntämiskriteereihin lisäyksiä


Kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta.

Lisäksi laki edellyttää, että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot on päivitetty Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin. Samoin tie- ja katuverkon tietojärjestelmään (Digiroad) tiekunnan tulee päivittää ajantasaiset tietä koskevat rajoitukset niin kuin uuden lain 50 §:ssä edellytetään.

Yksityisteiden yhteystietomuutosten ilmoittaminen yksityistierekisteriin

Yksityistietietojen ilmoittaminen Digiroadiin


Perusparantaminen
 

Perusparantamiseen voi avustusta hakea yksityistien pysyvän asutuksen käyttämälle tien osalle sähköisesti e-lomakkeella. Sen voi tarvittaessa täyttää kaupungin asiakaspalvelupisteissä, joissa on käytettävissä asiakaspäätteet. Lomakkeelle tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksilla.

Perusparannuksesta tulee olla tiekunnan kokouspäätös. Avustusta haetaan hankkeelle ennen sen alkamista. Avustus on korkeintaan 50 % kustannuslaskelman summasta.

Tilitykset tehdään myös e-lomakkeella kuitteineen. Lomakkeelle tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksilla. Avustussumma tarkentuu tilityksen perusteella.

Tarkempia tietoja: yksityistiet(at)kuopio.fi tai puhelimitse 044 718 2114 maanantaisin klo 12 – 15 ja torstaisin klo 8 – 12.

Kaupungin osakkuudet yksityisteillä


Kokouskutsut tiekokouksiin, tiedonkeruulomakkeet ja osuuksiin liittyvät maksulaskut tulee toimittaa Maaomaisuuden hallintapalveluille. Kutsun liitteenä tulee olla tiekunnan maksuunpanoluettelo, josta selviävät kaupungin omistamien kiinteistöjen tunnukset, yksiköt, liikennelajit, ja selvitys mahdollisen erityisliikenteen painoluvun määräytymisestä.

Sähköpostiosoite: maaomaisuudenhallintapalvelut(at)kuopio.fi
Postiosoite:     

    Kuopion kaupunki
    Maaomaisuuden hallintapalvelut
    Yksityisteiden kokouskutsuasiat
    PL 1097
    70110 Kuopio

Tiejaosto

Tiejaosto hoitaa 31.12.2018 asti voimassa olevan yksityistielain perusteella tielautakunnalle tarkoitettuja lakisääteisiä tehtäviä. Kuopion kaupungin hallintosäännön 2.luvun 7 §:n mukaan kaupunkirakennelautakunnan alaisena toimii tiejaosto, johon kuuluu kolme (3) lautakunnan toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Jaoston jäseneksi, mutta ei puheenjohtajaksi, voidaan valita muitakin kuin lautakunnan jäseniä tai varajäseniä.

Tiejaoston toimituskustannukset

Yksityistieasetuksen 7§:n mukaan tielautakunnan (Kuopiossa tiejaosto) toimituskustannuksiin luetaan toimituksen johdosta puheenjohtajalle ja muille jäsenille sekä sihteerille asianomaisessa kunnassa voimassa olevien perusteiden mukaisesti suoritettavat matkakustannusten korvaukset, päivärahat sekä kokous- ja katselmuspalkkiot samoin kuin muut tehtävän suorittamisen kannalta tarpeelliset menot.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kuopion kaupunki
Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut
PL 1097, 70111 Kuopio
käyntiosoite: Suokatu 42

asiointisähköposti
yksityistiet(at)kuopio.fi

044 718 2114
ma klo 12-15
to klo 8-12
 

Yksityisteiden avustushakemukset Yksityisteiden avustushakemukset

Kunnossapidon avustusten hakuaika 1.1.-31.3.
Valtuutuksia ei tarvitse tehdä

Tiejaoston jäsenet 2017-2021 Tiejaoston jäsenet 2017-2021

Markku Söderström, pj
(varajäsen Matti Sariola)
Keijo Voutilainen, varapj
(varajäsen Pia Punkki)
Taisto Toppinen, jäsen
(varajäsen Nina Hakokivi)

Linkkejä Linkkejä

Yksityistielle tulevat liikennemerkit Yksityistielle tulevat liikennemerkit

Yksityistielle tulevat liikennemerkkianomukset

Yksityisteiden osoitenumerointi Yksityisteiden osoitenumerointi

Osoitteet haja-asutusalueella