Kuopion strategia vuoteen 2030


Kunnallisessa johtamisessa strategialla tarkoitetaan tietoista suunnanvalintaa jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä.  Strategialla haetaan myös yhteistä sitoutumista. Strategiassa tehdään valintoja. Siinä valitaan ne asiakokonaisuudet, jotka juuri tässä muuttuvassa ympäristössä ovat keskeisiä, jotta haluttu tulevaisuus saavutetaan.

Kuopion strategia ei ole ainoastaan kaupunkiorganisaation strategia vaan koko kaupunkiyhteisön strategia, sillä strategian toteuttamisessa Kuopion kaupunki on yksi toimija muiden rinnalla.

Kuopion vuoteen 2030 ulottuvaa strategiaa on päivitetty vuosien 2021 ja 2022 aikana.
​​​​​​​Kuopion kaupunginvaltuusto on hyväksynyt strategian 16.5.2022. Strategian tavoitteita tarkistetaan vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä.

Kuopion visio ja päämäärät

Hyvän elämän pääkaupunki

Terveyttä, elinvoimaa ja arjen rikkautta


Visionamme on olla ”Hyvän elämän pääkaupunki”. Hyvää elämää ilmentävät terveys, alueen elinvoima ja arjen rikkaus.

Visiota on täsmennetty neljällä päämäärällä, jotka kuvaavat kaupungin haluttua tavoitetilaa vuonna 2030:

 • Hyvinvoiva ja yhteisöllinen - turvallinen kaikille, paras paikka kasvaa ja oppia
 • Elinvoimainen ja kasvava - houkutteleva osaajille ja yrityksille
 • Ilmasto- ja resurssiviisas - kestävästi kasvava, ympäristöstään ylpeä
 • Uudistuva ja yhdessä tekevä - haluttu, hyvinvoiva työyhteisö

Missio ja arvot/toimintatavat


Kuopion kaupungin missio eli toiminta-ajatus on:

”Kuopio kumppaneineen mahdollistaa kestävän kasvun ja hyvän elämän”.


Kuopion arvot on puettu toimintavoiksi.  

Kuopiolainen toimintatapa on ”Lupa tehdä toisin”.
Toimimme avoimesti, innostavasti, vastuullisesti ja yhdessä.


Toimintatapojemme tulisi näkyä kaikessa toiminnassamme, niin asiakastyössä kuin työyhteisössä. Muuttuvassa toimintaympäristössä tarvitsemme luovuutta ja rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla ja arvioida kriittisesti myös vakiintuneita toimintatapoja. Toimimme vastuullisesti ja otamme toiminnassamme huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset. Teemme organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä ja otamme asukkaat vahvasti mukaan toiminnna ja palvelujen kehittämiseen. 

Strategiset päämäärät ja menestystekijät


Kuopion strategiassa on neljä päämäärää: HYVINVOIVA JA YHTEISÖLLINEN KUOPIO, ELINVOIMAINEN JA KASVAVA KUOPIO, ILMASTO- JA RESURSSIVIISAS KUOPIO sekä UUDISTUVA JA YHDESSÄ TEKEVÄ KUOPIO. Kuopion menestystekijät on ryhmitelty näiden neljän päämäärän alle. 

Hyvinvoiva ja yhteisöllinen Kuopio

 • Elinympäristö ja osallisuus
 • Hyvinvointia edistävät elintavat ja sosiaaliset verkostot
 • Elinikäinen oppiminen, työ ja toimeentulo
 • Laadukas varhaiskasvatus ja koulutus
 • Vapaa-ajan mielekäs tekeminen ja kokeminen
   

Elinvoimainen ja kasvava Kuopio

 • Kilpailukykyinen ja kannustava yrittäjyysympäristö
 • Rohkea ja kestävä kaupunkikehitys
 • Vetovoimainen innovaatio-, tutkimus- ja osaamiskeskittymä ja laadukas koulutus
 • Kasvava matkailu ja vetovoimaiset tapahtumat
 • Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta
   

Ilmasto- ja resurssiviisas Kuopio

 • Kiertotalous ja resurssiviisaus
 • Viisas liikkuminen ja kestävä yhdyskuntarakenne
 • Luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja luontokadon torjunta
 • Huoltovarmuus ja kriisinsietokyky
   

Uudistuva ja yhdessä tekevä Kuopio

 • Sujuva ja uudistuva toiminta
 • Uudistuva johtaminen
 • Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö
 • Kestävä talous

 

Läpileikkaavat strategiset teemat

Strategiassa on lisäksi kolme menestystekijöitä läpileikkaavaa strategista teemaa:

DIGITALISAATIO
Digitalisaatio mahdollistaa saada palveluja kotona, ajasta ja paikasta riippumatta, virtaviivaistaa toimintaa, synnyttää uusia palveluinnovaatioita ja liiketoimintaa.

KUMPPANUUS
Kumppanuus on yhteistyötä ja verkottumista yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kumppanuus on enemmän kuin osiensa summa – siitä hyötyvät kaikki osapuolet.

KANSAINVÄLISYYS
​​​​​​​Kansainvälisyys on ovien avaamista ja verkostojen antamista kumppaneiden käyttöön, alueen osaamisen ja vahvuuksien tunnetuksi tekemistä sekä asiantuntijayhteistyötä. Se on myös sitä, että huolehditaan organisaation valmiuksista kumppaneiden ja asukkaiden kansainvälistyessä sekä vastuullisesti kunnan kotoutumistehtävästä ja yleisestä suvaitsevaisesta ilmapiiristä.

Strategiaprosessin vaiheet ja materiaalit


Strategian päivitys vuosina 2021-2022
 

Sähköisten kyselyjen tulokset:

Kaupunginvaltuuston strategiaseminaarin 23.8.2021 aineisto:

 

Strategian laadinta vuonna 2017

Kuopion strategia uudistettiin vuoden 2017 aikana. Strategiaprosessi pidettiin mahdollisimman avoimena ja osallistavana. Strategian valmisteluun osallistuivat keskeisesti uusi valtuusto sekä kaupungin johto. Laadintaan osallistuivat eri vaiheissa myös henkilöstö, kuntalaiset, elinkeinoelämän edustajat sekä muut sidosryhmät.

Kaupunginvaltuuston strategia- ja talousseminaari 18. - 19.9.2017

Kaupunginvaltuutettujen strategiaseminaari 29.5.2017

Johtoryhmien strategia- ja talouspäivä 11.5.2017

Johtoryhmien strategiapäivä 27.4.2017

Sähköiset kyselyt

Millainen on sinun Kuopio 2030? -strategiakysely toteutettiin ajalla 9. - 22.8.2017 ja siihen vastasi 190 henkilöä. Kyselyssä arvotettiin kevään ja alkukesän 2017 aikana pidetyissä luottamus- ja virkamiestyöryhmissä sekä verkkokyselyissä esille nousseita asioita ja kehittämistarpeita. Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin viisi Kuopio-tuotepakettia ja ne on toimitettu voittajille.

Strategiatyö käynnistyi ajalla 10.4. - 1.5.2017 verkkoaivoriihimetodilla toteutetulla Kuopio 2030-strategiakyselyllä. Siihen osallistui 753 henkilöä. Tutustu verkkoaivoriihen tuloksiin: 

Kuopiossa asuville ja opiskeleville ulkomaalaisille toteutettiin oma, englanninkielinen kysely ajalla 10. - 25.4.2017. Kyselyyn vastasi 55 henkilöä. Tutustu kyselyn tuloksiin:

Strategia 2030 Strategia 2030

 

Strategiaa toteuttavat ohjelmat:

HUOM! Ohjelmien päivitys käynnistyy syksyllä 2022

Kuopion maaseutuohjelma
2022-2030:

 

Yhteystiedot:

strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen
sirpa.latti-hyvonen@kuopio.fi, 044 718 2132