Oppilaanohjaus

Viisi yläkouluikäistä oppilasta tutkii ryhmässä matemaattista koulutehtävää.

Oppilaanohjauksella edistetään oppilaiden koulutyön onnistumista, opintojen sujumista sekä koulutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.

Ohjaustoiminta muodostaa koko perusopetuksen ajan kestävän, perusopetuksen jälkeisiin opintoihin ulottuvan jatkumon. Ohjaus on erityisen tärkeätä koulunkäynnin nivelvaiheissa, oppilaan siirtyessä toiseen kouluun ja opintoihin liittyviä valintoja tehtäessä.

Perusopetuksen vuosiluokilla 1 – 2 päävastuu oppimisen taitojen karttumisesta ja oppilaanohjauksesta on alkuopetuksen luokanopettajalla, joka tekee kiinteästi yhteistyötä kodin kanssa. Vuosiluokilla 3 – 4 ja 5 – 6 luokanopettaja painottaa ohjaustaan tarvittaessa tuntijaon mukaisiin ainevalintoihin ja opintojen painotuksiin yhteistyössä aineenopettajien ja opinto-ohjaajan kanssa.

Vuosiluokilla 7 – 9 jokaista oppilasta ohjataan aineenopettajien ja opinto-ohjaajan yhteistyöllä kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan ja hahmottamaan valintojen vaikutusta opintoihin ja tulevaisuuteen. Moniammatillista ja -hallinnollista yhteistyötä tehdään erityisesti tukea tarvitsevien oppilaiden ja koulutuksen ulkopuolelle jäämässä olevien nuorten opintojen jatkumisen turvaamisessa.