Kaivuluvat ja alueiden käyttöluvat

Kaikille Kuopion kaupungin hallinnoimille yleisillä alueilla tehtäville töille on saatava kaupungin myöntämä maksullinen lupa. Poikkeuksena ovat äkilliset, merkittävän vahingon estämiseksi tehtävät välttämättömät korjaukset.

Luvanvaraisia töitä ovat kaikki kadulla tai muulla yleisellä alueella tapahtuvat työt. Näitä ovat mm:

 • kiinteistön rakentamis- ja korjaamistyöt, mikäli työmaaksi rajataan osa kadusta tai yleisestä alueesta
 • kunnallistekniikan sijoittaminen yleisille alueille (vesihuolto, tietoliikenne, sähkö, kaukolämpö yms. rakenteet)
 • kiinteistöjen vesijohto-, sähkö-, kaukolämpö- ja viemäriliittymät
 • kadulle pystytettävät rakennustelineet
 • kadulta tapahtuvat nostot
 • rakennusmateriaalien lyhytaikainen varastointi ja siirtolavojen sijoittaminen kadulle tai muulle yleiselle alueelle
 • työmaatilojen säilyttäminen kadulla tai muulla yleisellä alueella.

Lumien pudottaminen katolta ei edellytä katutyöluvan hakemista. Edellyttää kuitenkin ilmoitusta sähköpostilla kunnossapidon asiointipostiin kunnossapito(at)kuopio.fi.

Katutyöluvan keskeisin määräys on Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Kuopiossa -asiakirja. Hakija sitoutuu siinä esittyihin menettelytapoihin luvan myöntämisen myötä.

Suunnitellessa kaivutöitä Kuopion kaupungin alueella tulee varmistua maanalaisista rakenteista. Kuopion kaupungilla on omistuksessaan maanalaisia rakenteita:

• liikennevalokaapeloinnit
• ulkovalaistuskaapeloinnit
• sulanapitojärjestelmät

Ohjeistus kaivulupien hakumenettelyyn (pdf)

Ohjeistus aluevaltauksen hakumenettelyyn (pdf)

Kaivulupien ja alueiden käyttölupien hakeminen


Lupaa haetaan Lupapiste.fi kautta. Kun mahdollinen aloituskatselmus on pidetty ja lupa myönnetty, työn saa aloittaa. Näin luvan hakijalle varmistetaan, että työmaajärjestelyt ovat asianmukaisia, mahdolliset aikaisemmin syntyneet vauriot saadaan kirjattua ylös eikä hakija joudu niitä korvaamaan.

Työn valmistuttua ilmoitetaan siitä valvojalle kirjallisesti sähköpostilla. Jos aloituskatselmus on pidetty, pidetään loppukatselmus alueen hyväksymisestä takaisin yleiseen käyttöön ja vuokran päättämiseksi.

Kaivulupien ja alueiden käyttölupien maksuperusteet


Maksun tavoitteena on katujen ja yleisten alueiden pysyminen niille varatussa yleisessä käytössä, kaivantojen lyhyt aukioloaika ja töiden yhteensovittaminen sekä mahdollisimman vähäiset haitat alueiden käyttäjille.

Maksu muodostuu

• tarkastus- ja valvontamaksusta sekä
• työmaan pinta-alan ja sijainnin mukaan määräytyvästä korvauksesta alueen käytöstä.

Kaivulupien ja alueiden käyttölupahinnasto (pdf)

Maksuluokkakartta (pdf)

Maanomistajan luvat väliaikaisten tai pysyvien rakenteiden sijoittamiseen


Maanomistajan lupia väliaikaiseen käyttöön sekä pysyvien rakenteiden sijoittamiseen kaupungin omistamille maille käsitellään aina tapauskohtaisesti. Pysyvien rakenteiden sijoittamisessa lähtökohta on, että  kaikki rakenteet tulee mahtua omalle tontille. Maksu peritään kaupunkirakennelautakunnan hyväksymän taksan mukaisesti.

Ehdot rakenteiden sijoittamiselle katu- tai muulle yleiselle alueelle hakemuslomakkeella.

 • Hakemuslomake (pdf)
 • Lomakeen palautus:
  Maaomaisuuden hallintapalvelut, valtuustotalo, Suokatu 42, 70110 Kuopio tai maaomaisuudenhallintapalvelut(at)kuopio.fi
  maankäyttöinsinööri Katja Hartikainen, 044 718 5537, katja.hartikainen(at)kuopio.fi
 • Hinnasto (pdf)

Kaivulupien ja alueiden käyttölupien yhteystiedot Kaivulupien ja alueiden käyttölupien yhteystiedot

Kuopion kaupunki
Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut
PL 1097, 70111 Kuopio
käyntiosoite: Suokatu 42

asiointisähköposti
kunnossapito(at)kuopio.fi

Valvoja
Janne Heikkinen
044 718 5200
janne.heikkinen(at)kuopio.fi

Väliaikaisten tai pysyvien rakenteiden yhteystiedot Väliaikaisten tai pysyvien rakenteiden yhteystiedot

Maaomaisuuden hallintapalvelut
PL 1097, 70111 Kuopio
käyntiosoite: Suokatu 42

asiointisähköposti
maaomaisuudenhallintapalvelut(at)kuopio.fi

Maankäyttöinsinööri
Katja Hartikainen
044 718 5537
katja.hartikainen(at)kuopio.fi