Hulevedet


Hulevesillä tarkoitetaan rakennetuilla alueilla muodostuvaa sade- ja sulamisvesien pintavaluntaa sekä perustusten kuivatusvesiä. Mitä tiiviimmin rakennettu alue on ja mitä suurempi osa valuma-alueen pinnoista on vettä läpäisemätöntä, sitä enemmän ja nopeammin muodostuu pintavaluntaa.

Kaupunkirakenteen tiivistyessä ja tonttikoon pienentyessä yhä laajemmat vettä imevät maapinnat ovat peitossa joko rakennuksien tai asfalttipintojen alla. Myös ennen vettä haihduttaneet puut on poistettu tai niiden määrä on vähentynyt.

Hulevesien johtaminen


1. Kiinteistö sijaitsee Kuopion Veden toiminta-alueella

Kuopion Vesi osoittaa liittymispaikan, korkeusaseman ja määrittää kiinteistölle huleveden padotuskorkeuden.

Mikäli kiinteistöä ei liitetä hulevesiviemäriin, tulee ympäristönsuojeluviranomaiselta hakea vapautusta liittymisvelvollisuudesta.

2. Kiinteistö sijaitsee Kuopion Veden toiminta-alueen ulkopuolella

Hulevesien johtaminen hoidetaan seuraavalla tavalla:

- hulevedet pyritään imeyttämään kiinteistöllä
- kiinteistölle rakennetaan imeytys- tai viivytysrakenne ja siitä asennetaan ylivuotoputki kadulla tai puistoalueella olevaan ojaan
- hulevedet johdetaan esim. suoraan katu- tai puistoalueella olevaan ojaan

Mikäli hulevesiä halutaan johtaa kadulle, puistoon tai muulle yleiselle alueelle, tulee siihen hakea maanomistajan lupa. Lupahakemuksessa tulee olla selostus perusteluineen, asemakuva ja poikkileikkauskuva. Lisätietoja maanomistajan luvasta voi kysyä sähköpostitse maanomistajanlupa(at)kuopio.fi.

3. Uudet asemakaava-alueet

Uusilla asemakaava-alueilla edellytetään usein kiinteistökohtaista hulevesien hallintaa tai -käsittelyä, joka tulee huomioida suunnittelun yhteydessä.

Yhteystietoja Yhteystietoja

Maanomistajanlupa-asiat

Kiinteistöasiamies
Pirkko Laaksonen
044 718 5511

maanomistajanlupa(at)kuopio.fi

Lisätiedot Lisätiedot