Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

Oppimisen tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Oppilaan saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukea annetaan niin kauan sekä sen tasoisena ja muotoisena kuin se on tarpeellista.

Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä kunkin oppilaan että opetusryhmän vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet. Huomiota tulee kiinnittää oppimisen esteettömyyteen sekä oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tunnistamiseen. Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen merkitsee yhteisöllisiä ja oppimisympäristöön liittyviä ratkaisuja sekä oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista. Opetusta ja tukea suunniteltaessa on otettava huomioon, että tuen tarve voi vaihdella tilapäisestä jatkuvaan, vähäisestä vahvempaan tai yhden tukimuodon tarpeesta useamman tukimuodon tarpeeseen.

Erityisen tuen järjestämisessä Kuopiossa noudatetaan joustavan resurssin käytön periaatetta, jonka mukaan koulu voi kulloistenkin tarpeidensa mukaan muuttaa painopistettä osa-aikaisen tai luokkamuotoisen erityisopetuksen kesken. Perusopetuslaissa säädetyistä tukimuodoista koulunkäynninohjaajaresurssi on myös suunnattavissa koulukohtaisesti oppilaiden tarpeiden mukaan.

Painopiste erityisen tuen antamisessa on osa-aikaisessa erityisopetuksessa, jolloin oppilas opiskelee pääsääntöisesti yleisopetusryhmässä. Toteutustapoina ovat mm. yksilöllinen tai pienessä ryhmässä annettu erityisopetus, samanaikaisopetus yleisopetusryhmän oppitunnilla, opetusryhmän jakaminen yhdessä opettajan kanssa. Paikallisten tarpeiden pohjalta voi koulukohtaisesti olla tarkoituksenmukaista luoda myös muita toimintatapoja erityisen tuen toteuttamiseksi.

Luokkamuotoista erityisopetusta järjestetään koulujen yhteistoimintaan perustuvissa alueellisissa erityisluokissa ja koulujen omissa erityisluokissa. Tavoitteena on tarjota pääsääntöisesti yleisopetusryhmässä opiskelevalle oppilaalle mahdollisuus osallistua tarvittaessa erityisluokassa annettavaan opetukseen. Vastaavasti pääsääntöisesti erityisluokassa opiskelevalle tarjotaan mahdollisuus opiskella yleisopetuksen ryhmässä.

Kuopiossa on myös kaupunkitasoista tai laajoihin alueellisiin jakoihin perustuvaa keskitettyä luokkamuotoista erityisopetusta. Omissa opetusryhmissään tarjotaan kehitysvammaisille suunnattua opetusta, vaikea-asteiseen kielellisen kehityksen häiriöön liittyvää opetusta ja opetusta sosioemotionaalisesti vaikeimmin oireileville oppilaille.

Erityisen tuen päätös edellyttää pedagogisen selvityksen laatimista. Kuopiossa erityisen tuen esitykseen tulee lisäksi liittää asiantuntijalausunto perusteeksi aina, kun se on mahdollista saada. Esitystä tehdessä kuullaan oppilasta itseään ja huoltajaa. Erityisen tuen esityksen tekee rehtori ja siitä päättää perusopetuspäällikkö.

Silloin, kun oppilaan ei katsota enää tarvitsevan erityistä tukea, hänet on siirrettävä takaisin tehostettuun tukeen. Menettelytapa on sama kuin erityiseen tukeen siirrettäessä. Perusteet kirjataan pedagogiseen selvitykseen. Asiantuntijalausuntoa ei kuitenkaan tarvita ilman erityistä syytä.

Erityisen tuen päätös on joka tapauksessa aina tarkistettava toisen vuosiluokan jälkeen ja ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä. Oppilaalle laaditaan pedagoginen selvitys, jonka pohjalta esitetään erityisen tuen jatkamista tai siirtämistä tehostettuun tukeen. Esityksen tekee rehtori ja siitä päättää perusopetuspäällikkö.