Kolmiportainen tuki

Kuvassa on välitunnilla kolme alakouluikäistä oppilasta, joista yhdellä on pallo kädessä.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki.

Yleinen tuki

Laadukas perusopetus on perusta oppilaan oppimiselle ja hyvinvoinnille. Oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksia ehkäistään ennakolta esimerkiksi opetusta eriyttämällä, opettajien keskinäisellä sekä muun henkilöstön yhteistyöllä, ohjauksella sekä opetusryhmiä joustavasti muuntelemalla. Opetuksessa otetaan huomioon sekä ryhmän että yksittäisen oppilaan tarpeet.

Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata oppilaan tuen tarpeeseen. Tämä tarkoittaa yleensä yksittäisiä pedagogisia ratkaisuja sekä ohjaus- ja tukitoimia, joilla tilanteeseen vaikutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa osana koulun arkea. Yleistä tukea annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä.

Tehostettu tuki

Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Tehostettu tuki tulee järjestää laadultaan ja määrältään oppilaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä, ja niin kauan kun oppilas sitä tarvitsee. Oppilaan tehostettu tuki suunnitellaan kokonaisuutena. Se on luonteeltaan vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki. Oppilas tarvitsee yleensä myös useampia tukimuotoja. Tehostettu tuki annetaan muun opetuksen yhteydessä joustavin opetusjärjestelyin.

Erityinen tuki

Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten. Erityisen tuen tehtävänä on antaa oppilaalle kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea niin, että oppilas voi suorittaa oppivelvollisuutensa ja saa pohjan opintojen jatkamiselle peruskoulun jälkeen. Oppilaan itsetuntoa, opiskelumotivaatiota ja mahdollisuutta kokea onnistumisen ja oppimisen iloa vahvistetaan. Samoin tuetaan oppilaan osallisuutta ja vastuunottoa opiskelusta.

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta oppilaan tarvitsemasta, perusopetuslain mukaan annettavasta tuesta. Erityisopetus ja oppilaan saama muu tuki muodostavat järjestelmällisen kokonaisuuden. Käytettävissä ovat kaikki perusopetuslain mukaiset tukimuodot. Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Erityistä tukea saava oppilas opiskelee joko oppiaineittain tai toiminta-alueittain. Mikäli oppilas opiskelee oppiaineittain, hän opiskelee eri oppiaineissa joko yleisen tai yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen tukimuotoja

 • joustavat opetusryhmittelyt mm. oppimistyylien tai oppimiseen tarvittavan ajan mukaisesti
 • joustavat opetusryhmät mm. rinnakkaisluokkien kanssa
 • ennakoiva tukiopetus, joka mahdollistaa riittävän ajan oppimiseen
 • oppimissuunnitelma
 • oppilaanohjaus
 • tukiopetus
 • eriyttäminen (opiskelun laajuus, syvyys ja nopeus)
 • oppimisympäristön muokkaaminen
 • toiminnalliset menetelmät
 • vaihtelevat oppimisympäristöt koulussa ja koulun ulkopuolella
 • avustajapalvelut
 • erilaiset materiaalit
 • samanaikaisopetus

Kuva: Niilo Mäki Instituutti.

Ohjaaminen ja avustaminen opetuksessa

Koulunkäynninohjaajien antama tuki ja avustaminen suuntautuvat pääsääntöisesti koko opetusryhmälle.

Opetussuunnitelman mukaan tuki-, tulkitsemis- ja avustajapalveluiden tarkoituksena on taata oppilaalle oppimisen ja koulunkäynnin perusedellytykset ja mahdollisimman esteetön oppimisympäristö. Annettavan tuen tulee edistää oppilaan itsenäistä selviytymistä ja omatoimisuutta sekä myönteisen itsetunnon kehittymistä. Tavoitteena on tukea yksittäistä oppilasta siten, että hän kykenee ottamaan yhä enemmän itse vastuuta oppimisestaan ja koulunkäynnistään. Koulunkäynninohjaaja tekee yhteistyötä paitsi opettajien, myös kuraattorien ja psykologien sekä perheiden kanssa.

Kuopion kaupungin linjauksen mukaan kaikissa erityisluokissa on vähintään yksi koulunkäynninohjaaja, poikkeustapauksissa ohjaajia voi olla useampia. Erityisluokkien ohjaajaresurssia voidaan käyttää koko koulua hyödyttävästi eivätkä avustajat ole sidottuja yhteen erityisluokkaan.

Lisäksi ohjaajia on myös yleisopetuksen luokissa tukemassa yleistä, tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevia oppilaita. Jokaisella koululla on käytössä koulunkäynninohjaajaresurssia, joka määritellään lukuvuosittain.

Perustellusta syystä oppilaalla on mahdollisuus saada henkilökohtainen avustaja / koulunkäynninohjaaja tai tulkki. Tällainen syy voi olla esimerkiksi liikunta- tai aistivamma, jolloin oppilas tarvitsee avustamista jatkuvasti koulupäivän aikana.

Erityisluokilla tai profiloiduilla erityisluokilla olevien lasten huoltajien ei tarvitse hakea henkilökohtaista avustajaa, sillä luokkien avustamistarve määritellään luokan tarpeen mukaan. Siinä otetaan huomioon muun muassa luokan oppilasmäärä, opetushenkilöstön määrä ja luokan oppilaiden avustamistarve.

Tuki-, tulkitsemis- ja avustajapalveluihin liittyvissä kysymyksissä ota yhteys oppilaan kouluun.

Osa-aikainen erityisopetus

Perusopetuksen oppilailla, joilla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan Kuopiossa pienryhmäopetuksena, samanaikaisopetuksena, jolloin ryhmän toimintaa ohjataan niin, että sen vuorovaikutus edistää kaikkien oppilaiden oppimista sekä luokissa erilaisten teemojen ja kehittämisalueiden käsittelemiseksi ja tarvittaessa yksilöopetuksena.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan oppilaille, joilla on esimerkiksi kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia, oppimisvaikeuksia yksittäisissä oppiaineissa, vaikeuksia opiskelutaidoissa, vuorovaikutustaidoissa tai koulunkäynnissä.

Oppilas voi saada osa-aikaista erityisopetusta myös erityisen tuen aikana ja opiskellessaan erityisluokassa. Osana pedagogista arviota ja selvitystä arvioidaan oppilaan aikaisemmin saaman osa-aikaisen erityisopetuksen riittävyys ja vaikutus sekä oppilaan tarpeet osa-aikaiseen erityisopetukseen jatkossa. Oppimissuunnitelmaan ja HOJKSiin (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) kirjataan myös osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja antaminen.

Yksilöllistetty oppimäärä

Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen merkitsee oppilaan oppimiselle asetettavan tavoitetason määrittelemistä hänen edellytystensä mukaiseksi.

Kuopiossa tarjotaan kaikille lapsille mahdollisuutta aloittaa koulu yleisen oppimäärän tavoitteilla. Kun lapselle myönnetään pidennetty oppivelvollisuus, tästä voi poiketa perustellusti lääkärin tai psykologin lausunnon pohjalta. Oppimäärän yksilöllistäminen ei koskaan ole ensisijainen ratkaisu, vaan oppilaalle on tarjottava mahdollisimman varhain tukea esimerkiksi sisällöllisellä eriyttämisellä keskittyen vain oppiaineen keskeisiin sisältöihin.

Alkuopetuksen aikana yksittäisen oppiaineen oppimäärää ei yksilöllistetä. Oppiaineen voi yksilöllistää aikaisintaan alkavaksi 3. luokan alusta. Jokainen yksilöllistämispäätös edellyttää, että oppiainetta on opiskeltu vähintään yksi lukuvuosi ja oppilaalle on annettu Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa kuvattujen kriteerien mukaista tehostettua tukea.

Ennen kuin oppiaineen oppimäärä yksilöllistetään, on laadittava moniammatillisesti pedagoginen selvitys. Siinä tulee käydä ilmi, ettei oppilas suoriudu yleisopetuksen tavoitteissa sekä annetut tukitoimet ja niiden vaikuttavuus. Selvitystä käsiteltäessä tulee myös aina olla saatavilla psykologin tutkimuksella saatu tieto oppilaan kognitiivisesta kapasiteetista ja muista mahdollisista erityisistä oppimisvaikeuksista.

Yksilöllistetyn oppiaineen tavoitteet, arvioinnin perusteet, oppimateriaali ja opetusmenetelmät määritellään oppilaan HOJKSissa (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma). Oppilas voi opiskella oppimäärän/-määrien yksilöllistämiseen liittyvän erityisen tuen päätöksen jälkeen yleisopetusryhmässä osa-aikaisen erityisopetuksen tuella, osittain pienryhmässä tai erityisluokassa tai kokonaan erityisluokassa mikäli se todetaan oppilaan kannalta parhaimmaksi vaihtoehdoksi.