Hulevedet

Mitä on hulevesi

Hulevesi on maan pinnalta, rakennuksen katolta ja muista vastaavista paikoista pois johdettavaa sade- tai sulamisvettä. Myös salaojavesiksi kutsutut rakennusten perustusten kuivatusvedet ovat hulevettä. Huleveden johtaminen jätevesiviemäriin on kielletty.

Kuopiossa hulevesijärjestelmän vaikutusalueiksi on määritelty seuraavat asemakaavoitetut alueet: keskeinen kaupunkialue sekä Kurkimäen, Melalahden, Vehmersalmen, Karttulan, Nilsiän, Maaningan, Juankosken, Muuruveden ja Säyneisen taajama-alueet. Huleveden vaikutusalueita tarkistetaan noin viiden vuoden välein.

Miksi hulevedestä pitää maksaa?

Hulevesimaksu on julkisoikeudellinen maksu, jonka periminen ei perustu sopimukseen vaan lainsäädäntöön. Maksu koskee kaikkia hulevesijärjestelmän vaikutusalueella olevia kiinteistöjä eikä sen periminen edellytä sopimusta.

Hulevesimaksulla katetaan hulevesijärjestelmän rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä sen kehittämisestä ja suunnittelusta kunnalle syntyviä kustannuksia. Hulevesijärjestelmällä huolehditaan kiinteistön kuivatuksen lisäksi siis yleisten alueiden, katujen ja puistojen hulevesien johtamisesta ja käsittelystä mm. hulevesiviemäreillä, ojilla ja kosteikoilla. Hulevesimaksulla kiinteistöt osallistuvat omistamansa/hallitsemansa - ja suodatusaltaiden, tulvarakenteiden ja kosteikkojen, ylläpidosta kunnalle aiheutuvien kustannusten kattamiseen.

Kunnan hulevesijärjestelmästä hyötyvät kiinteistöt riippumatta siitä, johdetaanko kiinteistön hulevedet kiinteistön hulevesijärjestelmästä kunnan hulevesijärjestelmään vai ei. Hulevesijärjestelmästä aiheutuneet kustannukset ovat vuosittain noin kaksi miljoonaa euroa, jotka aiemmin on katettu jätevesimaksuilla. Hulevesilaskun saavia kiinteistöjä on noin 11 000.

Hulevesimaksu

Hulevesien hallinnan lainsäädäntö on muuttunut maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) sekä vesihuoltolain (119/2001) uudistuksen yhteydessä vuonna 2014. Hulevedet eivät ole enää osa vesihuoltoa. Hulevesien hallinta siirrettiin kokonaisuudessaan maankäyttö- ja rakennuslakiin lukuun 13a, joka määrittelee kunnalle uusia tehtäviä. Vastuu hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueilla siirtyi kunnalle.

Kuopion kaupunginvaltuusto päätti (kokous 23.10.2017, §39), että

 • Kuopion kaupunki vastaa 1.1.2018 lukien asemakaava-alueilla hulevesien hallinnasta hulevesiviemärit mukaan lukien.
 • Kaupunki ottaa hulevesijärjestelmän vaikutusalueella käyttöön kiinteistön painotettuun käyttötarkoitukseen ja pinta-alaan perustuvan julkisoikeudellisen hulevesimaksun 1.1.2018 lukien.
 • Hulevesijärjestelmän vaikutusalueena ovat asemakaavoitetut alueet Kuopiossa.
 • Kaupunkirakennelautakunta päättää maksun suuruudesta.

Kunnan hulevesijärjestelmä rahoitetaan kunnan hulevesimaksun maksutuloilla. Hulevesimaksua peritään vain rakennetuilta kiinteistöiltä. Kiinteistöllä tarkoitetaan tiloja, tontteja ja määräaloja.

Kaupunkirakennelautakunta päätti kokouksessaan (12.12.2018, § 238) hulevesimaksun määräytymisperusteista ja hulevesijärjestelmän vaikutusalueista. Kaupunginhallitus kumosi kokouksessaan (27.08.2018, § 237) Kuopion Veden hulevesiviemäröintiä koskevan toiminta-alueen. Hulevesimaksun määräytymisen perusteita (pdf) tarkastettiin kaupunkirakennelautakunnassa (30.10.2019, § 211).

Katso tarkemmin hulevesimaksun määräytymisen perusteet ja suuruus euroina vuosina 2018-2022 (pdf).

Kiinteistön hulevesimaksuun vaikuttaa rakennusten painotettu käyttötarkoitus. Kiinteistöllä tarkoitetaan tilaa, tonttia tai vuokrasopimuksella osoitettua oikeutta kiinteistöön tai sen osaa eli vuokra-aluetta. Samalla kiinteistöllä voi sijaita eri käyttötarkoituksessa olevia rakennuksia. Kiinteistön painotettu käyttötarkoitus määräytyy sen perusteella, minkä käyttötarkoitusluokan mukaisten rakennusten kerrosalojen suhde kaikkien rakennusten kerrosalaan on suurin.

Käyttötarkoitusluokkia on käytössä neljä: omakoti- ja vapaa-ajan rakennukset, rivitalot, kerrostalot sekä liike-, toimisto- tai teollisuusrakennukset, ym. Jos kiinteistön kerrosalasta suurin osa on asuinrakennuksia, tarkennetaan käyttötarkoitusluokkaa seuraavassa järjestyksessä ja käyttötarkoitukseksi määritetään:

 1. asuinkerrostalo, jos kiinteistöllä sijaitsee yksikin asuinkerrostalo
 2. rivitalo, jos kiinteistöllä ei sijaitse asuinkerrostaloja, mutta sijaitsee yksikin rivitalo
 3. omakoti- tai paritalo tai vapaa-ajan asunto, jos kiinteistöllä ei sijaitse asuinkerrostaloja eikä rivitaloja, mutta sijaitsee yksikin omakoti-, tai paritalo tai vapaa-ajan asunto.

Kiinteistöjen ei tarvitse tehdä hulevesien johtamiseen mitään muutoksia nykytilanteeseen verrattuna. Jatkossa kiinteistöt maksavat vain vuosittaisen hulevesimaksun.

Hulevesimaksu ei koske rakentamattomia kiinteistöjä. Mikäli kiinteistöille on vasta rakenteilla rakennus, ei kiinteistö ole laskutuksen piirissä. Kiinteistöä siirtyy laskutuksen piiriin, kun rakennukselle on tehty käyttöönottotarkastus.

Hulevesimaksun kohdentaminen

Lasku kohdistuu vain yhdelle omistajalle tai osapuolelle. Kiinteistön hulevesimaksusta vastaavat kiinteistön omistajat tai haltijat yhteisvastuullisesti, jonka/joiden hallinnassa kiinteistö on laskutusaineiston poimintahetkellä. Mikäli omistajia on useampia, lasku kohdistuu vain yhdelle osapuolelle seuraavassa järjestyksessä:

 1. on suurin omistusosuus / tontinvuokrajärjestelmän laskunvastaanottajaosapuoli, joka asuu hallintayksikönmukaisessa osoitteessa
 2. osapuolella on suurin omistusosuus
 3. osapuolen osoite on tiedossa
 4. osapuolen osoite ei ole ulkomaalainen
 5. osapuolen sukunimi aakkosjärjestyksessä
 6. osapuolen etunimi aakkosjärjestyksessä.

Omistustonttien osalta lasku kohdistetaan laskutuksen poimintahetkellä olevien lainhuutotietojen perusteella kiinteistön omistajalle, koska kaupungilla ei ole tietoja yksityistahojen vuokrauksista tai hallintaoikeuksista. Kiinteistön omistaja on vastuussa hulevesimaksusta ja mahdollisista laskun perintätoimista. Omistustontin osalta kiinteistön omistaja voi halutessaan edelleen laskuttaa kiinteistönhaltijaa.

Kaupungin vuokratonttien osalta lasku kohdistetaan kiinteistön haltijalle. Muiden tahojen vuokrauksista kaupungilla ei ole käytettävissä kattavia tietoja. Jos kyseessä on kiinteistön tai vuokra-alueen haltija, hulevesimaksu kohdistuu tontinvuokrajärjestelmässä olevalle laskunvastaanottaja osapuolelle, jos osapuoli asuu hallintayksikön mukaisessa osoitteessa.

Vuoden 2022 hulevesilaskut

Kuopiossa pääsääntöisesti kaikilta asemakaava-alueen rakennetuilta kiinteistöiltä laskutetaan 1.1.2018 alkaen vuotuista hulevesimaksua. Maksuvelvolliset kiinteistöt saavat vuoden 2022 hulevesilaskun huhtikuussa 2022. Laskutusaineiston poimintahetki on 4.4.2022 lainhuutorekisteristä ja Kuopion kaupungin tonttivuokrarekisteristä.


Mahdollinen virheellisyys laskussa


Hulevesimaksu peritään siltä kiinteistön omistajalta tai haltijalta, jonka omistuksessa tai hallinnassa kiinteistö on ollut laskutusaineiston poimintahetkellä.

Hulevesilaskutuksen oletuksena on otettu kiinteistöllä sijaitsevien rakennusten mukainen painotettu käyttötarkoitus. Toisinaan rakennuksen käyttötarkoitus ei vastaa todellisuutta. Kiinteistöllä voi olla myös useita rakennuksia, joiden käyttötarkoitus vaihtelee esim. siten, että samalla kiinteistöllä on omakotitalon lisäksi pieni verstas tms.

Mikäli kiinteistön hulevesimaksussa on laskun saajan mielestä virheellisyyksiä, hulevesimaksusta voi tehdä kirjallisen muistutuksen muistutuslomakkeella (pdf).

Muistutus on tehtävä 14 päivän kuluessa laskun saapumisesta joko sähköpostitse osoitteeseen: hulevesi(at)kuopio.fi tai postitse osoitteella:
Kuopion kaupunkiympäristön palvelualue, kunnallistekninen suunnittelu/hulevesi
PL 1097, 70111 Kuopio.

Hulevesimaksu on julkisoikeudellinen maksu, joka on suoraan ulosottokelpoinen ilman tuomioistuimen ratkaisua (tai viranhaltijapäätöstä). Lasku on maksettava, ellei maksusta tehdä muistutusta. Erääntyneelle laskulle on suoritettava voimassa oleva viivästyskorko sekä huomautuskulut kirjallisen maksukehotuksen lähettämisestä.

Mikäli hulevesimaksusta on tehty kirjallinen muistutus, mahdolliset perintätoimenpiteet katkaistaan. Muistutuksen johdosta tehdään viranhaltijapäätös ja maksuvelvolliselle lähetetään uusi korjattu hulevesimaksu.

 

 

Yhteystietoja Yhteystietoja

 • Huleveden puhelinpalvelu avoinna ti, ke ja to klo 9.00-11.00
  044 718 5199
   
 • Muina aikoina sähköpostitse:
  hulevesi(at)kuopio.fi