Viher- ja virkistysaluesuunnittelu

Ilmakuva kesäisen vehreästä Hapelähteenpuistosta.

Puistojen sekä viher- ja virkistysalueiden suunnittelulla luodaan viihtyisää, vetovoimaista ja hyvinvointia tukevaa kaupunkiympäristöä, vihreää kaupunkia.  Työssämme huomioimme luonnon monimuotoisuuden edistämisen ja ilmastonmuutoksen tuomat muut haasteet sekä resurssiviisauden. 

Kuopion kaupungin puistojen, viheralueiden, leikki- ja lähiliikuntapaikkojen ja muiden yleisten alueiden suunnitelmien laadinnasta vastaa viher- ja virkistysaluesuunnittelu. Katuympäristö suunnitellaan osana kadun suunnittelua.  

Viher- ja virkistysaluesuunnittelu vastaa kaupungin ulkoliikunta- ja urheilupaikkojen sekä satama-alueiden suunnittelusta.  

Vihersuunnittelu kytkeytyy kaupunkisuunnittelun eri vaiheisiin: yleispiirteiseen maankäytön suunnitteluun, laajojen kokonaisuuksien viheraluesuunnitteluun ja yksittäisten viheralueiden rakennussuunnitteluun. 

Viherpalveluista laaditaan viheralueiden tai puistojen suunnitelmia ja palveluverkkoa koskevia viherpalveluohjelmia.  

Uusille asemakaava-alueille laaditaan viheralueita koskevia käyttö- ja hoitosuunnitelmia osana asemakaavaprosessia. Vihersuunnittelu osallistuu myös Kuopion kansallisen kaupunkipuiston suunnitteluun. 

Osallistaminen ja päätöksenteko

Suunnittelun alkuvaiheessa tiedotetaan lähialueen asukkaita ja kiinteistöjen omistajia suunnittelutyön aloittamisesta. Merkittävissä suunnittelukohteissa järjestetään esimerkiksi asukaskyselyitä, kaupunkiosayhdistysten tapaamisia sekä tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia. 

Suunnitelmaehdotuksen valmistuttua lautakunta hyväksyy yleissuunnitelman nähtävillä oloa varten ja ehdotus on nähtävillä vähintään 14 päivän ajan. Nähtävillä olosta ilmoitetaan paikallislehdessä sekä alueeseen rajautuville kiinteistöille ja keskeisille sidosryhmille kirjeitse. Merkittävissä kohteissa järjestetään yleisötilaisuus. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus ehdotuksesta ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Kuntalainen voi tutustua suunnitelmaehdotukseen Kuopion kaupungin verkkosivuilla ja kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, Suokatu 42. 

Hyväksytyn yleissuunnitelman pohjalta laaditaan suunnitelmaratkaisuja tarkentava rakennussuunnitelma, jonka perusteella kohde voidaan rakentaa. 

Sari Riekkinen

kaupunginpuutarhuri