Luvat ja ilmoitukset

Ympäristönsuojelun kuulutukset
 

Ympäristönsuojelun päätökset ja kuulutukset löydät ilmoitustaulu-sivulta.

HUOM! Poikkeustilanteesta johtuen kaikki hakemukset tulee toimittaa sähköisenä, joko Lupapisteen (www.lupapiste.fi) tai asiointipostin ymparistonsuojelu(at)kuopio.fi kautta.

Sähköiset hakemukset käsitellään normaalisti. Mikäli kuitenkin jätät hakemuksen paperisena, sen käsittely voi viivästyä jopa viikkoja epidemiatilanteen vuoksi.

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava lupa (ympäristölupa). Näitä toimintoja ovat esimerkiksi metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto ja kalankasvatus. Myös luvan saaneen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutusta lisäävään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on oltava lupa.  Luvanvaraisuudesta säädetään ympäristönsuojelulaissa ja -asetuksessa.  Ympäristölupa-asian ratkaisee joko Itä-Suomen aluehallintovirasto tai Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta riippuen toiminnan laajuudesta.

Ympäristölupahakemus toimitetaan luvan myöntävälle viranomaiselle. Ympäristöhallinnon www-sivuilta löytyy asiasta lisätietoa sekä lomake hakemuksen tekoa varten.

Ympäristönsuojelulain mukaisen luvan käsittelystä peritään maksu. Maksun perusteista määrätään tarkemmin Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan hyväksymässä taksassa.

Ilmoitusmenettely

Eläinsuojille ja eräille muille toiminnoille säädetty ympäristönsuojelulain mukainen uusi yleinen ilmoitusmenettely tuli voimaan 1.2.2019. Menettely eroaa ympäristönsuojelulain olemassa olevista menettelyistä muun muassa vireilletuloasiakirjojen osalta. Uuteen ilmoitusmenettelyyn siirtyviä toimintoja koskeva asia tulee viranomaisessa vireille lupahakemuksen sijaan ilmoituksella. Ilmoitukset jätetään toimialakohtaisilla lomakkeilla. Lomake ei tällä hetkellä ole vielä sähköisesti täytettävänä. Lomakkeen ja lisätietoja löydät ympäristöhallinnon lomakkeista.

Maa-ainesten ottamiseen tarvitaan pääsääntöisesti lupa, jonka Kuopiossa myöntää ympäristö- ja rakennuslautakunta. Lupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitalouskäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Maa-ainesten käytön tulee tällöin liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Vaikka lupaa ei tarvittaisikaan, on ottamispaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus ilmoitettava, mikäli maa-aineksia on tarkoitus ottaa yli 500 kiintokuutiometriä.

Maastoliikennelain mukaista lupaa moottorikelkkareitin perustamiseen, moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuviin kilpailuihin ja harjoituksiin haetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Hakemuksessa on oltava maastoliikennelaissa ja -asetuksessa esitetyt tiedot.

Vesilain mukaiset ojitusasiat

Vesilain mukaisen ojitusasian voi laittaa vireille kirjallisella ilmoituksella kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus voi olla vapaamuotoinen. Vesilainmukaisia asioita hoitaa myös ely-keskus. Vesilainmukaisissa asioissa voi olla yhteydessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen tai ely-keskukseen.

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa tehdä ilman lupaa (maisematyölupa).

1. asemakaava-alueella
2. yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään
3. alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan tai yleiskaavan laatimista varten.

Lupa on haettava, ellei toimenpide ole vähäinen. Kuopiossa maisematyöluvan myöntää ympäristöjohtaja.
 

Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin (jätelain 100 §)

Jätteen keräystoimintaa koskevasta ilmoitusmenettelystä säädetään jätelain 100 §:ssä. Pykälän mukaan "sen, joka aikoo harjoittaa jätteen ammattimaista keräystä, on tehtävä ilmoitus jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten sen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jonka alueella keräystä harjoitetaan." Ilmoituksessa annettavista tiedoista säädetään tarkemmin jäteasetuksen 30 §:ssä.

Lisätietoja Lisätietoja

Ympäristönsuojelutarkastaja
Erkki Pärjälä
044 718 2142
(ympäristöluvat, ilmansuojelu, melu, pilaantuneet maa-alueet)

Ympäristötarkastaja
Kati Määttä
044 718 2149
(ympäristöluvat, pilaantuneet maa-alueet, polttoaineiden jakelupisteet)

Ympäristötarkastaja
Olli Pärjälä
044 718 2004
(Ilmansuojelu, melu, ympäristöluvat)

Ympäristötarkastaja
Mikko Sokura
044 718 2147
(maa-ainesluvat, ilmansuojelu, melu)

Ympäristötarkastaja
Pirkko Nevalainen
044 748 2398
(maatalous, maa-ainesluvat, jätehuolto, jätevedet)

Ympäristötarkastaja
Jouni Hoffrén
044 718 2186
(maisematyöluvat, maa-ainesluvat, pilaantuneet maa-alueet)

Ympäristönsuojelusuunnittelija
Timo Perätie
044 718 2145
(maisematyöluvat)

Ympäristönsuojelusuunnittelija
Anniina Le Tortorec
044 718 2143
(vesiasiat)

Ympäristötarkastaja
Leena Karppinen
044 718 2146
(maatalous, jätehuolto, jätevedet)

Ympäristönsuojelutarkastaja
Tuula-Anneli Kinnunen
044 718 2144
(jätehuolto)

Suonenjoki
24.10.2019 alkaen yllä olevat henkilöt palvelevat sinua Suonenjoen asioissa.