Opiskeluhuolto

Kaksi alakouluikäistä oppilasta kahden alakouluikäisen oppilaan "reppuselässä" viettämässä välitunnilla.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Tämän lisäksi oppilailla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Opiskeluhuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen.

Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Jokaisessa koulussa toimii koulukohtainen opiskeluhuoltoryhmä, jota johtaa rehtori. Tähän monialaiseen yhteisölliseen opiskeluhuollon työryhmään kuuluvat rehtorin lisäksi koulun koosta riippuen terveydenhoitaja, koululääkäri, kuraattori, psykologi, laaja-alainen erityisopettaja, oppilaanohjaaja sekä opetushenkilöstön, oppilaiden ja huoltajien edustajat. Opiskeluhuoltoryhmässä asioita käsitellään vain yleisellä ja yhteisöllisellä tasolla. Koulukohtainen opiskeluhuoltoryhmä kokoontuu lukuvuosittain suunnitellusti vähintään kaksi kertaa.

Yksilökohtainen opiskeluhuolto


Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista opiskeluhuoltoa. Kouluterveydenhuollossa toteutettavat laajat terveystarkastukset sekä muut määräaikaistarkastukset ovat osa yksilökohtaista opiskeluhuoltoa ja niistä tehtävät yhteenvedot tuottavat tietoa myös yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttamiseen.

Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Tärkeätä on myös varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien ehkäisy. Oppilaiden yksilölliset edellytykset, voimavarat ja tarpeet otetaan huomioon sekä oppilashuollon tuen rakentamisessa että koulun arjessa.

Yksilökohtainen opiskeluhuolto perustuu aina oppilaan sekä tarpeen niin vaatiessa huoltajan suostumukseen. Oppilaan osallisuus, omat toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti . Vuorovaikutus on avointa, kunnioittavaa ja luottamuksellista. Työ järjestetään niin, että oppilas voi kokea tilanteen kiireettömänä ja hän tulee kuulluksi. Opiskeluhuoltotyössä noudatetaan tietojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia säännöksiä.

Asian käsittely myös yksittäisen oppilaan tueksi koottavassa asiantuntijaryhmässä ja ryhmän kokoonpano perustuu oppilaan tai tarvittaessa huoltajan suostumukseen. Oppilaan tai huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia opiskeluhuollon yhteistyötahoja tai oppilaan läheisiä. Ryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa oppilaan asiassa tarpeellisiksi katsomiltaan asiantuntijoilta.

Perusopetuslain mukainen moniammatillinen käsittelyssä on tarpeen mukaan koulun rehtori, kouluterveydenhoitaja ja -lääkäri, kuraattori, psykologi, erityisopettaja ja opinto-ohjaaja. Tarvittaessa ryhmän työskentelyyn voivat osallistua luokanopettaja, luokanohjaaja tai muut oppilaan hyvinvointia ja kuntoutusta edistävät erityistyöntekijät. Käsiteltävinä asioina on kolmiportainen tuki, kurinpidolliset asiat tai koulunkäynnin laiminlyönti.

Oppilaan huoltajaa tulee tiedottaa etukäteen asian käsittelystä, sekä mahdollistaa sekä oppilaan että huoltajan osallistuminen oppilasta koskevan asian käsittelyyn.

Psykologi- ja kuraattoripalvelut

Psykologi- ja kuraattoripalvelut ovat osa esiopetuksessa ja kouluissa tehtävää opiskeluhuoltotyötä. Psykologi- ja kuraattoripalvelujen tehtävänä on auttaa ja tukea oppilaita erilaisissa koulunkäyntiin, kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa yhteistyössä huoltajien kanssa. Psykologi ja kuraattori kuuluvat koulun opiskeluhuoltoryhmään ja he tekevät yhteistyötä myös muiden lapsia ja nuoria auttavien tahojen kanssa. Psykologit ja kuraattorit tekevät sekä yksilötyötä että yhteisöllistä työtä kouluilla.

Psykologi edustaa psykologista asiantuntemusta kouluyhteisössä. Psykologin työn tavoitteena on edistää lapsen ja nuoren oppimista, tukea lapsen ja nuoren tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia. Psykologin työ sisältää mm. psykologisia arvioita ja tutkimuksia, ohjausta ja neuvontaa sekä tarvittavan tuen järjestämistä yhteistyössä huoltajien, koulun henkilökunnan ja muiden viranomaisten kanssa.

Kuraattori on sosiaalityön asiantuntija koulussa. Kuraattori tukee oppilaita, vanhempia ja opettajia keskusteluin, antamalla neuvontaa ja järjestämällä tarvittaessa erilaisia tukitoimia oppilaan koulunkäyntiin, kaverisuhteisiin tai perhetilanteeseen sekä elämäntilanteen muutoksiin liittyen yhteistyössä huoltajien, koulun ja muiden lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kanssa. Kuraattorit tekevät myös työtä ryhmien ja luokkien kanssa kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi.

Vanhemmat voivat itse ottaa yhteyttä psykologiin tai kuraattoriin lapsensa asioissa. Myös lapset ja nuoret voivat itse pyytää tapaamista. Ajan varaaminen voi tapahtua myös esimerkiksi opettajan tai terveydenhoitajan kautta. Psykologi- ja kuraattorityötä ohjaavat luottamuksellisuus sekä eri osapuolten tietojen saantia ja salassapitoa koskevat säädökset.

Opiskeluhuollon psykologipalvelut Pohjois-Savon hyvinvointialueella

Opiskeluhuollon kuraattoripalvelut Pohjois-Savon hyvinvointialueella

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on osa opiskeluhuollon moniammatillista tiimiä, jossa työskentelee kouluterveydenhoitaja, -lääkäri, psykologi ja kuraattori. Kouluterveydenhoitaja on koululaisten ja kouluyhteisön terveyden edistämisen asiantuntija, oppilaiden ja vanhempien tukija sekä tuen tarpeen havaitsija yhdessä asiakkaan kanssa sekä jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaja. Koululääkäri on kouluterveydenhuollon lääketieteellinen asiantuntija.

Koulunsa aloittava lapsi kutsutaan kouluuntulotarkastukseen. Tiedote ajanvarauksesta tulee kotiin kirjeellä tai puhelimitse toukokuun aikana. Kouluuntulotarkastus on laaja terveystarkastus, johon molemmat vanhemmat ovat tervetulleita. Se tehdään kouluterveydenhoitajan vastaanotolla kesän ja alkusyksyn aikana. Terveystarkastuksessa selvitetään lapsen terveydentilan lisäksi koko perheen hyvinvointia ja voimavaroja sekä huomioidaan lapsen koulunkäyntiin ja kaverisuhteisiin liittyvät asiat.

Oppilaat käyvät vuosittain terveydenhoitajan terveystarkastuksessa. Vanhemmat kutsutaan yhdessä oppilaan kanssa kouluuntulotarkastuksen lisäksi laajoihin terveystarkastuksiin, jotka tehdään 5. ja 8. luokalla. Laajoihin terveystarkastuksiin kuuluu myös koululääkärin tapaaminen.

Kouluterveydenhuollon palvelut Pohjois-Savon hyvinvointialueella

Perusopetuksen opiskeluhuoltosuunnitelma

Opetuksen järjestäjä laatii opiskeluhuollon kokonaisuuden toteuttamiseksi opetuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelman. Suunnitelma sisältää opiskeluhuollon toteuttamisen tavoitteet, keskeiset periaatteet ja toimenpiteet sekä kuvauksen seurannan järjestämisestä. Suunnitelma on työväline toiminnan johtamiseen, kehittämiseen, toteuttamiseen ja arviointiin.