Ympäristönsuojelun valvonta


Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta on kunnan ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomainen Kuopion ja Suonenjoen kaupunkien alueilla. Lautakunnan alaisuudessa toimii alueelliset ympäristönsuojelupalvelut, jolle lautakunta on delegoinut valtaansa monissa ympäristönsuojeluun liittyvissä lupa- ja valvonta-asioissa. Ympäristönsuojelupalveluja myydään myös Rautavaaran kunnalle, jolla on kuitenkin oma lautakunta.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on toimia yleisenä valvontaviranomaisena ja tehdä yleisen edun valvontaa ympäristölainsäädännön mukaisesti. Merkittävässä asemassa valvonnassa on ympäristönsuojelun erityislakien mukaisten lupien ja päätösten valvonta. Lisäksi valvonta kohdistuu erityisesti ympäristönsuojelulain ja jätelain nojalla annettujen valtioneuvoston asetusten ja päätösten noudattamiseen.

Lupien valvonta


Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on valvottava ympäristöluvanvaraisia ja rekisteröitäviä toimintoja säännöllisesti määräaikaistarkastuksin. Tarkastuskohteet ja tarkastustiheys on määritelty ympäristöriskien arvioinnin perusteella. Valvontasuunnitelmassa esitetään riskinarvioinnin perusteet ja kuvataan, kuinka riskinarviointi ohjaa valvontaohjelman laatimista.

Maa-aineslain 4 §:n mukainen maa-aineslupa on yksi maiseman- sekä pohjaveden- ja luonnonsuojelun ohjauskeino. Kuopion ja Suonenjoen alueilla maa-aineslupia valvoo alueelliset ympäristönsuojelupalvelut. Valvonnalla varmistutaan siitä, että luvassa toiminnalle asetetut vaatimukset täyttyvät.

Jätehuollon valvonta


Jätelain yleinen valvonta kuuluu ELY-keskukselle sekä ympäristö- ja rakennuslautakunnalle. Valvontavastuu on jakamaton, joten kumpikin viranomainen voi tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin.

Jätelain mukaiset kunnan jätehuoltotehtävät voidaan jakaa jätehuollon järjestämisen palvelutehtäviin, jätehuollon järjestämistä koskeviin viranomaistehtäviin ja valvontaan. Jätehuollon käytännön järjestämisestä vastaa Kuopion ja Suonenjoen alueilla Jätekukko Oy ja järjestämistä koskevia viranomaistehtäviä hoitaa Savo-Pielisen jätelautakunta.  Jätehuollon valvontatehtävät kuuluvat ympäristö- ja rakennuslautakunnalle sekä alueellisille ympäristönsuojelupalveluille.

Vesiasioiden valvonta


Vesilailla säädellään erilaisia vesitaloushankkeita, kuten vesien käyttöä, vesistörakentamista, uittoa, ojitusta, vesistöjärjestelyjä ja veden ottamista. Vesilain mukainen lupaviranomainen on Itä-Suomen aluehallintovirasto. Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta ratkaisee lähinnä ojitusasioihin liittyviä erimielisyyksiä.

Valvontaviranomaisia ovat Pohjois-Savon ELY-keskus ja ympäristö- ja rakennuslautakunta. Vesilain mukainen viranomaisten toimivalta on pääosin jakamatonta, ja menettelyistä sovitaan yleensä tapauskohtaisesti. Ruoppauksista ja suuremmista ojituksista on kuitenkin ilmoitettava ELY-keskukselle. Vesilain mukaiset lupa- ja valvonta-asiat voivat tulla vireille asianosaisten yhteydenottoina tai viranomaisten omasta aloitteesta.

Muu valvonta


Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on toimia yleisenä valvontaviranomaisena ja tehdä yleisen edun valvontaa ympäristölainsäädännön mukaisesti.

Lisätietoja Lisätietoja

Ympäristönsuojelutarkastaja
Erkki Pärjälä
044 718 2142
(ympäristöluvat, ilmansuojelu, melu, pilaantuneet maa-alueet)

Ympäristötarkastaja
Kati Määttä
044 718 2149
(ympäristöluvat, pilaantuneet maa-alueet, polttoaineiden jakelupisteet)

Ympäristötarkastaja
Mikko Sokura
044 718 2147
(maa-ainesluvat, ilmansuojelu, melu)

Ympäristötarkastaja
Jouni Hoffrén
044 718 2186
(maisematyöluvat, maa-ainesluvat)

Vs. ympäristötarkastaja
Heidi Autio
044 718 2151
(ympäristöluvat, ilmansuojelu, melu)

Ympäristönsuojelusuunnittelija
Timo Perätie
044 718 2145
(maisematyöluvat)

Ympäristönsuojelusuunnittelija
Anniina Le Tortorec
044 718 2143
(vesiasiat)

Ympäristötarkastaja
Leena Karppinen
044 718 2146
(maatalous, jätehuolto, jätevedet)

Ympäristötarkastaja
Päivi Kauppinen
044 718 2576
(jätevedet, jätehuolto)

Ympäristönsuojelutarkastaja
Tuula-Anneli Kinnunen
044 718 2144
(jätehuolto, huvivenesatamien jätehuollon valvonta)

Ympäristötarkastaja
Niklas Holopainen
044 718 2182
(maatalous, jätevedet, vesihuoltolain valvonta)

Rautavaara
25.10.2021 alkaen yllä olevat henkilöt palvelevat Teitä Rautavaaran asioissa.