Kuopion strategia vuoteen 2030


Kunnallisessa johtamisessa strategialla tarkoitetaan tietoista suunnanvalintaa jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä.  Strategialla haetaan myös yhteistä sitoutumista. Strategiassa tehdään valintoja. Siinä valitaan ne asiakokonaisuudet, jotka juuri tässä muuttuvassa ympäristössä ovat keskeisiä, jotta haluttu tulevaisuus saavutetaan.

Kuopion strategia ei ole ainoastaan kaupunkiorganisaation strategia vaan koko kaupunkiyhteisön strategia, sillä strategian toteuttamisessa Kuopion kaupunki on yksi toimija muiden rinnalla.

Kuopion kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kuopion strategian 11.12.2017. Strategian tavoitteita tarkistetaan vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä.

Kuopion visio

Hyvän elämän pääkaupunki

Terveyttä, elinvoimaa ja arjen rikkautta


Visionamme on olla ”Hyvän elämän pääkaupunki”. Hyvää elämää ilmentävät terveys, alueen elinvoima ja arjen rikkaus.

Visiota on haluttu täsmentää päämäärillä, jotka kuvaavat kaupungin haluttua tavoitetilaa vuonna 2030:

 • Kestävästi kasvava miljoonan ihmisen keskus – 200 000 asukasta vuonna 2040
 • Uudistuva ja kansainvälinen elinkeinoelämä sekä hyvä yritysilmasto
 • Savilahti Euroopan kiinnostavin oppimis- ja innovaatioympäristö
 • Suomen nopeimmin kehittyvä kokous-, tapahtuma- ja matkailualue
 • Terveys-, ympäristö- ja hyvinvointiosaamisen edelläkävijä
 • Ympäristöltään ainutlaatuinen ja innostava. Paras paikka lapsille.

Arvot / toimintaperiaatteet


Kuopion kaupungin missio eli toiminta-ajatus

”Kuopio kumppaneineen mahdollistaa kestävän kasvun ja hyvän elämän”.


Kuopion arvot on puettu toimintavoiksi.  

Kuopiolainen toimintatapa on ”lupa tehdä toisin”. Toimimme avoimesti, innostavasti, yhdessä ja asukasta varten.


Toimintatapojemme tulisi näkyä kaikessa toiminnassamme, niin asiakastyössä kuin työyhteisössä.  Lupa tehdä toisin merkitsee luovuutta ja rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla ja arvioida kriittisesti myös vakiintuneita toimintatapoja.

Strategiset päämäärät ja menestystekijät


Kuopion strategiassa on neljä näkökulmaa (päätavoitetta). KASVAVA KUOPIO, HYVINVOIVA KUOPIO, RESURSSIVIISAS KUOPIO JA UUDISTUVA KUOPIO. Kuopion menestystekijät on ryhmitelty näiden näkökulmien mukaan. Lisäksi strategiassa on kolme läpileikkaavaa strategista tavoitetta, jotka ovat DIGITALISAATIO, KANSAINVÄLISYYS ja KUMPPANUUS.

Kasvava Kuopio

 • Kilpailukykyinen yrittäjyysympäristö
 • Vetovoimainen innovaatio- ja oppimisympäristö sekä laadukas koulutusketju varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen
 • Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta ja monimuotoinen kaupunkikulttuuri
 • Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

Hyvinvoiva Kuopio

 • Aktiivisuuteen innostava arki
 • Varhainen tuki
 • Työllistyminen ja toimeentulo
 • Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö


Resurssiviisas Kuopio

 • Viisas liikkuminen
 • Energiatehokkuus ja uusiutuva energia
 • Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö

Uudistuva Kuopio

 • Sujuva ja uudistuva toiminta
 • Kestävä talous
 • Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen

Strategiaprosessin vaiheet ja materiaalit


Kuopion strategiaa on uudistettu vuoden 2017 aikana. Strategiaprosessi on pidetty mahdollisimman avoimena ja osallistavana. Strategian valmisteluun ovat osallistuneet keskeisesti uusi valtuusto sekä kaupungin johto. Laadintaan ovat eri vaiheissa osallistuneet myös henkilöstö, kuntalaiset, elinkeinoelämän edustajat sekä muut sidosryhmät.

Strategiatyö jatkuu sen käytäntöön viemisen osalta vuoden 2018 aikana.

Lisätietoja:
strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen, 044 718 2132
sirpa.latti-hyvonen(at)kuopio.fi

Kaupunginvaltuuston strategia- ja talousseminaari 18. - 19.9.2017

Kaupunginvaltuutettujen strategiaseminaari 29.5.2017

Johtoryhmien strategia- ja talouspäivä 11.5.2017

Johtoryhmien strategiapäivä 27.4.2017

Sähköiset kyselyt

Millainen on sinun Kuopio 2030? -strategiakysely toteutettiin ajalla 9. - 22.8.2017 ja siihen vastasi 190 henkilöä. Kyselyssä arvotettiin kevään ja alkukesän 2017 aikana pidetyissä luottamus- ja virkamiestyöryhmissä sekä verkkokyselyissä esille nousseita asioita ja kehittämistarpeita. Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin viisi Kuopio-tuotepakettia ja ne on toimitettu voittajille.

Strategiatyö käynnistyi ajalla 10.4. - 1.5.2017 verkkoaivoriihimetodilla toteutetulla Kuopio 2030-strategiakyselyllä. Siihen osallistui 753 henkilöä. Tutustu verkkoaivoriihen tuloksiin: 

Kuopiossa asuville ja opiskeleville ulkomaalaisille toteutettiin oma, englanninkielinen kysely ajalla 10. - 25.4.2017. Kyselyyn vastasi 55 henkilöä. Tutustu kyselyn tuloksiin: