Vesien tila


Noin neljäsosa Kuopion pinta-alasta on veden peitossa.  Suurimman osan vesipinta-alasta muodostavat suuret järvet, kuten Kallavesi, Suvasvesi, Syväri ja Suuri-Ruokovesi.  Suurten järvien ekologinen tila on suurimmaksi osaksi hyvä. Erinomaista vettä löytyy Suvasvedeltä. Onkiveden, Maaninkajärven ja Suuren Ruokoveden tila on tyydyttävä. Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmassa vuosille 2016–2021 on esitetty useita toimenpiteitä, joilla tyydyttävä tila saadaan parantumaan. 

Kuopiossa on runsaasti myös pieniä vesialueita, jotka ovat herkkiä ulkoiselle kuormitukselle. Keskeisellä kaupunkialueella on parikymmentä pientä järveä ja lampea, joiden tilaa on seurattu 1980-luvun puolivälistä saakka. Osassa niistä on tehty myös kunnostustoimia.

Hajakuormituksella suuri merkitys


Fosfori on Kuopion järvissä ns. minimiravinne, joka määrää niiden rehevyystason. Osa vesistöihin huuhtoutuvasta fosforista on peräisin luonnonhuuhtoumasta ja ilman kautta tulevasta laskeumasta. Kallaveden–Sorsaveden alueella huuhtouman ja laskeuman osuus on reilu kolmannes, kun taas voimakkaammin kuormitetulla Iisalmen reitillä ne muodostavat vain neljäsosan fosforikuormasta.

Ihmisperäisen fosforikuormituksen merkittävin hajakuormituslähde on maatalous, mikä näkyy esimerkiksi Maaningan alueen vesistöjen tilassa. Pistemäisiä fosforin lähteitä ovat taajamien ja teollisuuden jätevedenpuhdistamot, joista suurimpia ovat Lehtoniemen jätevedenpuhdistamo ja Savon Sellu Oy:n tehtaat. Pistekuormituksen osuus Keski-Kallavedelle tulevasta fosforista on noin 2 %.   

Typpi ei rehevöitä sisävesiä niin paljon kuin fosfori. Luonnonhuuhtouman ja laskeuman mukana tulee vajaa puolet Kuopion vesistöjen typpikuormasta. Maatalouden osuus on suuri maatalousvaltaisilla alueilla kuten Maaningalla. Pistemäisiä typen lähteitä ovat taajamien ja teollisuuden jätevedenpuhdistamot, joista suurimpia ovat Lehtoniemen jätevedenpuhdistamo ja Savon Sellu Oy:n tehtaat. Pistekuormitus aiheuttaa noin 13 % Keski-Kallaveden typpikuormituksesta.  

Jätevesien mukana vesistöihin joutuu eloperäisiä aineita, joiden hajotessa kuluu happea (ns. biologinen hapenkulutus, BHK). Kallaveden suurimmat BHK-kuormittajat ovat Savon Sellu Oy:n tehtaat ja Lehtoniemen jätevedenpuhdistamo.  Lehtoniemen jätevedenpuhdistamon BHK-kuormitus on pienentynyt huomattavasti 1990-luvun puolivälin tilanteeseen verrattuna. Savon Sellun kuormituksessa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Pohjavedet hyvälaatuisia


Pohjavesialueiden tila on suurimmaksi osaksi hyvä. Riskikohteiksi on vesienhoidon toimenpideohjelmassa luokiteltu Harjamäki–Käärmelahden ja Nilsiän kirkonkylän pohjavesialueet. Kummankin alueen tila on arvioitu tällä hetkellä hyväksi. Kaikille pohjavesialueille on laadittu suojelusuunnitelmat.