Kuopion strategia

 

Kuopion strategian uudistaminen - Kuopio 2030 - strategialuonnos

 

Kuopion strategiaa on uudistettu vuoden 2017 aikana. Strategiaprosessi on pidetty mahdollisimman avoimena ja osallistavana. Strategian valmisteluun ovat osallistuneet keskeisesti uusi valtuusto sekä kaupungin johto. Laadintaan ovat eri vaiheissa osallistuneet myös henkilöstö, kuntalaiset, elinkeinoelämän edustajat sekä muut sidosryhmät.

Kuopion strategia ei ole ainoastaan kaupunkiorganisaation strategia vaan koko kaupunkiyhteisön strategia, sillä strategian toteuttamisessa Kuopion kaupunki on yksi toimija muiden rinnalla. Strategiatyö jatkuu sen käytäntöön viemisen osalta vuoden 2018 aikana.

Tutustu kaupunginhallituksessa 20.11.2017 käsiteltyyn strategialuonnokseen (pdf). Kaupunginvaltuusto päättää strategiasta joulukuussa 2017.

Lisätietoja:
strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen, 044 718 2132, sirpa.latti-hyvonen(at)kuopio.fi

 

Strategiaprosessin vaiheet ja materiaalit
 

 

Kaupunginvaltuuston strategia- ja talousseminaari 18. - 19.9.2017

Kaupunginvaltuutettujen strategiaseminaari 29.5.2017

Johtoryhmien strategia- ja talouspäivä 11.5.2017

Johtoryhmien strategiapäivä 27.4.2017

 

Sähköiset kyselyt

Millainen on sinun Kuopio 2030? -strategiakysely toteutettiin ajalla 9. - 22.8.2017 ja siihen vastasi 190 henkilöä. Kyselyssä arvotettiin kevään ja alkukesän 2017 aikana pidetyissä luottamus- ja virkamiestyöryhmissä sekä verkkokyselyissä esille nousseita asioita ja kehittämistarpeita. Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin viisi Kuopio-tuotepakettia ja ne on toimitettu voittajille.

Strategiatyö käynnistyi ajalla 10.4. - 1.5.2017 verkkoaivoriihimetodilla toteutetulla Kuopio 2030-strategiakyselyllä. Siihen osallistui 753 henkilöä. Tutustu verkkoaivoriihen tuloksiin: 


Kuopiossa asuville ja opiskeleville ulkomaalaisille toteutettiin oma, englanninkielinen kysely ajalla 10. - 25.4.2017. Kyselyyn vastasi 55 henkilöä. Tutustu kyselyn tuloksiin:

Kuopion strategia vuoteen 2020


Kaupunkistrategia on kaupunginvaltuuston strategisen johtamisen väline. Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyi strategialinjaukset 28.6.2010. Keväällä 2013 strategiaa on arvioitu ja sen painotuksia tarkistettu.  Strategian tavoitteita tarkistetaan vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä.

Kunnallisessa johtamisessa strategialla tarkoitetaan lähinnä tietoista suunnanvalintaa jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä.  Strategialla haetaan yhteistä suuntaa ja yhteistä sitoutumista. Strategiassa tehdään valintoja. Siinä valitaan ne asiakokonaisuudet, jotka juuri tässä muuttuvassa ympäristössä ovat keskeisiä, jotta haluttu tulevaisuus saavutetaan.

VISIO

KUOPIO ON 150.000 ASUKKAAN
ELÄVÄ JA KANSAINVÄLINEN YLIOPISTOKAUPUNKI,
JOSSA ON VAHVA YHDESSÄ TEKEMISEN HENKI

Mitä visio tarkoittaa

150 000 ASUKKAAN KAUPUNKI
Kuopion väestönkasvu kaksinkertaistuu ja alueella syntyy kuntaliitoksia.
Kuopio on vetovoimainen yritysten, yrittäjien, opiskelijoiden ja lapsiperheiden kaupunki.

KANSAINVÄLINEN YLIOPISTOKAUPUNKI
Kuopiossa on kansainvälisesti tunnustettu yliopisto- ja ammattikorkeakoulutus ja laaja-alainen muu koulutustarjonta. Kuopio on monikulttuurinen ja suvaitseva.

ELÄVÄ KAUPUNKI
Kuopiossa on nuorekas ilmapiiri, erinomaiset kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut sekä luonnonläheinen ja puhdas ympäristö. Kuopiossa jää aikaa elämiseen.

VAHVAN YHDESSÄ TEKEMISEN KAUPUNKI
Kuopiossa työskennellään tiiviissä verkostomaisessa yhteisössä alueen kehittämiseksi ja yhteisten tavoitteiden eteenpäin viemiseksi.

Arvot / toimintaperiaatteet

ROHKEUS
Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut – erottua, olla ennakkoluuloton ja myös edelläkävijä. Rohkeutta on asioiden määrätietoinen toteuttaminen ja loppuunsaattaminen.

YHDESSÄ TEKEMINEN – SITOUTUMINEN – LUOTTAMUS
Sitoutuminen syntyy yhdessä tekemisen ja osallistumisen kautta. Yhdessä tekeminen on keskustelua ja vuorovaikutusta sekä kysymysten ja erilaisten näkemysten huomioon ottamista. Yhdessä tekeminen kasvattaa luottamusta.

LUOVUUS
Kehittämiselle on otollinen ilmapiiri – turvallinen työympäristö, jossa kannustetaan luovuuteen. Luovuus on uutta ajattelua ja uusia toimintamalleja sekä osaamisen ja tiedon jakamista. Luovassa ilmapiirissä kestetään ja ymmärretään myös epäonnistumisia.

ASIAKASLÄHTÖISYYS
Asiakaslähtöisyyttä on kuntalaisten mukaanotto toiminnan ja palveluiden kehittämiseen sekä asiakaslähtöinen palveluasenne – asiakkaan arvostaminen. Asiakkailta kerätään palautetta, sitä analysoidaan ja hyödynnetään palvelujen kehittämisessä. Asiakasryhmien ja heidän tarpeiden parempi tunnistaminen otetaan palvelujen muotoilun lähtökohdaksi.

Strategiset päämäärät

1. Kuopio on vahva suunnannäyttäjä. Kuopio on kärkikaupunkien joukossa rakentamassa kestävää taloutta ja kehityksen linjauksia.
2. Kuopiossa on kehittynyt, kansainvälinen ja monipuolinen elinkeinoelämä.
3. Kuopio on korkeatasoisen koulutuksen sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan keskittymä.
4. Kuopiossa on omatoimisuutta ja ennaltaehkäisyä painottavat palvelut. Kuopio on edelläkävijä osallisuuden ja hyvinvointipalvelujen kehittämisessä.

Kolme näkökulmaa ja kahdeksan kriittistä menestystekijää

VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU
1. Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä
2. Innovaatio- ja opiskelukaupunki
3. Kuopio-kuva - paras kaupunkiyhteisö

ASUKKAAT JA PALVELUT
4. Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne
5. Asiakaslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut

RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ
6. Tasapainoinen talous
7. Liikelaitosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien palvelukyky ja kustannustehokkuus
8. Määrätietoinen kokonaisjohtaminen

Strategia 2020 Strategia 2020